Brev­kas­ser hjæl­per fl ygt­nin­ge

BT - - NYHEDER -

LYK­KE­RID­DE­RE

Brev­kas­ser på ara­bi­sk- spro­ge­de hjem­mesi­der af­slø­rer, at man­ge af dem, der plan­læg­ger at rej­se til Eu­ro­pa for at få asyl, slet ik­ke er på fl ugt.

BT har gen­nem­gå­et brevkassen på hjem­mesi­den wwww. im­mig- us. com, hvor der si­den maj er kom­met ad­skil­li­ge spørgs­mål fra per­so­ner, der øn­sker at dra­ge til Eu­ro­pa.

Her spør­ger bl. a. en sy­rer med tjek­kisk stats­bor­ger­skab, om hun kan få asyl i Sve­ri­ge. En sy­rer, der er bo­sat i Ve­nezu­ela, spør­ger, om det er mu­ligt at ta­ge til Eu­ro­pa og få asyl. Her­un­der om der er nog­le sær­li­ge lan­de, der kan an­be­fa­les. Bag­grun­den er den øko­no­misk træng­te si­tu­a­tion i Ve­nezu­ela.

En per­son med ye­me­ni­ti­ske rød­der, som bor i Sau­di- Ara­bi­en, spør­ger, om han kan få asyl i Frankrig. Og en palæsti­nen­ser, der bor i Li­ba­non, spør­ger spe­ci­fi kt om mu­lig­he­der­ne for at få asyl i Hol­land, Østrig el­ler Frankrig.

De Kon­ser­va­ti­ves in­te­gra­tions- ord­fø­rer Na­ser Kha­der, som har sy­ri­ske rød­der og et til­bunds­gå­en­de kend­skab til, hvor­dan fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter ori­en­te­rer sig om Ve­sten, har stu­de­ret brev­kas­ser­ne. Han for­kla­rer, at de kan væ­re af­gø­ren­de for, hvil­ket land de på­gæl­den­de fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter i sid­ste en­de væl­ger at sø­ge asyl i.

Ve­l­in­for­me­re­de asylan­sø­ge­re

» Si­der­ne fungerer nær­mest som en brev­kas­se, og det kan jo af­gø­re, hvil­ket land man ta­ger til, « si­ger Na­ser Kha­der og ud­dy­ber:

» Er fl ygt­nin­ge­ne i tvivl, kan de stille nog­le spe­ci­fi kke spørgs­mål om, hvor­dan de får asyl. Man­ge af dem, der sø­ger asyl, er me­get ve­l­in­for­me­re­de, og de får blandt an­det de­res in­for­ma­tio­ner fra de her hjem­mesi­der. «

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger står i alt fi re per­so­ner bag si­den wwww. im­mi­gus. com. Al­le har ara­bi­sk bag­grund og bor i hen­holds­vis Tys­kland, Sve­ri­ge og Egyp­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.