BTs le­der tirs­dag: ’ Løk­kes nye vir­ke­lig­hed’

BT - - DEBAT - SPARK IN­GER STØJ­BERG UD Kom­men­tar på bt. dk/ le­der

UGENS DE­BAT

Hansen

Hvis Løk­ke vil­le vi­se sig som en an­svar­lig stats­le­der i den­ne sag, så spar­ke­de han hur­tigst mu­ligt In­ger Støj­berg over, hvor hun hø­rer til. Hos de sor­te i DF.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

. 5.000 nye job ved at bræn­de en mil­li­ard af på hånd­vær­ker­fradrag. Der blev kun skabt mel­lem 400 og 600 job på sigt el­ler mak­si­malt 12 pct. af de lo­ve­de 5.000 job. De re­ste­ren­de 88 pct. nye job, som Lars Løk­ke lo­ve­de, var varm luft . Li­ge så ord­hol­den­de er Lars Løk­ke med sit syn på fl ygt­nin­ge – når Mutti Mer­kel be­der Lars Løk­ke svig­te si­ne valg­løft er, er han klar til det. Schen­gen er de­fi ni­tivt en far­ce, som ik­ke er det pa­pir værd, det er skre­vet på af pam­per­ne i EU, og græn­ser­ne er nu helt åb­ne for al­le, som øn­sker an­del i de so­ci­a­le go­der, som dan­sker­ne i år­ti­er har be­talt tårn­hø­je skat­ter og af­gift er til. Jeg har ondt af de fat­ti­ge i Mel­le­mø­sten og Afri­ka, men lø­ser vi de­res pro­ble­mer ved at im­por­te­re de re­li­gi­øse kon­fl ik­ter til EU? Hvor­dan får vi nye po­li­ti­ke­re på Bor­gen, som vi kan sto­le på hol­der de­res løft er få må­ne­der eft er val­get?

Løk­ke be­væ­ger sig i et po­li­tisk mi­ne­felt: Det er ik­ke læn­ge si­den, at han før­te valg­kamp med for­sik­rin­ger om, at han ag­te­de at fo­re­ta­ge en ’ straks­op­brems­ning’ i fl ygt­nin­ge­strøm­men og er­klæ­re­de, at net­op det­te om­rå­de vil­le han ger­ne må­les på. (...) Løk­ke er nødt til at med­vir­ke til at fi nde eu­ro­pæ­i­ske løs­nin­ger på de ak­tu­el­le pro­ble­mer i det om­fang, det la­der sig gø­re uden at kol­li­de­re med rets­for­be­hol­det. Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) holdt tors­dag mø­de med al­le Fol­ke­tin­gets par­ti­er om flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen. Fo­to: Bax Lind­hardt/ Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.