Ggen­de og kost­bart

BT - - SPAR DIG RIG -

ind i sølv­pa­pir frem for mad­pa­pir. Mad­pa­pir klæ­ber jo ik­ke om ma­den. Film er død­be­svær­ligt, og hvad gør jeg med ste­gen, når den skal hvi­le?

Al­ter­na­ti­ve me­to­der

Spørgs­må­let er: Kan jeg und­væ­re sølv­pa­pir? Jeg kla­ge­de min nød på Fa­ce­book, men blev hur­tigt sat på plads af ven­ner, der ik­ke har købt sølv­pa­pir i fle­re år: Ste­gen pak­ker de ind i ba­ge­pa­pir og yderst et vi­ske­styk­ke. Sølv­pa­pir er og­så dy­re­re end mad­pa­pir. 50 m. mad­pa­pir ko­ster 13 kr. hos Nem­lig. com sam­men­lig­net med 14 kr. for kun 40 m. stan­ni­ol. Okay, okay, ik­ke den store øko­no­mi­ske for­skel tæn­ker du må­ske, men man­ge bæk­ke små.... Et af mi­ne mot­to­er er: ’ Det er hårdt at tje­ne pen­ge, så få mest mu­ligt ud af dem, du har’.

Jeg kig­ge­de i skuf­fen – to rul­ler sølv­pa­pir – og tog en rask be­slut­ning: Slut med at kø­be sølv­pa­pir. Når de to rul­ler er brugt, er det slut, fær­dig bum, fi­ni­to. Sølv­pa­pir, jeg slår op. Jeg spa­rer mi­ne pen­ge, og spa­rer mil­jø­et for gift. To flu­er med et nemt smæk.

Det er fem må­ne­der si­den. Der er sta­dig mas­ser tilbage i skuf­fen. Men jeg stræk­ker og glat­ter og­så hver ene­ste cen­ti­me­ter. Søn­ni­kes mad­pak­ker? De bli­ver pak­ket i mad­pa­pir og lagt i en me­ga sprød, blå mad­kas­se til 60 kr. Fri for pta­la­ter, na­tur­lig­vis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.