Han er vant til at dan­se

Ja­mes Samp­son un­der­vi­ser i dan­ce­fit, som er en slags trin­kom­bi­na­tio­ner fra for­skel­li­ge dan­sear­ter

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

VILD MED DANS

Ja­mes Samp­son tog fuld­stæn­dig pip­pet fra de fi­re dom­me­re i Vild med dans for sin tek­ni­ske kun­nen, da han dan­se­de sin før­ste dans i for­gårs. He­le 20 po­int ind­kas­se­re­de han for sin cha- cha- cha. Det er der en grund til.

’ Man må ik­ke ly­ve. Jeg ved, der i for­ord­nin­ger­ne for ny­dan­ser­ne står, at man må ik­ke ha­ve dan­set pro­fes­sio­nelt før. Det si­ger du til mig, at du al­drig har?’

» Ja, « lød det fra Ja­mes Samp­son på dom­mer Ni­ko­laj Hüb­bes spørgs­mål på di­rek­te tv.

Det er me­get sjæl­dent, at dom­mer­pa­ne­let er stum­me af be­ta­gel­se over en ny­dan­sers tek­ni­ske kun­nen, som de fi­re dom­me­re var fre­dag af­ten, hvor det før­ste pro­gram af Vild med dans blev sendt.

Nu vi­ser det sig, at der er en grund til, at san­ge­ren og mu­si­calsku­e­spil­le­ren er så god til at dan­se ef­ter ba­re tre ugers ben­hård træ­ning i Mie Molt­kes hæn­der. Ja­mes Samp­son un­der­vi­ser nem­lig i dan­ce­fit hver tors­dag hos Well- co­me i Hel­lerup.

Iføl­ge Well- co­mes hjem­mesi­de be­står dan­ce­fit af trin­kom­bi­na­tio­ner in­den for dan­se­gen­rer som ja­zz dans, di­sco, show, funk og hip­hop blan­det med lat­i­na­me­ri­kan­ske ryt­mer.

Men iføl­ge Ja­mes Samp­son har dan­ce­fit in­tet med ’ rig­tig’ dans at gø­re.

» Det er ae­ro­bic. Det er ik­ke rig­tig dans. Og det har over­ho­ve­det in­tet med pro­fes­sio­nel dans at gø­re, « un­der­stre­ger Ja­mes Samp­son, der for­tæl­ler, at han er ble­vet un­der­vist af den kvin­de, som har ud­ar­bej­det kon­cep­tet, så han selv kun­ne un­der­vi­se i dan­ce­fit.

Men selv om dan­ce­fit iføl­ge Ja­mes Samp­son in­tet har med dans at gø­re, så me­ner den tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le dan­ser og del­ta­ger i Vild med dans Ste­en Lund, at Mie Molt­kes part­ner fø­rer på po­int.

» Nog­le af de ting, der er svæ­rest at læ­re i dans, er ko­or­di­ne­ring af krop­pen til mu­sik. Og ti­m­ing. Det er ik­ke no­get, der kom­mer af sig selv. Men har man gå­et til ba­re en form for dans, så har man lært det, « si­ger Ste­en Lund.

Tv- chef: In­tet pro­blem

Sid­ste år var der fra før­ste pro­gram to dan­se­re, der stak ud. Nem­lig de to fi­na­li­ster Sa­ra Ma­ria Franch- Mær­ke­da­hl og mu­si­calsku­e­spil­le­ren Jo­han­nes Ny­gaard, der beg­ge er­kend­te, de hav­de få­et dan­se­un­der­vis­ning før, de med­vir­ke­de i Vild med dans.

TV2s un­der­hold­nings­chef Git­te Mad­sen vid­ste ik­ke, at Ja­mes Samp­son un­der­vi­ser i dan­ce­fit. Men hun an­ser det ik­ke for at væ­re et pro­blem. » Jeg sy­nes ik­ke, det er et pro­blem. « Dog er­ken­der un­der­hold­nings­che­fen, at Ja­mes Samp­son fø­rer på po­int i for­hold til fle­re af de an­dre ny­dan­se­re.

» Men der er in­gen tvivl om, at folk, der er mu­si­cal­stjer­ner, har nog­le for­de­le. An­dre har for­de­le, for­di de er i ham­mer­god form. Det er okay med os. For det væ­sent­lig­ste er, at man ik­ke har haft et læn­ge­re for­løb med dans, « fast­lår Git­te Mad­sen.

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015

Dom­mer­ne var stum­me af be­un­dring, da Ja­mes Samp­son dan­se­de sin før­ste dans, cha cha cha, sam­men med Mie Molt­ke. Nu vi­ser det sig, at san­ge­ren selv un­der­vi­ser i dan­se­fit­ness. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.