Fa­di

BT - - 180° -

• Ud­dan­net læ­ge i Da­ma­s­kus, hvor han er vok­set op. • Er 42 år, gift og far til to døtre på 12 og 15 år. • Har bo­et i Dan­mark i to år som flygt­ning, og i år kom hans fa­mi­lie og­så her­til ef­ter at ha­ve le­vet i Li­ba­non. Fa­di er i gang med at ta­ge en me­di­cinsk fa­gek­sa­men, så han kan ar­bej­de på et dansk ho­spi­tal in­den for sit spe­ci­a­le som er ma­ve/ tarm­kirur­gi. • Han har af sik­ker­heds­mæs­si­ge hen­syn ik­ke øn­sket at få ful­de navn frem i avi­sen. Nav­net er re­dak­tio­nen be­kendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.