Ul­tra­skar­pt tv for

Kva­li­te­ten af UHD- tv er for­bav­sen­de høj, vi­ser den­ne test af en ræk­ke mær­ke­va­rer med en skærm­stør­rel­se i nær­he­den af 50 tom­mer

BT - - NYHEDER - Pe­ter Hyl­da­hl plus@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

TEST Web OS, Fi­re­fox OS og An­droid har smart- tv- de­len få­et en iden­ti­tet, og pro­du­cen­ter­ne kan sæl­ge tv’er­ne på en ny fe­a­tu­re.

Den­ne ud­vik­ling hil­ser vi vel­kom­men. Smart- tv- de­len er gå­et fra at væ­re nær­mest håb­løs til at fun­ge­re ge­ne­relt godt i dis­se nye tv­mo­del­ler.

Det er ty­de­ligt, at sty­re­sy­ste­mer­ne er me­re bru­ger­o­ri­en­te­re­de, og at pro­ces­so­rer­ne er ble­vet bed­re gea­ret til at hånd­te­re et tv. Der er min­dre ven­te­tid på op­start af tv’et, og me­nu­er­ne er min­dre bøv­le­de.

Så­dan har vi te­stet

Vi har te­stet al­le tv- mo­del­ler på al­le punk­ter uden at læg­ge vægt på no­get spe­ci­fikt. Den før­ste op­sæt­ning er gen­nem­ført nø­je på hvert en­kelt tv, li­ge­som vi har un­der­søgt den dag­li­ge be­tje­ning i al­le de­tal­jer. Te­sten vi­ser, at ik­ke kun den dag­li­ge be­tje­ning er ble­vet let­te­re. Al­le pro­du­cen­ter har og­så gjort det til en langt min­dre fru­stre­ren­de op­le­vel­se end tid­li­ge­re at igang­sæt­te et nyt pro­dukt.

Vi har prø­vet al­le tv’er med et ægte 4K- sig­nal, med full HD, med 720p- sig­nal ( som de fle­ste tv ka­na­ler be­nyt­ter) og med ma­te­ri­al i SDop­løs­ning ( ik­ke- HD) – alt sam­men for at kun­ne kon­sta­te­re, hvor godt tv’er­ne kla­rer sig i et blan­det sig­nal­mil­jø. Te­stens bil­lig­ste ser be­stemt ik­ke kost­bar ud. Bil­le­det er der dog ik­ke no­get bud­get over. Det er ty­de­ligt, at tv’et er pak­ket ind i pris­bil­lig pla­stik, og i det he­le ta­get er fi­nis­hen me­get langt fra Sams­ungs og især Phi­lips’.

Du glem­mer næ­sten det bil­li­ge yd­re, når der kom­mer bil­le­de på. Det har en na­tur­lig­hed, som er ret over­be­vi­sen­de, dog langt­fra med den de­tal­je­ring, som især Phi­lips for­mår at gen­gi­ve med stør­ste let­hed. Med HD- og 4K- ma­te­ri­a­le er der fint med de­tal­jer, men de står ik­ke så klart som hos især Phi­lips og Pa­na­so­nic.

Til gen­gæld er det me­get to­le­rant over for min­dre go­de sig­na­ler. Så læn­ge du ik­ke ser HD- ud­sen­del­ser, er der ik­ke syn­li­ge pixels, men blot et ’ blø­de­re’ og min­dre de­tal­je­ret bil­le­de.

Bru­ger du lidt tid på op­sæt­nin­gen og glem­mer de næ­sten ubru­ge­li­ge præ­indstil­lin­ger, tv’et er født med, så kan du og­så op­nå go­de, dybe far­ver. Men det kræ­ver alt­så en del ju­ste­ring af far­ver, kon­trast og lys­styr­ke.

Fjer­n­be­tje­nin­gen er ik­ke op­ti­mal. Den sen­der via Blu­et­oo­th, og selv­om du kan ram­me præ­cist med den lil­le ’ bob­le’, der frem­kom­mer

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015 på skær­men, så er den­ne me­to­de næp­pe al­les kop te. Det sam­me gæl­der, når der skal scrol­les gen­nem ka­na­ler­ne på en over­sigt. Det gli­der visu­elt flot, men i prak­sis er en tra­di­tio­nel må­de at scrol­le på at fo­re­træk­ke. Den er langt hur­ti­ge­re.

LG- tv’et fungerer til gen­gæld godt på smart- tv- de­len.

WebOS- sty­re­sy­ste­met har ap­ps i bun­den af skær­men. De er til­gæn­ge­li­ge med et klik, og det be­ty­der, at der er hur­tig ad­gang til di­ne fa­vo­rit­tje­ne­ster.

Des­u­den er tv’et hur­tigt til at star­te op og til at re­a­ge­re på in­put. Læg der­til en lyd, der har tyng­de og me­re dy­na­mik end de øv­ri­ge i te­sten ( Phi­lips und­ta­get), og du har en pak­ke, der trods mi­nus­punk­ter er me­get godt skru­et sam­men. Ik­ke mindst til pri­sen.

Kva­li­tet­sind­tryk: 4 Bru­ger­ven­lig­hed: 4 Funk­tio­ner: 4 Ydel­se: 4 Pris: 5 Sam­let vur­de­ring: **** **

UHD- tv med 4K- op­løs­ning kan nu kø­bes i for­bav­sen­de god kva­li­tet for un­der 10.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.