Vi land­brug

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015 set køn­ne ud, da ban­ker­ne har væ­ret tvun­get til at sæt­te enor­me mæng­der pen­ge til si­de til po­ten­ti­el­le tab.

Hver gang et land­brug luk­kes, bli­ver de regn­skabs­mæs­si­ge nedskriv­nin­ger til de­ci­de­re­de tab i ban­ken, og det er som re­gel stør­re be­løb. Fle­re pen­ge­in­sti­tut­ter er så øko­no­misk sva­ge, at de vil ha­ve svært ved at ta­ge dis­se tab, men Nor­dea- di­rek­tø­ren op­for­drer ban­ker­ne til ik­ke at bli­ve ved med at skub­be pro­ble­mer­ne for­an sig.

» Vi bør re­elt få luk­ket ned for den grup­pe af land­mænd, hvor det ik­ke er re­a­li­stisk, at de kom­mer til at dri­ve løn­som­me for­ret­nin­ger igen. I ste­det bør vi bru­ge kræf­ter­ne på de land­mænd, som nok har store øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger li­ge nu, men som vi kan hjæl­pe vi­de­re, og som kan få tin­ge­ne til at hæn­ge sam­men, når for­hol­de­ne nor­ma­li­se­rer sig. Vi gør alt, hvad vi kan, for at hjæl­pe de kun­der, « si­ger Pe­ter Ly­beck­er.

Land­brugs­sek­to­ren selv sav­ner hjælp fra po­li­tisk si­de.

Fort­sæt­ter de la­ve fø­de­va­re­pri­ser, vil det iføl­ge sek­to­ren ko­ste job­bet for 4.500 per­so­ner i land­bru­get og af­led­te er­hverv.

Pri­ser­ne på ver­dens­mar­ke­det kan de dan­ske po­li­ti­ke­re ik­ke på­vir­ke, men land­bru­get hå­ber, at ram­me­vil­kå­re­ne æn­dres – f. eks. ved at pe­sti­cid­af­gif­ter og ener­gi­af­gif­ter sæn­kes – så land­mæn­de­nes kon­kur­ren­ce­kraft over­for ud­lan­det for­bed­res. Det er et til­tag, som den nye re­ge­ring al­le­re­de har in­di­ke­ret, at den vil ar­bej­de for.

På ban­kens nå­de

Om Jet­te Ja­cob­sen kla­rer sig igen­nem kri­sen, er end­nu uvist og i høj grad op til hen­des pen­ge­in­sti­tut. Hun skyl­der i alt om­kring 100 mio. kr., men hun fryg­ter, at går­den er me­get min­dre værd, hvis den skal sæl­ges nu.

Jan W. Chri­sten­sen, af­de­lings­chef i Frøs Her­reds Spa­re­kas­ses er­hvervs­af­de­ling, øn­sker ik­ke at kom- men­te­re kon­kre­te kun­de­for­hold, men han for­tæl­ler ge­ne­relt, at dyg­ti­ge drifts­le­de­re kan for­ven­te hjælp fra spa­re­kas­sen.

» Har vi blandt kun­der­ne store mæl­ke­pro­du­cen­ter med stor gæld, der er dyg­ti­ge drifts­le­de­re og over­hol­der af­ta­ler­ne, så er vi vil­li­ge til at hjæl­pe dem igen­nem med at over­le­ve. Al­ter­na­ti­vet er tvangs­salg af ejen­dom­me­ne, og det får man ik­ke ret me­get for li­ge nu, for­di en kø­ber ik­ke kan gø­re det bed­re end den nu­væ­ren­de ejer, der er dyg­tig. Og så skal vi ta­ge et stort tab, « si­ger han.

Jan W. Chri­sten­sen til­fø­jer, at der må­ske går op mod et år, før mæl­ke­pri­sen er på et ni­veau, som en land­mand med nor­mal pro­duk­tion ef­ter spa­re­kas­sens vur­de­ring kan over­le­ve på. Imens vil Jet­te Ja­cob­sen gø­re sit til, at hun kan bli­ve.

» Jeg har væ­ret igen­nem alt det on­de, man kan kom­me igen­nem. Jeg har haft en rig­tig ond syg­dom blandt kø­er­ne, der ta­ger fle­re år at kom­me af med. Men in­den læn­ge kan jeg jo ik­ke ha­ve den und­skyld­ning læn­ge­re. Der­for bli­ver jeg nødt til at spar­ke røv og vi­se, at jeg godt kan pas­se kø­er, føl­ge med og kom­me igen­nem det her. I ban­ken og kre­dit­for­e­nin­gen kan de sto­le blindt på mig. Jeg svig­ter dem ik­ke. «

Jet­te Ja­cob­sen er en sej mæl­ke­pro­du­cent, men en gæld på 100 mio. kr. kan tvin­ge selv den se­je­ste i knæ. Og en tru­en­de kon­kurs hæn­ger kon­stant over ho­ve­d­et på hen­de.

Fo­to: Ab­jørn Sand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.