Moské kol­lap­set i

Mindst 107 mi­ste­de li­vet, da en kæm­pe kran styr­te­de ned i ta­get

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Lauridsen Tho­mas Sand Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TRAGEDIE

Mindst 107 om­kom, og fle­re end 238 blev kvæ­stet, da en kran fre­dag styr­te­de ned i ta­get på al- Ha­ram- moskéen i Mek­ka.

Det be­kræf­ter myn­dig­he­der­ne Sau­di- Ara­bi­en iføl­ge BBC.

Alt ty­der på, at der er ta­le om en ulyk­ke, som kan væ­re for­år­sa­get af dår­ligt vejr. Iføl­ge lo­ka­le me­di­er har der væ­ret kraf­ti­ge sand­storme i Mek­ka de se­ne­ste da­ge.

Tra­ge­di­en fandt sted, mens tu­sind­vis af mus­lim­ske pil­grim­me val­far­ter til Mek­ka for at del­ta­ge i den fo­re­stå­en­de pil­grims­færd ha­jj.

Myn­dig­he­der­ne i Sau­di- Ara­bi­en gør et stort num­mer ud af sik­ker­he­den i for­bin­del­se med de man­ge til­rej­sen­de pil­grim­me.

Sid­ste år blev an­tal­let af pil­grim­me, der fik ad­gang til mo­ske­en, så­le­des re­du­ce­ret af sik­ker­heds­mæs­si­ge år­sa­ger.

Det skyld­tes, at man var i gang med at ud­vi­de mo­ske­en for at ska­be me­re plads til de man­ge pil­grim­me.

i Det er et ar­bej­de, der sta­dig på­går, og som er år­sag til, at kra­nen be­fin­der sig på grun­den, skri­ver BBC.

Masjid al- Ha­ram- mo­ske­en, der blev op­ført i år 638, er iføl­ge re­li­gion. dk is­lams vig­tig­ste hel­lig­dom. Det er sam­ti­dig den stør­ste moské i ver­den.

Den er over åre­ne ble­vet ud­vi­det til de nu­væ­ren­de 365.000 kva­drat­me­ter for at kun­ne rum­me de man­ge pil­grim­me, som be­sø­ger moskéen un­der ra­ma­da­nen og i ha­jj.

Ha­jj er den pil­grims­færd, som mus­li­mer er på­lagt at udføre mindst én gang i li­vet. I ha­jj, der fin­der sted se­ne­re på må­ne­den, vil om­kring én mil­li­on tro­en­de sam­les ved moskéen.

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015

Al- Ha­ram- mo­ske­en, hvor ulyk­ken ske­te, er ver­dens stør­ste moské. Kra­nen kol­lap­se­de 10 da­ge før den år­li­ge pil­grims­rej­se ’ ha­jj’, som brin­ger over to mil­li­o­ner men­ne­sker til Mek­ka.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.