Græn­se­kon­flikt

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015 til græn­sen fra Hjord­kær ved Aa­ben­raa.

» De flygt­nin­ge, der kom­mer her­op, går i spl­in­ter­nyt tøj og har iPho­nes, og så tæn­ker jeg: ’ Hvor fat­tig er man så’. Vi bur­de i ste­det hjæl­pe de mil­li­o­ner, der sid­der fast i flygt­nin­ge­lej­re i nær­om­rå­der­ne, « sag­de Laila Se­e­ha­gen.

» Vi glem­mer de sva­ge og vo­res æl­dre på ple­je­hjem­me­ne, der kan få et bad om ugen. Det sy­nes jeg ik­ke er i or­den, « sup­ple­re­de Per Mad­sen.

Op­bak­ning fra an­ti- fa­sci­ster

På den an­den si­de af Flens­borg­vej, kun hund­re­de me­ter fra ’ Luk græn­sen’- de­mon­stran­ter­ne, var der an­der­le­des gang i mod­de­mon­stra­tio­nen ’ Lad græn­sen for­bli­ve åben’, der var ar­ran­ge­ret af blandt an­dre 15- åri­ge Han­nah Pil­gaard Lin­den­b­latt.

Her var fle­re hund­re­de per­so­ner sam­let - bl. a. en stør­re grup­pe af sort­klæd­te ty­ske an­ti- fa­sci­ster, der var kom­met gå­en­de med høj mu­sik over græn­sen fra Tys­kland.

» Jeg blev ir­ri­te­ret over, at folk brok­ker sig over flygt­nin­ge på Fa­ce­book, og der­for plan­lag­de jeg den­ne mod­de­mon­stra­tion. Jeg sy­nes, det er vig­tigt at sig­na­le­re, at ik­ke al­le i Dan­mark er imod flygt­nin­ge. Vi ta­ler om men­ne­sker, der flyg­ter fra krig og øde­læg­gel­se. Dem skal vi hjæl­pe, og der­for er vi sam­let her i dag, « sag­de Han­nah Pil­gaard Lin­den­b­latt til BT.

Hun var glad for den op­bak­ning, som hen­des mod­de­mon­stra­tion op­le­ve­de.

» Det er helt over­væl­den­de, at så man­ge er mødt op. Jeg hav­de på for­hånd hå­bet på 100 per­so­ner, men det her er helt vildt, « sag­de hun.

En stor grup­pe ty­ske an­ti- fa­sci­ster støt­te­de op om mod­de­mon­stra­tio­nen ’ Lad græn­sen for­bli­ve åben’. Sam­let set var der fle­re hund­re­de i de­mon­stra­tio­nen, der fo­re­gik på Tran­sit­går­den i Kruså. Fo­to: Pal­le Pe­ter Skov

BT stil­ler skar­pt på den stør­ste mi­grant- og flygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig. De­mon­stra­tio­nen ’ Welco­me to Den­mark’ blev af­holdt på Chri­sti­ans­borg Slots­plads i går. Her vi­ste kø­ben­hav­ne­re de­res støt­te til flygt­nin­ge og mi­gran­ter.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.