LARS VON TRI­ER OM SKILS­MIS­SE

Jeg var ut­ro med for­fat­ter

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

I sid­ste uge kom det frem, at fil­min­struk­tø­ren Lars von Tri­er og hu­stru­en Ben­te Tri­er skal skil­les ef­ter 20 års æg­te­skab. Og i går ud­send­te von Tri­er en pres­se­med­del­el­se, hvor han for­tæl­ler, at han har væ­ret sin ko­ne ut­ro.

Iføl­ge Lars von Tri­er selv har han haft en af­fæ­re med for­fat­te­ren Jenle Hallund, der har væ­ret ma­nuskript­kon­su­lent på in­struk­tø­rens film Nymp­ho­ma­ni­ac og Melan­cho­lia.

Da Lars von Tri­er via sit PR- bu­reau i sid­ste uge of­fent­lig­gjor­de, at han og Ben­te Tri­er skal skil­les, gjor­de fil­min­struk­tø­ren det klart, at han ik­ke hav­de no­gen kom­men­ta­rer. Men det, at Jenle Hallund tors­dag ud­kom med bo­gen ’ Mænd bæ­rer min ki­ste’, har få­et Lars von Tri­er til at re­a­ge­re. For Jenle Hal­lunds bog er et fik­tivt værk, der iføl­ge Lars von Tri­er rum­mer de­tal­jer om fil­min­struk­tø­rens vir­ke­li­ge liv. Lars von Tri­er skri­ver: ’ På trods af at ha­ve af­skre­vet mig mu­lig­he­den for at kom­men­te­re min skils­mis­se, har jeg valgt at bry­de prin­cip­pet i for­bin­del­se med ud­gi­vel­sen af bo­gen: ’ Mænd bæ­rer min ki­ste’ ( Af Jenle Hallund, red.) for om mu­ligt at let­te pres­set på min fa­mi­lie.

I den­ne nøg­lero­man op­træ­der en ka­rak­ter be­nævnt ge­ni­et, hvis gø­ren og la­den jeg til dels kan gen­ken­de som mig selv. Jeg står alt­så ved at ha­ve haft et seksu­elt for­hold til bo­gens for­fat­ter, hvil­ket jeg be­kla­ger over­for min fa­mi­lie, da det selv­føl­ge­lig har gjort dem ke­de af det

in kom­men­tar er, at bo­gen, for at fø­je spot til ska­de, med en mod­by­de­lig sa­di­stisk fryd går ef­ter at yd­my­ge min ko­ne. Tar­ve­lig­he­der­ne fy­ger, og jeg kan ik­ke ta­ge af­stand nok fra den­ne bog og dens for­fat­ter’, ly­der det fra Lars von Tri­er.

Ud over sit vir­ke som for­fat­ter ar­bej­der Jenle Hallund som in­struk­tør og ma­nuskript­for­fat­ter i film­bran­chen. Hun er iføl­ge for­la­get Pe­op­le’s Press’ hjem­mesi­de født i København, men rej­ste som te­e­na­ger til Eng­land, hvor hun be­gynd­te at ar­bej­de som dra­ma­turg og in­struk­tøras­si­stent. I 2010 be­gynd­te Jenle Hallund at ar­bej­de med Lars von Tri­er som ma­nuskript­kon­su­lent på Melan­cho­lia og ef­ter­føl­gen­de som ide­ud­vik­ler og ma­nuskript­kon­su­lent på Nymp­ho­ma­ni­ac.

Hun bor det me­ste af ti­den i Eng­land og har skre­vet ’ Mænd bæ­rer min ki­ste’ - hen­des de­but­ro­man - på en­gelsk.

Gift med dat­te­rens læ­rer

Lars von Tri­er var i man­ge år gift med Cæ­ci­lia Hol­bek Tri­er. Men i 1996 faldt han pla­dask for Ben­te, sin dat­ters sko­le­læ­rer, og be­slut­te­de en dag at fri til hen­de. Og­så selv om de al­drig hav­de veks­let et kær­ligt ord el­ler så me­get som hav­de . rørt ved hin­an­den. M

Hun sag­de ja, og film­man­den måt­te hjem og med­dele sin ko­ne, at han vil­le skil­les. En ud­mel­ding, som ik­ke kun kom som en kæm­pe over­ra­skel­se, men og­så blot tre uger ef­ter hun hav­de født de­res an­den dat­ter, og hun sta­dig lå al­vor­ligt syg med bæk­ken­løs­ning.

I 2007 fik han kon­sta­te­ret en al­vor­lig de­pres­sion, som tru­e­de hans kar­ri­e­re og se­ne­re - i 2011 - gik Lars von Tri­ers ud­ta­lel­ser un­der film­festi­va­len i Can­nes om, at han ’ for­stod Hit­ler’ ver­den rundt. Ef­ter ud­ta­lel­ser­ne blev han smidt ud fra festi­va­len, li­ge­som in­struk­tø­ren blev po­li­ti­an­meldt og af­hørt.

Ud­ta­lel­ser­ne før­te til fle­re års of­fent­lig tavs­hed, men i 2014 af­slø­re­de Lars von Tri­er, at han i man­ge år hav­de kæm­pet med mas­si­ve mis­brugs­pro­ble­mer, men at han nu var i be­hand­ling og gik til mø­der i Ano­ny­me Al­ko­ho­li­ke­re. Året var sam­ti­dig præ­get af stor suc­ces, da von Tri­ers film ’ Nymp­ho­ma­ni­ac Di­rector’s Cut’ vandt ot­te Ro­bert- pri­ser.

Tid­li­ge­re i år for­tal­te fil­min­struk­tø­ren, at han var be­gyndt at drik­ke igen. Det prok­la­me­re­de von Tri­er un­der et in­ter­view på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet af lek­tor i film- og me­di­e­vi­den­skab Pe­ter Schepe­lern i et au­di­to­ri­um for­an fle­re hund­re­de stu­de­ren­de.

» Jeg drik­ker mo­de­rat, men må­ske ik­ke mo­de­rat nok, « sag­de han iføl­ge So­und­ve­nue.

» Jeg har det ski­de dår­ligt i øje­blik­ket. Jeg tu­der og tu­der… Ja, en følsom mand, « til­fø­je­de han sam­ti­dig.

Lars von Tri­er i sel­skab med Ben­te Tri­er, som han nu skal skil­les fra.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.