Let­tet mor: ’ Jeg sy­nes,

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

FOR­LØS­NING

Det var en smi­len­de - og for­ment­lig let­tet - An­dreas Mo­gen­sen, der med opad­vend­te tom­mel­fingre at­ter sat­te be­ne­ne på jor­den, da han nat­ten til lør­dag klok­ken 02.51 dansk tid lan­de­de på en mark i Ka­sak­h­stan.

En an­den, der uden tvivl er let­tet over, at den før­ste dan­sker i rum­met er vendt uskadt tilbage til Jor­den, er An­dreas Mor­gen­sens mor Lisa Bjer­re­gaard.

» Jeg har det glim­ren­de nu, for­di han er kom­met tilbage til jor­den med beg­ge ben fast­for­ank­ret. Det så ud til, at han hav­de det godt, og at han var glad og til­freds, « si­ger hun.

Da BT i går ef­ter­mid­dag tal­te med An­dreas Mo­gen­sens mor, hav­de hun end­nu ik­ke hørt fra sin søn. End­da til trods for at hun hav­de gi­vet ham stren­ge in­struk­ser om at rin­ge hjem, så snart han var lan­det.

» Nej, det har jeg ik­ke. Jeg tror hel­ler ik­ke, jeg kom­mer til det. Det er nok, for­di han er en dreng. Hvis det hav­de væ­ret min dat­ter, vil­le hun ha­ve rin­get hjem og sagt, ’ nu skal du hø­re…,’ « for­kla­rer hun.

Astro­nau­tens mor har hel­ler ik­ke hørt fra An­dreas Mo­gen­sens ko­ne, som er rejst til Köln for at ta­ge imod sin mand.

» Hun er sik­kert travlt op­ta­get med at ta­ge imod ham, « si­ger Lisa Bjer­re­gaard, der ser frem til at by­de sin søn vel­kom­men tilbage til Jor­den.

Hård lan­ding

At Lisa Bjer­re­gaard er let­tet over den vel­lyk­ke­de lan­ding for­stås.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.