Me­re si­de 8, 10 og 11 Ad­va­rer mod dansk po­li­ti

BT - - NYHEDER -

SKRAP­PE REG­LER

Det dan­ske po­li­tis grun­dig­hed ind­går og­så i de ad­vars­ler, der fl ore­rer på de ara­bi­sk- spro­ge­de hjem­mesi­der.

Det gæl­der blandt an­det si­der­ne im­mig- us. com, star­ti­mes. com og Iraqi­re­fu­ge­es. nl.

Som en af grun­de­ne til at hol­de sig fra Dan­mark står der blandt an­det:

’ Dan­mark går me­get op i at un­der­sø­ge og hol­de sig in­den for reg­ler­ne in­den for Dublin- aft alen, og Dan­mark in­si­ste­rer på at væ­re sik­ker på, at fi nger­aft ryk ik­ke er re­gi­stre­ret i et af de an­dre lan­de, som er in­den for aft alen’.

Der­med er der og­så en in­di­rek­te for­kla­ring på, hvor­for de træt­te og ud­mat­te­de fl ygt­nin­ge ik­ke ta­ger imod til­bud­det om at kø­re i bus til Sand­holm­lej­ren og i øv­rigt smut­ter fra po­li­ti­et, så snart de har mu­lig­he­den.

Re­gi­stre­res de i Dan­mark, kan de nem­lig sen­des tilbage til Dan­mark. Li­ge så kan Dan­mark sen­de fl ygt­nin­ge tilbage til Tys­kland, hvis fl ygt­nin­ge­ne er ble­vet re­gi­stre­ret dér først.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.