Carl Holst mistænkt for po­li­tisk an­sæt­tel­se

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es og Tho­mas Sand Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Linda Ka­strup

RÅ­D­GI­VER

Det vak­te un­dren blandt fle­re re­gions­rå­ds­med­lem­mer i Re­gion Syd­dan­mark, da Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen for ny­lig blev ud­nævnt som sær­lig rå­d­gi­ver for for­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V), som var re­gions­rå­ds­for­mand ind­til slut­nin­gen af ju­ni. Det skri­ver fyens. dk.

Rå­d­gi­ve­rens se­ne­ste job bli­ver på mi­ni­ste­ri­ets hjem­mesi­de be­skre­vet som ’ pres­se­rå­d­gi­ver for di­rek­tio­nen i Re­gion Syd­dan­mark’.

Det over­ra­ske­de den so- ci­al­de­mo­kra­ti­ske grup­pe­for­mand Karsten Uno Pe­ter­sen, at Ingemann hav­de en så frem­træ­den­de po­si­tion i re­gio­nen.

Der var nem­lig in­gen i par­ti­et, der hav­de hørt om Ingemann, og Karsten Uno Pe­ter­sen un­dre­de sig sær­ligt, da han op­da­ge­de, at Ingemann og­så var an­sat til at ’ løf­te kom­mu­ni­ka­tio­nen’, som det hed i job­be­skri­vel­sen, i pro­jek­tet Smart Vel­færd.

Un­drer sig

Karsten Uno Pe­ter­sen er for­mand for In­nova­tions­ud­val­get, der ar­bej­der med vel­færds­tek­no­lo­gi, og han tænk­te, at sær­ligt han bur­de ha­ve kendt til Ingemann og hans ar­bej­de.

Hos En­heds­li­sten og SF un­drer man sig og­så over an­sæt­tel­sen.

Op til re­gions­rå­dsval­get i 2013 før­te Ingemann valg­kamp for Carl Holst, og nu spør­ger par­ti­er­ne, om han og­så hjalp ham med at bli­ve valgt til Fol­ke­tin­get.

» In­gen ken­der man­den, så det lig­ger da snub­len­de nær at an­ta­ge, at det mest dre­je­de sig om at stå for Carl Holsts valg­kamp, « si­ger Vi­be­ke Syp­pli En­rum ( EL). Hun på­pe­ger, at det var en pro­jek­tan­sæt­tel­se fra au­gust 2014 ind­til ju­ni, hvor Carl Holst blev valgt til Fol­ke­tin­get.

Carl Holst si­ger til Vej­le Amts Fol­ke­blad, at han ik­ke hav­de no­get med an­sæt­tel­sen at gø­re.

Carl Holst mistæn­kes for at la­de skat­tey­der­ne be­ta­le hans valg­kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.