Brø­let Dan­sker­ne: Giv fl ere op­hold­stil­la­del­se

Et fl er­tal af dan­sker­ne me­ner nu, at vi bør gi­ve op­hold­stil­la­del­se til fl ere fl ygt­nin­ge, vi­ser ny Gal­lup- må­ling

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall larh@ bt. dk

HOLD­NINGS­SKRED

Billeder af fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter langs dan­ske mo­tor­ve­je, fa­mi­li­er på fl ugt og en død dreng i vand­kan­ten har til­sy­ne­la­den­de gjort ind­tryk på dan­sker­ne.

I hvert fald me­ner et fl er­tal nu, at Dan­mark bør yde en stør­re ind­sats for at hjæl­pe de man­ge tu­sin­de fl ygt­nin­ge, vi­ser en ny me­nings­må­ling, som Gal­lup har fo­re­ta­get for Ber­ling­s­ke.

I un­der­sø­gel­sen sva­rer 56 pro­cent, at de en­ten er eni­ge el­ler over­ve­jen­de eni­ge i, at Dan­mark bør gi­ve op­hold­stil­la­del­se til fl ere fl ygt­nin­ge. Omvendt me­ner 37 pro­cent ik­ke, at Dan­mark bør gi­ve fl ere op­hold­stil­la­del­ser.

En til­sva­ren­de un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get for et år si­den vi­ste nær­mest det stik mod­sat­te re­sul­tat. Den­gang var 36 pct. eni­ge el­ler over­ve­jen­de eni­ge i, at Dan­mark bør gi­ve op­hold­stil­la­del­ser til fl ere fl ygt­nin­ge, mens 57 pct. var imod.

Den ek­stra­or­di­næ­re fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tion har sat skub i et mar­kant hold­nings­skred blandt dan­sker­ne, vur­de­rer Bjar­ke Møl­ler, di­rek­tør i Tæn­ket­an­ken Eu­ro­pa.

» Må­lin­gen er ud­tryk for, at dan­sker­ne har er­kendt, at vi er nødt til at gø­re no­get ved pro­ble­met. Vi kan ik­ke ven­de ryg­gen til læn­ge­re, « si­ger Bjar­ke Møl­ler til Ber­ling­s­ke.

KURT

En mas­siv strøm af fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter har de se­ne­ste uger be­væ­get sig mod nord på Eu­ro­pas mo­tor­ve­je, jer­n­ba­ner og far­van­de. Si­den søn­dag for en uge si­den er fl ere end 3.500 fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter kom­met til Dan­mark, hvoraf 728 fre­dag eft er­mid­dag hav­de søgt asyl.

Med den ud­vik­ling kom­mer det ik­ke bag på Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer Jakob El­le­mann- Jen­sen, at dan­sker­ne genover­ve­jer de­res hold­ning ne­sker i nød, hvor­i­mod vi nok er knap så gæst­frie over for men­ne­sker, som af for­stå­e­li­ge år­sa­ger sø­ger en bed­re til­væ­rel­se, men uden at væ­re Hjer­te­var­me i fa­re, « si­ger Jakob El­le­mann- Jen­sen » Dan­sker­ne V).er grund­læg­gen­de et ( hjer­te­varmt og næ­stekær­ligt folk, Hos Dansk Fol­ke­par­ti tror ud­læn­der ger­ne hjæl­per, hvor det er nød­din­ge­ord­fø­rer Martin Hen­rik­sen ven­digt. Der­for me­ner vi, at det er ik­ke, at me­nings­må­lin­gen gi­ver et så me­get de­sto vig­ti­ge­re at skel­ne ret­vi­sen­de bil­le­de. mel­lem fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter. Vi » Det er na­tur­ligt, at folk er på­vi­rer me­get indstil­let på at hjæl­pe men- ke­de af si­tu­a­tio­nen, og det smit­ter til fl ygt­nin­ge. Men det er helt af­gø­ren­de, at man skil­ler fl ygt­nin­ge fra mi­gran­ter, un­der­stre­ger han. af på sva­re­ne. Jeg vil un­der­stre­ge, at vi skal hjæl­pe dem i nød. Men vi skal hu­ske os selv på, at vi står i en na­tio­nal over­le­vel­ses­kamp. Vi må ik­ke hjæl­pe så man­ge, at det går ud over vo­res eget land og det sam­fund, vi skal gi­ve vi­de­re til de kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner, « si­ger Martin Hen­rik­sen.

Me­re si­de 6, 7, 8, 10 og 11

En grup­pe flygt­nin­ge på Pad­borg Sta­tion ven­ter på at kom­me vi­de­re med tog til København - og for de fle­stes ved­kom­men­de fort­sæt­te til Sve­ri­ge. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.