De så­kald­te fl ygt­nin­ge

BT - - DEBAT - FOL­KE­VAN­DRING Es­b­jerg FOL­KE­VAN­DRING Thy­re­god

Gun­ner. M. Pe­der­sen

Det er på ti­de at hol­de in­de med at kal­de del­ta­ger­ne i den­ne fol­ke­van­dring for fl ygt­nin­ge. Det vir­ker ik­ke umid­del­bart som om, de er fl yg­tet fra no­get, men at de er rejst hjem­me­fra med et be­stemt mål for øje.

De nyt­ti­ge idi­o­ter, som me­ner, at de ud­fø­rer hel­te­ger­nin­ger ved at bry­de loven, aner i vir­ke­lig­he­den ik­ke no­get som helst om de men­ne­sker, de på­står at hjæl­pe.

Hen­ny Buch Mik­kel­sen

Hvad bil­der de så­kald­te fl ygt­nin­ge sig ind? De næg­ter at føl­ge po­li­tiets ven­li­ge op­for­drin­ger om at la­de sig re­gi­stre­re. De til­la­der sig at for­lan­ge at bli­ve kørt til Sve­ri­ge. Eu­ro­pa har åb­net si­ne græn­ser og for­søgt at hjæl­pe dem på al­le må­der, men hvor er tak­nem­me­lig­he­den? Hvor man­ge af den­ne for­kæ­le­de fol­ke­van­dring til­hø­rer i vir­ke­lig­he­den IS? Den ri­si­ko er ik­ke helt utæn­ke­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.