Cor­byn ny La­bour- le­der

Je­re­my Cor­byn af­lø­ser Ed Mi­li­band i La­bour

BT - - NYHEDER - An­ders Øster­by Møn­sted Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PO­LI­TIK

Da li­sten med kan­di­da­ter til at bli­ve ny le­der af La­bour blev frem­lagt i ju­ni, hav­de de fær­re­ste for­ment­lig pe­get på Je­re­my Cor­byn som vin­der.

Men i går blev Cor­byn valgt som ny po­li­tisk le­der for La­bour med et klart fler­tal bag sig. Han af­lø­ser der­med Ed Mi­li­band, der trak sig tilbage ef­ter et dår­ligt valg for par­ti­et i maj.

Den nye le­der er en helt an­den po­li­tisk og per­son­lig pro­fil end sin for­gæn­ger, si­ger Ole Hel­mer­sen, der er lek­tor ved CBS med spe­ci­a­le i bri­tisk po­li­tik.

» Han er me­get af­dæm­pet og har fo­kus på ik­ke at la­ve po­li­ti­ske an­greb på si­ne mod­stan­de­re. Sam­ti­dig lig­ner han en me­re klas­sisk le­der af La­bour med si­ne ka­rak­te­ri­sti­ske krøl­le­de skjor­ter og kla­re syns­punk­ter, der vin­der stor genklang i den bri­ti­ske ar­bej­der­klas­se. Fa­ren for Cor­byn bli­ver, at hans po­li­ti­ske mod­stan­de­re får end­nu nem­me­re ved at teg­ne et bil­le­de af La­bour som et po­li­tisk par­ti, der er uansvar­ligt på den øko­no­mi­ske po­li­tik, « vur­de­rer han.

Je­re­my Cor­byn har stor po­li­tisk er­fa­ring som med­lem af La­bour i Is­ling­ton i det nord­li­ge Lon­don gen­nem 32 år, men han har ik­ke tid­li­ge­re be­sid­det hver­ken ord­fø­rer­po­ster el­ler mi­ni­ster­po­ster.

Der­med har han ik­ke tid­li­ge­re be­gå­et sig på al­ler­hø­je­ste po­li­ti­ske hyl­de, hvil­ket kan sæt­te ham un­der pres fra be­gyn­del­sen, på­pe­ger Ole Hel­mer­sen.

» Han kom­mer til at stå med et La­bour, der er split­tet. Hans tre mod­kan­di­da­ter re­præ­sen­te­re­de al­le en me­re mid­ter­sø­gen­de kurs, og der­med bli­ver det Cor­byns vig­tig­ste op­ga­ve at få sam­let de po­li­ti­ske frak­tio­ner i par­ti­et, hvis par­ti­et ik­ke skal gå i op­løs­ning, « for­kla­rer lek­to­ren.

Cor­byn har i lø­bet af sin kampag­ne for at bli­ve ny le­der truf­fet fle­re mar­kan­te valg. Den 66- åri­ge po­li­ti­ker har bl. a. ik­ke stil­let op til in­ter­view i BBC, men der­i­mod ført en me­re klas­sisk valg­kamp med fo­kus på væl­ger­mø­der.

Og po­li­ti­ske ana­ly­ti­ke­re har i den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an pe­get på, at hans suc­ces skyl­des en mas­siv op­bak­ning i græs­rod­s­be­væ­gel­ser­ne.

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015

Det vars­ler en an­der­le­des og me­re ven­stre­o­ri­en­te­ret po­li­tisk kurs, når Je­re­my Cor­byn bli­ver le­der af La­bour, vur­de­rer eks­pert i bri­tisk po­li­tik. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.