KOL­LI­SIONS­KURS

Iskold luft mel­lem og Pa­tri­ck Ni­el­sen og Ru­dy Mar­kus­sen

BT - - VOORZIJDE PAGINA - LET’S GET RE­A­DY... Da­ni­el Re­mar Da­lu@ sporten. dk

’ Cir­kus- Sau­er­land’ er lan­det i Nord­jyl­land, hvor Fre­de­riks­havn dan­ner ram­men om Nor­dic Fight Night i af­ten. I går fik of­fent­lig­he­den så sid­ste blik af de man­ge dan­ske bok­se­re, som er på pla­ka­ten.

Det ske­te i Mu­sik Te­a­tret midt i Fre­de­riks­havn, hvor ind­vej- ning fandt sted. Der var dog ik­ke man­ge til­sku­e­re, som hav­de fun­det vej der­til, men de, der var der, kun­ne glæ­de sig over, at al­le bok­se­re kla­re­de vægt­kra­vet og er klar til kamp.

Be­gi­ven­he­den var og­så sid­ste gang før stæv­net i Are­na Nord, hvor kamp­ha­ner­ne Pa­tri­ck Ni­el­sen og Ru­dy Mar­kus­sen løb på hin­an­den. Mø­det mel­lem den 24- åri­ge bok­ser og hans 38- ri­val vir­ke­de igen anspændt. Og så­dan har det væ­ret fle­re gan­ge, si­den de beg­ge lan­de­de i Fre­de­riks- havn i tors­dags.

Her er de to blandt an­det stødt på hin­an­den i et lo­kalt fit­ness- cen­ter. Og her blev der hver­ken ud­veks­let hånd­tryk el­ler ord.

Men og­så da de beg­ge gik mod ind­vej­nin­gen i går, kryd­se­de de­res ve­je i Fre­de­riks­havns ga­der - og igen uden at der var smil el­ler hånd­tryk.

De to dan­ske­re bor hel­ler ik­ke på det sam­me ho­tel. Mens Pa­tri­ck Ni­el­sen og en del an­dre dan­ske bok­se­re bor ne­de ved hav­nen, op­hol­der Ru­dy Mar­kus­sen sig på af- stand på et an­det ho­tel in­de i midt­by­en. Så­dan må det væ­re ef­ter må­ne­ders uvenskab.

Ind­vej­ning for­løb dog ud­ra­ma­tisk, og til­sku­er­ne fik og­så et glimt af de an­dre bok­se­re som stor­ta­len­tet Ras­hid Kas­sem, Den­nis Ceylan, Ab­dul Khat­tab og Mi­cki Ni­el­sen.

Tæt på ti­telkamp

Men selv om de øv­ri­ge li­ge nu står i skyg­gen af Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Ni­el­sen, har al­le sam­men de­res at kæm­pe for i af­ten. Ek­sem­pel­vis kan Den­nis Ceylan med en sejr bok­se sig tæt på en ti­telkamp.

» Når jeg har vun­det den her kamp, er jeg et skridt tæt­te­re på. Jeg lig­ger godt i for­hold til en EM- kamp, hvor jeg er ran­ge­ret som num­mer fem. Dem, der skul­le bok­se om bæl­tet de se­ne­ste gan­ge, har lig­get un­der mig, så nu er jeg sik­ker på, at min pro­mo­tor for­hand­ler om en ti­telkamp, « sag­de Den­nis Ceylan til BT.

Men først skal han li­ge be­sej­re El­vis Gu­il­len fra Ni­ca­ragua. En an­den med me­get på spil er Ab­dul Khat­tab - og­så kendt som Mik­kel Kes­slers lær­ling.

Et uhyg­ge­ligt ne­der­lag i hans se­ne­ste kamp, hvor han løb tør for kræf­ter, har så­et tvivl om hans bok­se­frem­tid.

Men Ab­dul Khat­tab fø­ler sig oven­på igen.

» Jeg har det rig­tig godt, og jeg glæ­der mig rig­tig me­get til at bok­se. Jeg tæn­ker ik­ke så me­get på den sid­ste kamp. Jeg vil ba­re gø­re det godt igen og be­vi­se, hvor god jeg selv­føl­ge­lig er, « sag­de Ab­dul Khat­tab.

Bå­de Pa­tri­ck Ni­el­sen ( øverst) og Ru­dy Mar­kus­sen kla­re­de vej­nin­gen. De to bok­se­re und­gik at ud­veks­le ord og hånd­tryk un­der se­an­cen.

Fo­to: Tho­mas Sjørup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.