D DAN­MARK

BT - - NYHEDER - BT 8. sep­tem­ber 2015.

BT

Tirs­dag

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015

sæt­ter fo­kus på den hi­sto­ri­ske fl ygt­nin­ge­kri­se, Dan­mark og re­sten af de eu­ro­pæ­i­ske lan­de li­ge nu be­fi nder sig i. Her­un­der det spil, der fo­re­går bag de kulis­ser af des­pe­ra­te fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter, der dag­ligt ses van­dre tværs gen­nem Eu­ro­pa i hå­bet om et nyt og bed­re liv.

kun­ne BT for­tæl­le, at mindst syv hjem­mesi­der gu­i­der ara­bi­sk- spro­ge­de men­ne­sker i, hvor­dan de op­når asyl i Dan­mark og re­sten af Eu­ro­pa. Si­der­ne, som BT har få­et over­sat af en ara­bi­sk­kyn­dig tolk, gi­ver et nær­gå­en­de ind­blik i blandt an­dre de dan­ske

I dag

Dan­mark er ble­vet et tran­sit­land, hvor hor­der af flygt­nin­ge og mi­gran­ter er gå­et langs de dan­ske mo­tor­ve­je for at kom­me vi­de­re nord­på. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.