Pres­set po­li­ti

Vi var ik­ke for­be­redt til det mas­si­ve flygt­nin­ge­pres, si­ger po­li­ti­for­mand

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk kar­ker@ bt. dk

Po­li­ti­for­bun­dets for­mand Claus Ox­feldt ef­ter­ly­ser po­li­tisk hand­ling i flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen. Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind er­ken­der, at po­li­ti­et er pres­set.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph og Claus Bech

KRI­TIK

An­dreas Kar­ker Man­ge dan­ske be­tjen­te er fru­stre­re­de over det mas­si­ve pres, de står op til i dis­se da­ge, mens mi­gran­ter og flygt­nin­ge strøm­mer over de dan­ske græn­ser.

Mo­tor­ve­je blev luk­ket, mens flygt­nin­ge og mi­gran­ter fik lov at van­dre ad Syd­mo­tor­vej­en fra Rød­by i ti­me­vis mandag - fulgt af be­tjen­te i kor­te ær­mer, der ik­ke kun­ne stille an­det op end at for­sø­ge at over­ta­le dem til at for­la­de vej­en.

Var po­li­ti­et over­ho­ve­det for­be­redt på det pres, spurg­te man­ge ef­ter­føl­gen­de. Nej, sva­rer for­man­den for Po­li­ti­for­bun­det i dag.

» Vi er ik­ke godt for­be­redt, for­di vi ik­ke er folk nok i dansk po­li­ti. Det hå­ber jeg vir­ke­lig snart, at po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg våg­ner op og ind­ser. Så snart der sker no­get ufor­ud­set, så skal vi lø­se si­tu­a­tio­nen ud fra de res­sour­cer, vi ik­ke har. Det kom­mer oven i ter­r­or­ansla­get og en i for­vej­en uover­sti­ge­lig af­spad­se­rings­puk­kel, « si­ger Claus Ox­feldt.

Mand­skab fra det me­ste af Jyl­land har hjul­pet po­li­ti­et i Søn­derjyl­land ved den dansk- ty­ske græn­se, mens be­tjen­te fra Fyn og Sjæl­land har as­si­ste­ret i det sydsjæl­land­ske.

Spændt til bri­ste­punk­tet

Men man­ge be­tjen­tes af­spad­se­rings­bank er i for­vej­en spændt til bri­ste­punk­tet, for­tæl­ler Kaj Ras­mus­sen, der er for­mand for po­li­ti­for­e­nin­gen i Sydsjæl­lands- og Lol­land- Falsters Po­li­ti.

» Der er en fru­stra­tion blandt be­tjen­te­ne, for­di man ik­ke på no­gen må­de har mu­lig­hed for at af­vik­le til­go­de­ha­ven­de fri­da­ge. Vi har brugt man­ge ar­bejds­ti­mer i København ef­ter ter­r­or­hand­lin­gen, fak­tisk sva- ren­de til 80 år­s­værk, i før­ste hal­ve år. Det er vold­somt i en kreds med 550 po­li­titje­ne­ste­mænd, « si­ger Kaj Ras­mus­sen.

I de før­ste fem må­ne­der af 2015 op­spa­re­de Dan­marks po­li­ti­be­tjen­te 900.000 ti­mers af­spad­se­ring, sva­ren­de til 545 fuld­tids po­li­ti­stil­lin­ger, hvil­ket fik Ox­feldt til at be­teg­ne det dan­ske po­li­ti som kri­se­ramt.

Ek­stremt pres

Po­li­ti­et er si­den blev lo­vet mil­li­onbe­vil­lin­ger, men ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) er­ken­der i dag, at po­li­ti­et er un­der et ek­stremt pres.

Flygt­nin­ge­pro­ble­mer­ne ska­ber en øget over­ar­bejds­puk­kel, og man­ge spør­ger f. eks., hvor læn­ge po­li­ti­et skal bli­ve stå­en­de for­an den jø­di­ske sy­na­go­ge?

» Po­li­ti­et er un­der et ek­stremt pres. Vi har et højt trus­sels­ni­veau, og vi har en flygt­nin­ge/ im­mi­gra­tions­bøl­ge. Jeg står på mål for, at po­li­ti­et ud­fø­rer et fan­ta­stisk styk­ke ar­bej­de i en enormt van­ske­lig si­tu­a­tion, og jeg sy­nes, folk skal hol­de op med at skæl­de ud på po­li­ti­et, « si­ger Sø­ren Pind til BT.

Han an­er­ken­der og­så, at der er et be­hov for at ud­dan­ne fle­re po­li­ti­folk.

» Vi skal ha­ve po­li­ti­for­hand­lin­ger til ef­ter­å­ret, og det er vo­res am­bi­tion at til­fø­re po­li­ti­et de mid­ler, de skal bru­ge, men det er jo no­get, vi skal ska­be et fler­tal for med an­dre par­ti­er. Men det ta­ger tid, for po­li­ti­fol­ke­ne skal og­så ud­dan­nes. Vi vil ger­ne ha­ve fle­re po­li­ti­folk og ud­dan­ne fle­re og­så på en ny po­li­tisko­le i Jyl­land. Men det ta­ger tid, og jeg vil­le ly­ve, hvis jeg sag­de, der var snup­tags­løs­nin­ger. « Det si­ger po­li­ti­in­spek­tør Kim Kli­ver, der står for at skul­le hånd­te­re flygt­nin­ge­pres­set i Sydsjæl­lands- og Lol­land- Falsters Po­li­ti.

Der bli­ver rejst kri­tik af, I ik­ke er for­be­redt på det mas­si­ve pres, vi så søn­dag af­ten og mandag mor­gen. Hvad si­ger du til det?

» Jeg vil si­ge det så­dan, at hvis vi ik­ke var for­be­redt, så hav­de vi ik­ke stå­et på per­ron­en søn­dag ef­ter­mid­dag, hvor de før­ste flygt­nin­ge kom. «

En po­li­ti­for­mand for­tal­te i BT, at når man ik­ke hånd­te­re­de de van­dren­de flygt­nin­ge på mo­tor­vej­en an­der­le­des, så skyl­des det, at I sim­pelt­hen ik­ke var gea­ret til at gri­be det an­der­le­des an?

» Der ta­ger man helt fejl. Det var et stra­te­gisk valg. Det vig­tig­ste sig­nal var og er, at di­a­lo­gen er vo­res vir­ke­mid­del. Det er men­ne­sker, der er flyg­tet fra krig og øde­læg­gel­se og an­dre over­greb. Vi skal ik­ke mø­de folk i så­dan en hu­ma­ni­tær si­tu­a­tion med magt. «

Mødt med mi­stro

Over­ra­ske­de det jer, hvor stort et ry­kind der var?

» Det er klart, at i si­tu­a­tio­nen, hvor vi bli­ver mødt med en mi­stro, som vi ik­ke er vant til, for­di man her­hjem­me i ud­gangs­punk­tet har til­lid til po­li­ti­et, så over­ra­sker det mig, at vi bli­ver mødt af en grup­pe, som li­ge plud­se­lig lø­ber over stok og sten. Det var en usæd­van­lig op­le­vel­se. «

Hvil­ket be­red­skab har I ned­sat for at kun­ne hånd­te­re den næ­ste strøm?

» De må­der, vi age­rer på, hol­der vi en smu­le for os selv, ef­ter­som det sik­kert kun­ne gi­ve en god om­sæt­ning, hvis flygt­nin­ge kun­ne se: ’ så­dan gør dansk po­li­ti’. Lad mig si­ge det så­dan: Vi er gea­ret til det fremad­ret­te­de pres mod vo­res kon­trol­funk­tio­ner in­den for vo­res ram­mer og for­plig­tel­ser i Schen­gen. « ksv

BT stil­ler skar­pt på den stør­ste mi­grant- og flygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.