Un­der­sø­ger spor ef­ter for­modet dob­beltdrab

Po­li­ti­et fandt to dræb­te mænd i bræn­den­de bil

BT - - NYHEDER - An­ders Øster­by Møn­sted og Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Local Ey­es

FOR­BRY­DEL­SE

Po­li­ti­et er over­be­vist om, at der lig­ger en for­bry­del­se bag den bil­brand i Sorø, der i går mor­ges ko­ste­de to per­so­ner li­vet.

Det for­tæl­ler vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Sø­ren Ravn fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti: » Vi for­moder, der er ta­le om et drab i straf­fe­lovens for­stand. Der­for ar­bej­der vi li­ge nu på at sik­re al­le de spor, der kan væ­re ef­ter­ladt af ger­nings­mænd på ste­det. Og sam­ti­dig for­sø­ger vi at få klar­lagt et hæn­del­ses­for­løb, « si­ger han og for­tæl­ler, at en ob­duk­tion og­så vil kun­ne gø­re po­li­ti­et klogere på, hvad der er sket.

Po­li­ti­et har ef­ter bil­bran­den, der blev an­meldt lør­dag mor­gen klok­ken 04.15, an­mo­det vid­ner om at hen­ven­de sig til po­li­ti­et, hvis de har set no­get mistæn­ke­ligt på Ka­lund­borg­vej i Sorø mel­lem klok­ken 03.00 og 04.15.

To voks­ne mænd

» Vi har få­et et par hen­ven­del­ser fra nog­le, der er kørt for­bi der­u­de, men in­gen er kom­met med en for­kla­ring på, hvad der kan væ­re sket, « si­ger Sø­ren Ravn.

Tid­li­ge­re lør­dag ar­bej­de­de po­li­ti­et ud fra en an­ta­gel­se om, at bran­den i bi­len kun­ne væ­re for­år­sa­get af et tra­fi­kuheld.

Tek­ni­ker­nes ar­bej­de på ger­nings­ste­det har dog gjort det klart for po­li­ti­et, at der er ta­le om en drabs­sag.

De to dræb­te er for­ment­ligt to voks­ne mænd, der end­nu ik­ke er iden­ti­fi­ce­ret, op­ly­ser po­li­ti­et.

Po­li­ti­et ar­bej­de­de i går med at sik­re spor fra den brænd­te bil, hvor de to lig blev fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.