SVE­RI­GE PÅ FAR­LIG UD­LÆN­DIN­GE- KURS

Sve­ri­ge og Dan­mark i fuld ga­l­op i hver sin ret­ning. Men lyt­ter den sven­ske re­ge­ring nok til sin egen be­folk­ning?

BT - - DEBAT - ’ Ke­der de sig i EU?’

Dan­mark og Sve­ri­ge. Bro­der­folk med me­get til fæl­les. Ja­vel, men og­så to lan­de, der i fuld ga­l­op er på vej i hver sin ret­ning. Dan­mark har med In­ger Støj­berg i spid­sen stå­et for, at Dan­mark skul­le ta­ge så få af ver­dens fl ygt­nin­ge som over­ho­ve­det mu­ligt. Skift en­de re­ge­rin­ger har stram­met reg­ler­ne, og bud­ska­bet er ble­vet kom­mu­ni­ke­ret vidt og bredt, se­ne­st i an­non­cer i li­ba­ne­si­ske avi­ser. Det har få­et Politikens le­der­skri­bent til at kal­de Dan­mark for ’ Nor­dens Un­garn’, og det er ik­ke just po­si­tivt ment. Un­garn er EUs sor­te får, når det gæl­der be­hand­lin­gen af fl ygt­nin­ge. Lan­det har rejst et pig­t­rå­ds­hegn langs græn­sen til Ser­bi­en for at und­gå, at fl ygt­nin­ge kom­mer ind i lan­det. SAM­MEN­LIG­NIN­GEN MED DET dybt høj­re­o­ri­en­te­re­de Un­garn er ri­me­lig for­skru­et, og der er bred po­li­tisk enig­hed - fra DF til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne over de­le af SF og De Ra­di­ka­le - om, at Dan­mark og­så er nødt til at pas­se på sig selv. At der er græn­ser for, hvor man­ge men­ne­sker et for­holds­vis lil­le land kan ta­ge imod. Vi skal si­ge ube­tin­get ja til mænd, kvin­der og børn, der er for­fulg­te. Vi skal ta­ge imod dem med hjælp og hjer­te­var­me, når de står ved græn­sen. Vi skal si­ge nej til man­ge af de mi­gran­ter - især un­ge mænd - som man har ind­tryk­ket af ik­ke fl yg­ter FRA no­get, men TIL no­get. Dren­ge ned til 16 år, der åbent for­tal­te på TV2 tors­dag aft en, at der ik­ke er no­gen frem­tid i So­ma­lia, så der­for vil de til Skan­di­navi­en. Ik­ke til et hvil­ket som helst land, men helt præ­cist til Sve­ri­ge. For­di her kan man få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring og langt hø­je­re ydel­ser end i Dan­mark. SVE­RI­GE STÅR NEM­LIG på den helt an­den fl øj og by­der fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re vel­kom­men til ’ Folk­hem­met’. Der er bred par­la­men­ta­risk op­bak­ning - fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­na til de gam­le bor­ger­li­ge par­ti­er - om, at næ­sten al­le, der øn­sker sig et nyt liv, kan få lov til at bo­sæt­te sig i Sve­ri­ge. De kan i man­ge til­fæl­de ta­ge de­res fa­mi­lie med sig. Sam­me enig­hed fi ndes ik­ke ude i det sven­ske sam­fund. Ved det se­ne­ste valg til Riks­da­gen fi k Sve­ri­ge­s­de­mo­kra­ter­na, der er skep­tisk over for den store ind­van­dring, 13 pct. af stem­mer­ne, og i en me­nings­må­ling for ny­lig stod par­ti­et til 23 pct. og vil­le bli­ve Sve­ri­ges næst­stør­ste par­ti. RE­GE­RIN­GENS HÅND­TE­RING AF fl ygt­nin­ge­ne ved de dan­ske græn­ser den se­ne­ste uge har ik­ke væ­ret køn. Men man har ta­get be­stik af fol­ke­stem­nin­gen og de se­ne­ste år gen­nem­ført stram­nin­ger, der iføl­ge me­nings­må-

DER­FOR BLEV JEG lin­ger og di­ver­se fol­ke­tings­valg er i tråd med et so­lidt fl er­tal i be­folk­nin­gen. I Sve­ri­ge går man i en an­den ret­ning. I Riks­da­gen og i de to­ne­an­gi­ven­de sven­ske avi­ser, ra­dio og tv er Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na sat helt uden for ind­fl ydel­se. Det go­de sel­skab lyt­ter ik­ke til den sid­ste fj er­de­del af be­folk­nin­gen. Det kan man gø­re, og så­dan er po­li­tik, og vi har og­så haft lange pe­ri­o­der i Dan­mark, hvor den ene si­de af Fol­ke­tin­get har sty­ret den an­den. AL­LI­GE­VEL ER SVE­RI­GE på en far­lig kurs. Der er hård kri­tik af de sven­ske ud­læn­din­ge­myn­dig­he­der for ik­ke at ha­ve en over­ord­net plan for in­te­gra­tio­nen. Ind­van­dre­re bor sta­dig i store ghet­to­er, og tal fra Mi­gra­tions­vär­ket, som sty­rer ind­van­drin­gen, og som Ber­ling­s­ke har re­fe­re­ret, vi­ser, at det kun er lyk­ke­des 30 pct. af fl ygt­nin­ge­ne at fi nde ar­bej­de eft er to år. Hvis sven­sker­ne ik­ke ta­ger den ud­vik­ling al­vor­ligt og ind­dra­ger de kri­ti­ske rø­ster, en­der det galt i vo­res bro­der­land. DEL­TAG I DE­BAT­TEN på http:// blogs. bt. dk/ olavskaa­nin­gan­der­sen/

UGENS LE­DE­RE

7. sep­tem­ber:

Vi skal si­ge ube­tin­get ja til de for­fulg­te. Ta­ge imod dem med hjælp og hjer­te­var­me

18 kom­men­ta­rer

8. sep­tem­ber:

’ Løk­kes nye vir­ke­lig­hed’

31 kom­men­ta­rer

9. sep­tem­ber:

’ To billeder af Dan­mark’

12 kom­men­ta­rer

10. sep­tem­ber:

’ Krig mod IS står ved en skil­le­vej’

16 kom­men­ta­rer

11. sep­tem­ber:

’ Sen­der po­li­ti­et på gla­tis’

10 kom­men­ta­rer

12. sep­tem­ber:

Skat skal ha­ve tæv - af den ret­te’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.