Un­der 10.000 kr.

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015 50’’ er skær­men den næst­stør­ste i den­ne test. Selv­om skær­men blot er 1- 2” stør­re end de to mind­ste i te­sten, så er for­skel­len fak­tisk syn­lig.

Emi­nent fil­mindstil­ling

Men Pa­na­so­nic er og­så vel­eg­net til film på grund af bil­le­dindstil­lin­ger­ne.

Al­le mo­der­ne tv’er er ud­sty­ret med præ­indstil­lin­ger som ’ Sport’, ’ Spil’, ’ Dy­na­misk’ osv.

Og­så Pa­na­so­nic har en bil­le­dindstil­ling, som er til­pas­set film, og den er emi­nent.

Tv’et får med et klik go­de, af­dæm­pe­de far­ver, hvor de sor­te om­rå­der bli­ver me­get sor­te. Det be­ty­der, at al­le an­dre far­ver træ­der me­re ty­de­ligt frem. Du får her det ’ fil­mi­ske’ look så at si­ge.

Re­sul­ta­tet er bed­re end hos de øv­ri­ge del­ta­ge­re i te­sten, og det er en for­nø­jel­se at ny­de en god film, uan­set om det er er æl­dre film, som ik­ke er i HD- op­løs­ning, el­ler om det er et 4K- sig­nal fra en strea­m­ingtje­ne­ste.

År­sa­gen er ik­ke kun indstil­lings­tek­nik, men og­så at Pa­na­so­nic- tv’et er ud­sty­ret med et godt LED- pa­nel. Af­spil en film fra en blu­e­ray- af­spil­ler i god kva­li­tet, og Pa­na­so­nic- tv’et kvit­te­rer med dybe far­ver og lækre nu­an­cer samt et bil­le­de, der far­ve­mæs­sigt er bed­re end 4K fra en strea­m­ing­kil­de.

TX- 50CX670E har dog ik­ke de unik­ke al­l­ro­un­de­gen­ska­ber, som du især fin­der i Phi­lips- tv’et, o der­for bli­ver Pa­na­so­ni­cs test­del­ta­ger ’ kun’ num­mer to i te­sten.

Pa­na­so­nic TX- 50CX670E har så­kaldt Stu­dio Ma­ster Co­lour og ty­de­lig­vis lånt tek­no­lo­gi fra de frem­ra­gen­de, bil­led­for­bed­ren­de kredsløb, vi ken­der fra Pa­na­so­ni­cs dy­re­re tv- mo­del­ler – ik­ke mindst de æl­dre plas­ma­mo­del­ler, som nu desvær­re er gå­et ud af pro­duk­tion.

Tv’et er næ­sten li­ge så ek­sem­pla­risk let at sæt­te op som Phi­lips. Du bli­ver gu­i­det trin for trin og be­gyn­der fak­tisk med den trå­d­lø­se for­bin­del­se og ik­ke tv- indstil­lin­ger­ne, som man el­lers er vant til.

Det for­tæl­ler, hvor me­get tv- pro­du­cen­ter­ne har fo­kus på smart tv­de­len.

Smart- tv- de­len er me­get en­kel at bru­ge, da funk­tio­ner­ne he­le ti­den gør sig til­gæn­ge­li­ge.

Pa­na­so­nic er ty­de­lig­vis nå­et langt i in­te­gra­tio­nen af smart- tv­funk­tio­ner, et punkt, hvor den ja­pan­ske pro­du­cent el­lers har hal­tet lidt ef­ter kon­kur­ren­ter­ne. Lyd­mæs­sigt er tv’et en ret tynd kop te.

Kva­li­tet­sind­tryk: 4 Bru­ger­ven­lig­hed: 5 Funk­tio­ner: 5 Ydel­se: 5 Pris: 5 Sam­let vur­de­ring: ***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.