AD­VA­RER IMO

Asylgu­i­der gør Dan­mark til et vær­re land end kri­se­ram­te Græken­land

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk kaak@ bt. dk

STRAM­ME ASYL­REG­LER

Kaa­re Kron­berg Når tu­sind­vis af flygt­nin­ge stik­ker af fra dansk po­li­ti og næg­ter at bli­ve re­gi­stre­ret her, er det ik­ke kun for­di, de har fa­mi­lie el­ler ven­ner i Sve­ri­ge.

BT kan i dag af­slø­re, at ara­bi­ske hjem­mesi­der di­rek­te ad­va­rer flygt­nin­ge mod at sø­ge asyl i Dan­mark på grund af de se­ne­re års asyl­stram­nin­ger og dansk po­li­ti, der - ind­til et plud­se­ligt kurs­skif­te i den­ne uge - har in­si­ste­ret på at re­gi­stre­re al­le flygt­nin­ge og ta­ge de­res fin­ger­af­tryk.

Iføl­ge de ara­bi­ske hjem­mesi­der, som BT har få­et over­sat via en pro­fes­sio­nel tolk, er Dan­mark på få år gå­et fra at væ­re ran­ge­ret som et af de bed­ste asyl­lan­de på en Eu­ro­pa­rang­li­ste til nu at væ­re på en top- fem li­ste over de ’ vær­ste lan­de’ at sø­ge asyl i sam­men med blandt an­det Bul­ga­ri­en og Græken­land.

Ufor­son­lig ud­læn­din­gepo­li­tik

Det er hjem­mesi­den im­mig- us. com, der ran­ge­rer Dan­mark i bund, og som BT har få­et over­sat af en ara­bi­sk- kyn­dig tolk.

Dan­mark er num­mer fi­re på li­sten, Græken­land num­mer fem. Ud­over Bul­ga­ri­en, så er kun Stor­bri­tan­ni­en og Schweiz vær­re lan­de at sø­ge asyl i.

Mens Bul­ga­ri­en og Græken­land er på li­sten på grund af lan­de­nes rin­ge vel­stand, er Dan­mark, Stor­bri­tan­ni­en og Schweiz med, for­di de fø­rer en ’ ufor­son­lig’ ud­læn­din­gepo­li­tik.

» Der er ik­ke li­ge så rart som i Tys­kland, Sve­ri­ge og Nor­ge. De gør det nem­lig ret nemt for flygt­nin­ge at bli­ve i de­res lan­de, « står der blandt an­det på hjem­mesi­den.

In­gen fa­mi­lie­sam­men­fø­ring

Der for­kla­res yder­li­ge­re hvor­for:

» Si­den slut­nin­gen af 2014 og be­gyn­del­sen af 2015 er Dan­mark ble­vet et af de dår­lig­ste lan­de, for­di man kun gi­ver mid­ler­ti­di­ge op­hold­stil­la­del­ser i to år. Og du må ik­ke sø­ge om fa­mi­lie­sam­men­fø­ring det før­ste år, « står der.

Fak­tisk er reg­ler­ne dog så­dan i Dan­mark, at krigs­flygt­nin­ge som ho­ved­re­gel kun får op­hold­stil­la­del­se i et år. Der­ef­ter vur­de­res det, om man kan sen­des hjem, uan­set om kon­flik­ten i lan­det ik­ke er over­stå­et.

Som BT kun­ne af­slø­re i tirs­dags, så gu­i­der fle­re ara­bi­sk- spro­ge­de hjem­mesi­der flygt­nin­ge til Eu­ro­pa ved i de­tal­jer at for­tæl­le, hvor­dan man får asyl i de for­skel­li­ge lan­de, samt hvil­ke flygt­nin­ge- hi­sto­ri­er der gi­ver ad­gang til per­ma­nent op­hold.

Si­der­ne er og­så op­da­te­ret med de sid­ste nyhe­der om asyl­si­tu­a­tio­nen i Eu­ro­pa, og bag­mæn­de­ne ken­der og­så til ak­tu­el­le og kon­kre­te po­li­ti­ske dis­kus­sio­ner - bl. a. fra Dan­mark.

Stram­me­re reg­ler

F. eks. står der på im­mig- us. com, at Dan­mark hel­le­re vil hjæl­pe flygt­nin­ge i lej­re end ha­ve dem til Dan­mark. Det frem­går og­så, at Dan­mark fø­rer en po­li­tik, der skal få flygt­nin­ge til at ’ mi­ste hå­bet’, ale­ne når de hø­rer nav­net Dan­mark. Og der ad­va­res om, at end­nu stram­me­re reg­ler kan væ­re på vej, ef­ter Dan­mark har få­et en ny re­ge­ring.

På hjem­mesi­den ara­bi­n­eu­ro­pa. com er de eu­ro­pæ­i­ske lan­de og­så ble­vet ran­ge­ret på en li­ste, der cen­tre­rer sig om, hvor asylan­sø­ge­re får flest pen­ge samt de bed­ste vil­kår for op­hold­stil­la­del­se og stats­bor­ger­skab.

Her lig­ger Dan­mark på en sjet­te­plads, men det hø­rer med, at li­sten er fra den 6. fe­bru­ar, in­den V- re­ge­rin­gen og den nye in­te­gra­tionsy­del­se.

I top­pen af li­sten lig­ger Sve­ri­ge, hvor­ef­ter Tys­kland, Nor­ge, Østrig, Hol­land og Dan­mark føl­ger i nævn­te ræk­ke­føl­ge.

Hjæl­per men­ne­skes­mug­le­re

Iføl­ge den kon­ser­va­ti­ve Na­ser Kha­der så er hjem­mesi­der­ne et ud­bredt in­stru­ment for dem, der sø­ger imod Eu­ro­pa. Bå­de blandt men­ne­skes­mug­le­re og blandt flygt­nin­ge­ne. Det be­ty­der, at flygt­nin­ge, der an­kom­mer til Sand­holm­lej­ren, er yderst vel­for­be­red­te på mø­det med de dan­ske myn­dig­he­der.

Bag si­der­ne står ty­pisk ind­van­dre­re, som al­le­re­de har op­hold i de eu­ro­pæ­i­ske lan­de, og som der­for er klædt på med hen­syn til, hvor­dan for­hol­de­ne er. En af for­fat­ter­ne bag si­den im­mig- us. com bor ek­sem­pel­vis i Tys­kland og har 12.335 føl­ge­re på Fa­ce­book. BT har skre­vet en mail til ham, men han er ik­ke vendt tilbage.

Iføl­ge Na­ser Kha­der er det ik­ke god­hed, der dri­ver dem:

» Bag­mæn­de­ne gør ik­ke det her for at hjæl­pe. De er ky­ni­ke­re, der blandt an­det hjæl­per men­ne­skes­mug­ler­ne, « si­ger han.

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015

Hjem­mesi­den im­mig- us. com ad­va­rer flygt­nin­ge mod det dan­ske po­li­ti og fra­rå­der dem at sø­ge asyl i

Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.