Mandag luk­ker

Hver tien­de dan­ske land­mand er i akut fa­re for at gå kon­kurs og le­ver fra uge til uge på ban­kens nå­de. Ban­ker­ne for­sø­ger at hjæl­pe, men for man­ge er det en håb­løs kamp

BT - - NYHEDER - Mads Sixhøj msix@ ber­ling­s­ke. dk Bent Høj­gaard Sø­ren­sen Jet­te Ja­cob­sen, 49- årig mæl­ke­pro­du­cent

LUK­KE­TID

bso@ ber­ling­s­ke. dk

» Jeg le­ver da end­nu, men jeg ved ik­ke, om jeg er ble­vet luk­ket in­den jul. «

Or­de­ne kom­mer fra 49- åri­ge Jet­te Ja­cob­sen. Hun er en af Dan­marks stør­ste øko­lo­gi­ske mæl­ke­pro­du­cen­ter og er i sam­me bås som 1.700 an­dre dan­ske land­mænd, der på grund af høj gæld og lø­ben­de un­der­skud er stærkt kon­kur­stru­e­de.

» Kre­dit­for­e­nin­gen og ban­ken har ik­ke luk­ket mig end­nu, selv om jeg ik­ke kan be­ta­le ter­mi­nen og har et vold­somt over­træk på kas­se­kre­dit­ten. Jeg le­ver på de­res nå­de. Så­dan er det jo for man­ge land­mænd. Vi står al­le sam­men i en ræd­sels­fuld si­tu­a­tion, « si­ger Jet­te Ja­cob­sen.

Det er for­ment­lig de fær­re­ste, der sta­dig vil­le stå på be­ne­ne, hvis de var i Jet­te Ja­cob­sens sted. I 1994 over­tog hun svi­ger­fa­de­rens gård, mens hen­des mand fik en de­pres­sion og blev uar­bejds­dyg­tig. Der­med stod Jet­te Ja­cob­sen ale­ne med op­dra­gel­sen af par­rets to børn og med an­sva­ret for at dri­ve går­den Hau­gård i Gabøl i Søn­derjyl­land.

Sid­ste år fo­re­tog hun en stør­re in­ve­ste­ring og ud­vi­de­de virk­som­he­den til 500 kø­er, der dag­ligt pro­du­ce­rer tæt på 12.000 li­ter mælk til Ar­la Foods. Hun be­skæf­ti­ger 14 he­log del­tids­an­sat­te, og i hen­des ho­ved tum­ler hun med spe­ku­la­tio­ner over en ube­ta­le­lig gæld på om­kring 100 mio. kr. og en mor, der lig­ger syg med kræft. En håb­løs si­tu­a­tion for de fle­ste, men Jet­te Ja­cob­sen er sej og kæm­per vi­de­re.

» Jeg er ble­vet en hård ny­ser. Det får jeg tit stuk­ket i næ­sen, men jeg kan ik­ke tu­de mig til no­get som helst. Det er mig, der hver ene­ste mor­gen tæn­der ly­set klok­ken kvart i fi­re og si­ger god­mor­gen til al­le, in­den vi skal i gang med at mal­ke. Jeg bli­ver nødt til at gå i seng ved 20- ti­den, for det kø­rer for ful­de gar­di­ner he­le da­gen, « si­ger hun og til­fø­jer:

» På grund af min øko­no­mi bru­ger jeg ik­ke pen­ge og tid til at be­sø­ge min mor i Nordsjælland, der er i kræft­be­hand­ling, el­ler hol­der fe­rie. Jeg sy­nes ik­ke, at der skal væ­re truk­ket på mit dan­kort til Sto­re­bælts­for­bin­del­sen el­ler til en fær­ge­bil­let, når jeg ik­ke har be­talt ter­mi­nen, som jeg har få­et ud­sæt­tel­se på hos DLR Kre­dit. For så­dan er jeg op­dra­get af mi­ne for­æl­dre. De har op­dra­get mig ef­ter Em­ma Gads prin­cip­per. Så gør man ik­ke så­dan no­get. He­le mit liv har jeg of­ret på det her. Det vil godt nok væ­re tr­æls, hvis jeg bli­ver ja­get væk. «

Jet­te Ja­cob­sen står i en van­ske­lig øko­no­misk si­tu­a­tion. Gæl­den er alt for høj, og ind­tæg­ter­ne svig­ter. Sidst­nævn­te skyl­des først og frem­mest Ruslands boy­kot af fø­de­va­rer fra EU, og at Ki­nas im­port af me­je­ri­pro­duk-

FAKTA OM LAND­BRU­GET Der er om­kring 10.000 hel­tidsland­brug i Dan­mark. Her­af er knap 1.700 tru­et af kon­kurs. 950 er i aku­t­te øko­no­mi­ske pro­ble­mer. Land­brugs­sek­to­rens gæld er vok­set fra 165 mia. kr. i 2000 til 360 mia. kr. i 2010. Si­den er gæl­den fal­det til 345 mia. kr. i dag. Den nu­væ­ren­de la­ve ren­te er en stor hjælp til de øko­no­misk pres­se­de land­mænd. I 2008 be­tal­te land­bru­get 16,8 mia. kr. i ren­teud­gif­ter på en sam­let gæld på 326 mia. kr. I 2013 be­tal­te land­bru­get blot 9,2 mia. kr. i ren­teud­gif­ter på en sam­let gæld på 346 mia. kr. Fø­de­va­re­er­hver­vet skab­te beskæf­ti­gel­se til 169.000 per­so­ner i 2013. Godt 117.000 di­rek­te i fø­de­va­re­er­hver­vet og godt 51.000 i af­led­te støt­te­er­hverv. 4.500 per­so­ner i land­bru­get, fø­de­va­re­er­hver­vet og til­knyt­te­de er­hverv er i fa­rezo­nen for at bli­ve fy­ret, hvis pri­ser­ne på land­bru­gets pro­duk­ter hol­der sig på et lavt ni­veau. Dan­marks sam­le­de va­re­eks­port ud­gjor­de 618 mia. kr. i 2013, her­af re­præ­sen­te­re­de fø­de­va­re­klyn­gen de 156 mia. kr. Fø­de­va­re­klyn­gen står der­med for 25 pct. af Dan­marks sam­le­de va­re­eks­port. ter er fal­det kraf­tigt. Det har med­ført et dra­ma­tisk dyk i pri­ser­ne på mælk. Hun får 3,32 kr. pr. kg mælk i af­reg­ning fra Ar­la Foods, og med de pri­ser kan hun ik­ke be­ta­le af på den enor­me gæld, hun har til DLR Kre­dit og Frøs Her­reds Spa­re­kas­se.

» Med så la­ve pri­ser kan man ik­ke la­ve pen­ge på det her. Jeg har få­et ud­sæt­tel­se med be­ta­ling af ter­mi­nen, men desvær­re ved jeg ik­ke hvor læn­ge. Jeg har ik­ke no­gen lang­tids­hold­bar af­ta­le. Folk, der co­a­cher mig, har så travlt med at spør­ge mig, hvad jeg vil om fem år. Jeg ved ik­ke, hvad jeg vil sidst på ugen. Det er ik­ke fedt at leve i så­dan en uvis­hed, « si­ger Jet­te Ja­cob­sen.

Iføl­ge

bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Land­brug & Fø­de­va­rer er næ­sten 1.700 land­brug el­ler ca. 15 pct. af de dan­ske hel­tids­be­drif­ter i al­vor­li­ge øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der.

Her­af er ca. 950 land­brug i aku­t­te øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der. De har hver­ken pen­ge til at be­ta­le af­drag på lån el­ler fo­re­ta­ge nød­ven­di­ge in­ve­ste­rin­ger på går­den. Det fø­rer som re­gel til, at land­mæn­de­ne stif­ter yder­li­ge­re gæld for at dæk­ke det dag­li­ge pen­ge­be­hov, mens byg­nin­ger og ma­ski­ner bli­ver slidt ned. Det er alt­så en ond cir­kel, og der­for er det i man­ge til­fæl­de blot et spørgs­mål om, hvor læn­ge ban­ken væl­ger at hol­de land­bru­get i li­ve.

Ban­ker­ne har selv me­get på spil. Ud­over at sid­de med kun­der­nes skæb­ne i hæn­der­ne, er der enor­me sum­mer på høj­kant. Men ban­ker­ne har selv væ­ret med til at ska­be pro­ble­mer­nes om­fang.

Pri­sen på land­brugs­e­jen­dom­me og sær­ligt land­brugs­jord steg vold­somt i 00er­ne, og land­mæn­de­ne hav­de ik­ke svært ved at over­ta­le ban­ker­ne til yder­li­ge­re lån til at byg­ge nye stal­de og op­kø­be me­re jord. Fra 2000 til 2010 steg land­bru­gets sam­le­de gæld fra 165 mia. kr. til 360 mia. kr. Ef­ter fi­nanskri­sen ras­le­de jord­pri­ser­ne ned, og vær­di­er­ne af land­brugs­e­jen­dom­me faldt li­ge­le­des dra­stisk.

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015

I dag skyl­der land­bru­get om­kring 345 mia. kr. Af den sum er de 45 mia. kr. ud­lån fra Nor­dea, der er den bank, der har ud­lånt flest pen­ge til den pin­te sek­tor. Ar­bej­det med land­brugs­kun­der­ne fyl­der me­get i Nor­dea, for­tæl­ler Pe­ter Ly­beck­er, adm. di­rek­tør i Nor­dea Bank Dan­mark.

Ugens vær­ste dag

’’ Det er mig, der hver ene­ste mor­gen tæn­der ly­set klok­ken kvart i fi­re og si­ger god­mor­gen til al­le, in­den vi skal i gang med at mal­ke. Jeg bli­ver nødt til at gå i seng ved 20- ti­den, for det kø­rer for ful­de gar­di­ner he­le da­gen

Hver ene­ste uge ta­ger han stil­ling til, om der er land­brugs­kun­der, som det ik­ke læn­ge­re gi­ver me­ning at hol­de hån­den un­der.

» Søn­dag er den vær­ste dag i ugen. Da sid­der jeg hjem­me og for­be­re­der mig til kre­dit­mø­det mandag mor­gen i ban­ken. Her gen­nem­går vi sa­ger­ne og ta­ger stil­ling til, hvad der skal ske med de kun­de­en­ga­ge­men­ter, der har de stør­ste øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der. Og det er i høj grad land­mænd, der fyl­der me­get på de kre­dit­lis­ter. Det er en hård be­slut­ning at træf­fe, hvis vi af­vik­ler land­brug. For vi ved jo ud­mær­ket, at der er men­ne­ske­skæb­ner bag, hvor det bå­de er hjem og ar­bejds­plads for en fa­mi­lie og nog­le gan­ge og­så er slægts­går­den, der er på spil. Men i nog­le til­fæl­de er det ba­re ik­ke for­svar­ligt at hol­de land­bru­get kø­ren­de læn­ge­re, « si­ger Pe­ter Ly­beck­er.

Det se­ne­ste par år har de fle­ste bank­regn­ska­ber mil­dest talt ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.