Nu sid­der hun

Ale­xan­dra blev dan­sker­nes even­tyr­prin­ses­se, men 20 år se­ne­re

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk lots@ bt. dk Fra even­tyr­bryl­lup­pet i 1995. Fo­to: Jør­gen Jes­sen Jon Bloch, kon­ge­hu­s­eks­pert

SKILS­MIS­SEN

Lot­te Scharff Hun hav­de alt. Prin­sen med det hvi­de slot. Det kvar­te kon­ge­ri­ge. Og fol­kets kær­lig­hed. Nu er det he­le væk. Tabt på par­ket­gul­vet. Spl­in­tret i tu­sin­de styk­ker.

51 år gam­mel sid­der gre­vin­de Ale­xan­dra i sit palæ i Hel­lerup. Som sing­lemor. To for­li­ste æg­te­ska­ber har hun bag sig, ef­ter at hun tid­li­ge­re på ugen of­fent­ligt smed sin mand, re­k­la­me­fo­to­gra­fen Martin Jør­gen­sen, på po­r­ten. Den æld­ste søn har stort set for­ladt re­den. Num­mer to er lang­somt på vej væk.

Hvad gik galt for den smuk­ke og dyg­ti­ge for­ret­nings­kvin­de fra Hong kong, den funk­len­de og ekso­ti­ske ju­vel som stjal prin­sens og kon­ge­ri­gets hjer­te for 20 år si­den? Hvor røg Ale­xan­dra Chri­sti­na Man­ley så me­get af spo­ret, at ek­sem­pel­vis kon­ge­hu­s­eks­pert Jon Bloch Skip­per nu be­teg­ner hen­de som ’ en helt al­min­de­lig kvin­de på godt og ondt’.

» Hun er ik­ke læn­ge­re sym­bo­let på det, hun tid­li­ge­re var, « si­ger han vi­de­re.

Det sym­bol hjalp de fle­ste af os dan­ske­re med at ska­be, da den 31- åri­ge Ale­xan­dra Chri­sti­na Man­ley blev præ­sen­te­ret for os for før­ste gang.

Bil­le­det står sik­kert ty­de­ligt på man­ges net­hin­de end­nu: Køn og strå­len­de af lyk­ke sad hun med rank ryg i den an­tik­ke so­fa, holdt sin Joachim i hån­den. Iført ce­ri­se­rød Cha­nel- dragt, som var så lår­kort, at de lange, slan­ke ben ik­ke blev skjult, med hal­sen dæk­ket af en fem­ra­det hvid per­lekæ­de og på hån­den for­lovel­ses­rin­gen fra prin­sen, rød og hvid som dan­ne­brog.

Tid­li­ge­re jour­na­list på Bil­led- Bla­det An­ne­li­se Wei­mann hu­sker det, som var det i går.

» Vi var jo fuld­stæn­dig i ekst­a­se. Dan­mark hav­de ik­ke haft en prin­ses­se ude­fra, si­den In­grid kom til lan­det. Det var jo som en drøm, der gik i op­fyl­del­se. Og jeg hu­sker benovel­sen, da hun kort ef­ter holdt sin før­ste ta­le. På dansk. Det var ik­ke no­get sær­lig kønt dansk, men vi røg jo ba­g­over al­le sam­men, « si­ger An­ne­li­se Wei­mann.

Og med ’ vi’ me­ner hun ik­ke kun pres­sen. Men ’ vi’ som i dan­sker­ne. ’ Vi’ el­ske­de Ale­xan­dra. Hun var ’ vo­res’ even­tyr­prin­ses­se.

Det hø­rer med til hi­sto­ri­en om Ale­xan­dra og Joachim, at han den­gang var den po­pu­læ­re prins. Ham vi ger­ne vil­le ha­ve som vo­res kon­ge en dag. Fre­de­rik drø­ne­de rundt på ind­land­si­sen el­ler gik i by­en med lang­be­ne­de mo­del­ler. Men for mut og få­mælt, når han trå­d­te frem of­fent­ligt. Mens Joachim al­tid var ven­lig, glad, imø­de­kom­men­de.

Nu hav­de han til­med fun­det sig en fan­ta­stisk kvin­de ude i Hong kong. En selv­stæn­dig kar­ri­e­re­kvin­de, som drop­pe­de sit lu­kra­ti­ve og spæn­den­de job som vi­ce­di­rek­tør i et in­ve­ste­rings­fir­ma for at bli­ve prin­ses­se i lil­le Dan­mark. Selv H. C. Andersen kun­ne ik­ke ha­ve skre­vet et bed­re even­tyr.

An­ne­li­se Wei­mann, tidl. jour­na­list på Bil­led- Bla­det

Da bryl­lup­pet stod en bi­den­de kold novem­ber­dag i 1995 var der da hel­ler ik­ke et øje tørt, da hun og prins Joachim strå­le­de om kap på dan­se­gul­vet. Svim­len­de lyk­ke­li­ge.

Scha­ck­en­bog Slot i Mø­geltøn­der blev de­res ba­se, og kar­ri­e­kvin­den lær­te at be­gå sig i den sønderjyske muld og tog ak­tivt del i den for­ret­nings­mæs­si­ge drift af det man­ge hund­re­de år gam­le slot. Men selv­om nye skud kom frem på lyk­kens stam­træ, be­gynd­te idyl­len at kra­ke­le­re bag slot­tets tyk­ke mu­re. Og plud­se­lig lan­de­de der en sep­tem­ber­dag i 2004 en bom­be på dan­sker­nes mid­dags­bord: Ale­xan­dra og Joachim skul­le skil­les.

Det er hér, at bå­de kon­ge­hu­s­eks­per­ten og jour­na­li­sten er eni­ge om, at det stør­ste og mest af­gø­ren­de fald fra tin­der­ne ske­te. Even­tyr­prin­ses­sen blev for­vand­let til et men­ne­ske.

» Hun mi­ste­de sin op­hø­je­de sta­tus. Folk for­ven­ter, at de kon­ge­li­ge er lyk­ke­li­ge og le­ver glans­bil­led- li­vet med sun­de vær­di­er, og det gjor­de de jo så ik­ke, « for­kla­rer Jon Bloch Skip­per om hold­nings­skif­tet i be­folk­nin­gen til ik­ke ba­re Ale­xan­dra, men he­le kon­ge­hu­set.

Og som An­ne­li­se Wei­mann - der har fulgt Ale­xan­dra i næ­sten 20 år - til­fø­jer: » Hvad skal hun så? Ven­de tilbage til kar­ri­e­ren? I de ni år, hun var gift med Joachim, vi­de­reud­dan­ne­de hun sig ik­ke. Så der har næp­pe væ­ret rift om hen­de i er­hvervs­li­vet, «

Med en år­lig apa­na­ge på den­gang 1,56 mio. kr. og en her­skabsvil­la i Hel­lerup kvit og frit var det sand­syn­lig­vis ik­ke for pen­ge­nes skyld, at Ale­xan­dra luf­te­de si­ne tan­ker om at få en fod in­den­for i dansk er­hvervs­liv, hvor hun med sit in­tel­lekt og sin bag­grund i Hong kongs ben­hår­de for­ret­nings­ver­den blev spå­et en stor frem­tid.

Men tan­ker­ne og spå­dom­me­ne kom al­drig op at fly­ve. Og med to

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015 søn­ner på den­gang to og fem år - og snart og­så en ny 14 år yn­gre kæ­re­ste - samt en lang ræk­ke pre­sti­ge­fyld­te pro­tek­tio­ner, var der uden tvivl og­så ri­ge­ligt at se til hjem­me på Sva­ne­møl­le­vej.

Da hun i 2007 gif­te­de sig med Martin Jør­gen­sen, røg prin­ses­se­tit­len, og Ale­xan­dra blev gre­vin­de. Og selv­om dan­sker­ne åben­lyst nød at se hen­de lyk­ke­lig igen, be­gynd­te po­pu­la­ri­te­ten at dale, og spørgs­må­let om apa­na­gen blev luf­tet i det of­fent­li­ge rum, li­ge­som protektionerne be­gynd­te at fal­de fra. 12 er der tilbage. Fra Uni­cef til Randers Regnskov.

Selv­om hun i 2007 lan­de­de en be­sty­rel­ses­post i den dan­ske af­de­ling af Fer­ring Phar­ma­ceu­ti­cals var det først i 2009, at gre­vin­de Ale­xan­dra tog de før­ste egent­li­ge skridt mod en kar­ri­e­re i det dan­ske er­hvervs­liv. På op­for­dring fra den da­væ­ren­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Ir­ma Al­fred Jo­sef­sen trå­d­te hun ind i den pre­sti­ge­fyld­te VL- grup­pe 42, som han den­gang var for­mand for. Et net­værk af top­le­de­re be­stå­en­de af bl. a. Le­ne Es­per­sen, Toms- di­rek­tør Jes­per Møl­ler, LD- di­rek­tør Car­sten Koch. Og alt­så Al­fred Jo­sef­sen.

» I 2009 var hun på vej ud i et nyt liv. Og i for­bin­del­se med det kom hun med i grup­pen. Men så tror jeg, at hun en­ten fik for travlt el­ler fik en an­den plan med er­hvervs­li­vet, « si­ger Al­fred Jo­sef­sen til BT om gre­vin­de Ale­xan­dras hur­ti­ge exit fra VL­grup­pe 42 ef­ter tre år.

» Jeg tror, hun trak sig, for­di hen­des fo­kus var på no­get an­det. Men jeg ved ik­ke hvad, for jeg ken­der ik­ke hen­des ræ­son­ne­ment­er om­kring det, « si­ger Al­fred Jo­sef­sen.

VL- grup­pe 42 før­te alt­så hver­ken til an­sæt­tel­ser el­ler be­sty­rel­ses­po­ster for gre­vin­de Ale­xan­dra. I ste­det ka­ste­de hun og Martin Jør­gen­sen sig ud i et even­tyr i Tyr­ki­et, i pop­stjer­nen og X- Fa­ctor dom­mer Re­me­es Oa­sis Club, hvor de køb­te en af de man­ge luksus­lej­lig­he­der, dør om dør med en ræk­ke an­dre ken­dis­ser.

Må­ske var det al­de­ren, ef­ter­tænksom­he­den og ta­bet af sin far i 2010, der sat­te si­ne spor. Iføl­ge en lang ræk­ke kil­der søg­te Ale­xan­dra de se­ne­re år me­re og me­re ind i en tryg­heds­bob­le hjem­me på Sva­ne­møl­le­vej, mens hen­des mand Martin Jør­gen­sen fort­sat­te fe­sten i det kø­ben­havn­ske nat­te­liv.

Hun spi­ste frokost med ve­nin­der­ne på in- caféen Vi­ctor, og han over­tog sce­nen, når mør­ket faldt på.

Og i tirs­dags smed hun ham på po­r­ten. Hav­de få­et nok.

» Vi har ik­ke de sam­me vær­di­er læn­ge­re, og jeg kun­ne ik­ke se os ha­ve en frem­tid sam­men, « sag­de gre­vin­de Ale­xan­dra. Men hvad med hen­des egen? Hun dyr­ker yoga og bok­se­træ­ning og er sta­dig en flot kvin­de. På 51 år. Men gre­vin­de Ale­xan­dra er og­så en kvin­de, hvis to søn­ner er tæt på at væ­re fly­ve­fær­di­ge. Prins Ni­ko­lai, som er 16, går på den eks­klu­si­ve kostsko­le Her­lufsholm. Og hans tre år yn­gre bror, prins Fe­lix, er som de fle­ste an­dre 13- åri­ge flyvsk og vil så me­get an­det end sid­de hjem­me hos mor.

Må­ske er det nu, at hun skal gi­ve er­hvervs­li­vet et sid­ste skud. As­ger Aamund er i hvert fald ik­ke i tvivl om, at der er en plads til hen­de der­u­de. Ik­ke mindst med hen­des bag­grund som kar­ri­e­re­kvin­den, der for 20 år si­den drop­pe­de sit spæn­den­de job i Hong kong for at bli­ve prin­ses­se i lil­le Dan­mark.

» Hong kong er et hårdt sted, hvor det er de bedst eg­ne­de, der over­le­ver. Der­for har hun helt sik­kert nog­le kom­merci­el­le kva­li­fi­ka­tio­ner, som gør, at hun sag­tens kun­ne be­gå sig i en virk­som­hed. Hvis de ( kva­li­fi­ka­tio­ner­ne, red.) alt­så ik­ke er ble­vet for rust­ne, nu hvor hun har væ­ret ude af cir­ku­la­tion, « si­ger As­ger Aamund.

’’ Dan­mark hav­de ik­ke haft en prin­ses­se ude­fra, si­den In­grid kom til lan­det. Det var jo som en drøm, der gik i op­fyl­del­se ’’ Hun mi­ste­de sin op­hø­je­de sta­tus. Folk for­ven­ter, at de kon­ge­li­ge er lyk­ke­li­ge og le­ver glans­bil­led­li­vet med sun­de vær­di­er, og det gjor­de de jo så ik­ke

Ale­xan­dra strå­le­de som en som­mer­sol, da hun en kold mart­s­dag i 2007 op­gav sin prin­ses­se­ti­tel til for­del for den 14 år yn­gre fo­to­graf Martin Jør­gen­sen.

En af de sid­ste gan­ge, Ale­xan­dra og Martin Jør­gen­sen vi­ste sig of­fent­ligt sam­men, var til Aar­hus Kom­mu­nes fejring af dron­ning Mar­gret­hes 75 års fød­sels­dag. Her var Ale­xan­dra og Martin Jør­gen­sen in­vi­te­ret til at del­ta­ge i festi­vi­ta­sen i det jy­ske. Mens de pænt måt­te bli­ve hjem­me, da København og det of­fent­li­ge Dan­mark fejre­de Dron­nin­gen.

Selv om Joachim og Ale­xan­dra var gå­et fra hin­an­den, og se­pa­ra­tio­nen var of­fi­ci­el, valg­te de sam­men at føl­ge de­res æld­ste søn, prins Ni­ko­lai, i skole på Krebs Skole.

Det tog lidt tid, før han kom, men lyk­ken var stor, da fa­mi­li­en blev ud­vi­det med Ni­ko­lai i 1999.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.