Reg­ler gi­ver os tryg­hed

BT - - DEBAT - FLYGT­NIN­GE­STRØM Sko­vlun­de

Le­ne Trel­de

Ugens fl ygt­nin­ge­strøm til Dan­mark er uden tvivl kom­met bag på bå­de po­li­ti og po­li­ti­ke­re, men nu bur­de chok­ket ha­ve for­ta­get sig, og der bør han­kes op i gæl­den­de asyl­reg­ler om re­gi­ste­ring af al­le ny­an­kom­ne til lan­det, så det ryg­tes i fl ygt­nin­ge og mi­gran­ters respek­ti­ve hjem­lan­de, at Dan­mark over­hol­der asyl­reg­ler­ne til punkt og prik­ke.

For når fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter be­teg­ner lan­de som Sve­ri­ge, Dan­mark og Tys­kland som go­de lan­de med fred og ro, er det jo net­op for­di, dis­se lan­de har et gen­nem­gri­ben­de re­gel­sæt, som gi­ver tryg­hed og sta­bi­li­tet, og der­for er det sør­ge­ligt, at ny­an­kom­ne fl ygt­nin­ge og mi­gran- ter som det før­ste næg­ter at respek­te­re lan­dets reg­ler, men stik­ker af fra po­li­ti­et og for­år­sa­ger, at al­min­de­li­ge dan­ske­re age­rer men­ne­skes­mug­le­re. Det­te sce­ne­ri må brin­ges til op­hør

g når Løk­ke har gurg­let den sid­ste tår rød­vin ned i hal­sen, bør han igen be­sø­ge skur­ken i he­le det­te fl ygt­nin­ge­ka­os, nem­lig Tys­klands An­gela Mer­kel, og be­de hen­de ud­ste­de de­kret om, at Schen­gen- aft alen nu hånd­hæ­ves, så­le­des at græn­sen luk­kes syd­fra, for på den må­de er Eu­ro­pa i stand til at sty­re fl ygt­nin­ge­strøm­men samt sæt­te alt ind i nær­om­rå­der­ne, Tyr­ki­et, Jor­dan, Li­ba­non og Irak, hvor mil­li­o­ner af re­el­le fl ygt­nin­ge le­ver i us­le lej­re og be­hø­ver øje­blik­ke­lig hjælp til helt ba­sa­le for­nø­de­n­he­der som mad og me­di­cin.

Der er kom­met me­re end 3.000 flygt­nin­ge til Dan­mark i den­ne uge. Man­ge af dem fik lov til at gå mod Sve­ri­ge på for­skel­li­ge mo­tor­ve­je. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.