Det var en lidt hård lan­ding’

BT - - NYHEDER -

Hjem­rej­sen fra rum­met var po­ten­ti­elt far­lig, for­di rum­kaps­len ri­si­ke­re­de at bræn­de op gen­nem at­mos­fæ­ren, li­ge­som de om­bord­væ­ren­de blev ud­sat for et mas­sivt pres un­der mø­det med tyng­de­kraf­ten.

Astro­nau­tens mor har al­le­re­de set vi­deo­en af lan­din­gen, som hun sam­men­lig­ner med et al­vor­ligt bil­sam­men­stød.

» Jeg sy­nes, det var en lidt hård lan­ding, men det var jeg for­be­redt på. Han så og­så varm ud, da han kom ud, og han så træt ud - men med et strå­len­de smil på, som han al­tid har, så det var fint, « si­ger Lisa Bjer­re­gaard med ro­lig stem­me­fø­ring.

I går mor­ges fik dron­ning Mar­gret­he i kølvan­det på den vel­lyk­ke­de lan­ding vi­de­re­bragt en roy­al hil­sen til An­dreas Mo­gen­sen, hvor hun in­vi­te­rer ham på be­søg på Ama­li­en­borg.

Selv­om Lisa Bjer­re­gaard ik­ke tæn­ker me­get over, at hun er mor til den før­ste dan­ske astro­naut i rum­met, væk­ker den roy­a­le in­vi­ta­tion al­li­ge­vel op­sigt hos den stol­te mor.

» Det er ut­ro­ligt. Jeg ved ik­ke rig­tig, hvad han si­ger til det, men det er da im­po­ne­ren­de, at hun vir­ke­lig vil of­re tid på, at han kom­mer ind og si­ger god­dag, « si­ger Lisa Bjer­re­gaard.

Det er end­nu uvist, hvor­når mod­ta­gel­sen på Ama­li­en­borg vil fin­de sted, men Lisa Bjer­re­gaard er over­be­vist om, at hen­des søn vil ta­ge imod den roy­a­le in­vi­ta­tion.

» Han er jo en hø­flig ung mand, « si­ger hun.

An­dreas Mo­gen­sens mor Lisa Bjer­re­gaard var bå­de glad og let­tet ef­ter søn­nens hjem­komst til Jor­den.

Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.