? STYRK DIT LIV MED CHRIS MA­CDO­NALD

BT - - KLUMMEN - Kæ­re Chris: Chris Ma­cDo­nald: Stay strong, stay gra­ce­ful!

Jeg er ivrig ryt­ter, og jeg prø­ver at for­kla­re mi­ne ven­ner, at det er mo­tion for mig og­så, ik­ke kun he­sten! Men kun­ne du ik­ke gi­ve mig nog­le sag­li­ge ar­gu­men­ter, hvis jeg alt­så har ret? Det fø­les i hvert fald så­dan, for har jeg re­det me­get, er jeg træt på den go­de må­de. Tak for svar på for­hånd. Man­ge hils­ner He­le­ne

Tak for dit spørgs­mål. Du har helt ret. Rid­ning er mo­tion for ryt­te­ren, og­så selv om det er he­sten, der lø­ber og sprin­ger. Selv om en dyg­tig ryt­ter kan sty­re he­sten med små be­væ­gel­ser, kræ­ver det al­li­ge­vel sin mand el­ler kvin­de at tøj­le så stort og stærkt et dyr, og hvis man kig­ger på ryt­te­re, vil man kun­ne se, at de fle­ste sjæl­dent er over­væg­ti­ge.

Først og frem­mest gi­ver rid­ning en god træ­ning af din ba­lan­cesans. Du bru­ger en stor del af din krop til at sta­bi­li­se­re dig, når du sid­der oven på he­sten. Hvis du vil træ­ne ba­lan­cen yder­li­ge­re, så prøv at ri­de uden sa­del, det er vir­ke­lig kræ­ven­de. Hvis det er for svært, el­ler hvis din he­st ik­ke er vant til det, kan du og­så prø­ve ba­re at ta­ge fød­der­ne ud af stig­bøj­ler­ne. Al­le­re­de det gør det end­nu me­re kræ­ven­de at hol­de ba­lan­cen og sid­de ro­ligt. Der­u­d­over træ­ner rid­ning din ev­ne til at ko­or­di­ne­re be­væ­gel­ser. Som ryt­ter ved du, at du skal kun­ne fo­re­ta­ge en mas­se be­væ­gel­ser på én gang, du bru­ger bå­de hæn­der, krop og ben, når du ar­bej­der sam­men med en he­st. Apro­pos ben, så gi­ver rid­ning stær­ke lår og bal­lemus­k­ler, og i det he­le ta­get bru­ger du mus­k­ler­ne, når du på he­sten kon­stant spæn­der og slapper af i for­skel­li­ge de­le af krop­pen. Og som en ek­stra ge­vinst træ­ner du og­så smi­dig­hed, når du ri­der. Hvis du sid­der kor­rekt, stræk­kes bå­de læg­ge og lår­mus­k­ler. Så jo, der er mas­ser af gevinster ved at ri­de, og så skal man i øv­rigt ik­ke un­der­vur­de­re, hvor me­get man læ­rer om tå­l­mo­dig­hed og ro og sam­ar­bej­de, når man ri­der. Så bliv du ba­re i sad­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.