Chris Ma­cDo­nald

Så­dan får du go­de, sun­de va­ner

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Af Sus­an­ne Say­ers i sam­ar­bej­de med Chris Ma­cDo­nald

Kvit smø­ger­ne Sund kost Mo­tion Søvn

Det er et par ti­mer si­den, du spi­ste frokost, og nu mel­der træt­he­den sig her sidst på ar­bejds­da­gen. Du fø­ler, du har brug for me­re ener­gi – og så var det el­lers li­ge en tur i Trusty­boxen og hen­te en po­se Ma­ta­dor­mix.

Det er ble­vet en va­ne, og den dår­li­ge nyhed er, at den slags im­puls­sty­re­de og ind­gro­e­de va­ner ik­ke kan fj er­nes helt. Den go­de nyhed er, at du så at si­ge kan om­ko­de dig selv og byg­ge en an­den va­ne oven­på.

» Man ta­ler om et va­ne­loop, alt­så en selv­kø­ren­de pro­ces, som op­byg­ger og for­stær­ker en va­ne, « si­ger sund­hed­s­eks­pert Chris Ma­cDo­nald.

» Der er en trig­ger el­ler et cue, som ud­lø­ser im­pul­sen. Det kan væ­re, at du får lyst til slik, hver gang du ser på det skab, hvor det ple­jer at lig­ge. El­ler når du sæt­ter dig et be­stemt sted i en be­stemt si­tu­a­tion, f. eks. at se tv el­ler kø­re hjem fra job. Det er ik­ke no­get, du tæn­ker over læn­ge­re – sig­na­let er der med det sam­me, og du gør det ba­re, « si­ger Chris Ma­cDo­nald.

Ud­lø­se­ren sæt­ter gang i en ru­ti­ne - alt­så sel­ve va­nen - og sid­ste del af hju­let er så fø­lel­sen af at bli­ve be­løn­net. Be­løn­nin­gen sik­rer, at du og­så ad­ly­der di­ne im­pul­ser næ­ste gang, og så kø­rer hju­let.

» Men når man ved, hvad der ud­lø­ser en be­stemt va­ne, kan man prø­ve at om­ko­de sig selv og er­stat­te den af no­get sun­de­re, « si­ger ad­færds­for­sker Pel­le Guld­borg Hansen, som og­så er eks­pert i va­ner, og hvor­dan man bry­der dem.

Fø­lel­sen af be­løn­ning

» Et klas­sisk ek­sem­pel er at ha­ve frugt klar i ste­det for slik, når man får lyst til at spi­se. Et an­det ek­sem­pel, som jeg godt ved, at sund­hedsmyn­dig­he­der­ne og de store pa­tient­for­e­nin­ger ik­ke bry­der sig om, er e- ci­ga­ret­ten. Nye un­der­sø­gel­ser ty­der på, at den er 95 pct. min­dre ska­de­lig end rig­ti­ge ci­ga­ret­ter, så her er alt­så et al­ter­na­tiv, som i hvert fald er sun­de­re og kan bli­ve en mu­lig­hed for dem, der ik­ke kan hol­de op med at ry­ge her og nu, « si­ger Pel­le Guld­borg Hansen.

Et an­det klas­sisk ek­sem­pel er ni­ko­tin­tyg­ge­gum­mi i ste­det for ci­ga­ret­ter el­ler al­ko­hol­fri øl i ste­det for al­min­de­li­ge. Men det kan og­så væ­re, at man f. eks. væn­ner sig til at gå en tur, når man får brug for ener­gi sidst på da­gen, i ste­det for at spi­se slik el­ler læ­rer sig selv at skæ­re ned.

Chris Ma­cDo­nald og Pel­le Guld­borg Hansen for­kla­rer, at sam­me me­ka­nis­me, som hol­der fast i de us­un­de va­ner, kan bru­ges til at op­byg­ge de go­de.

» Vi gør jo en mas­se go­de ting helt au­to­ma­tisk i dag. Vi bør­ster tæn­der to gan­ge om da­gen, for­di vi har væn­net os til det, vi kø­rer bil, cyk­ler, læ­ser, osv. Det er alt sam­men no­get, vi har lært i en grad, så det er ble­vet en fast­gro­et va­ne, vi ik­ke tæn­ker over læn­ge­re. Vi gør det ba­re – men det ta­ger tid at byg­ge op, « si­ger Pel­le Guld­borg Hansen.

Iføl­ge Chris Ma­cDo­nald er det nyt­tigt og­så at tæn­ke over sel­ve be­løn­nings­e­le­men­tet.

» Det er tæt for­bun­det med mo­ti­va­tio­nen. Hvor­for er det, at jeg skal op­byg­ge en be­stemt va­ne? Man har brug for at kun­ne si­ge til sig selv, at ‘ jeg gør det her, for­di …’ og så vir­ke­lig øn­ske det og fø­le, at det er nød­ven­digt, « si­ger Chris Ma­cDo­nald.

På den­ne si­de, kan du få de to eks­per­ters råd til at bry­de va­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.