’ Jeg var for barsk

Den pris­be­løn­ne­de in­struk­tør To­bi­as Lind­holm, der står bag fil­men ’ Kri­gen’, er­ken­der, at han har væ­ret for hård over for sin stjerne

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk Pi­lou As­bæk

VIR­KE­LIG­HED PÅ FILM

De­res bag­grund er næ­sten så for­skel­lig, som den kan væ­re.

Sku­e­spil­ler Pi­lou As­bæk er en over­klas­sed­reng fra gal­le­ri­fa­mi­li­en As­bæk og gik på Her­lufsholm Kostsko­le.

In­struk­tør og ma­nus­for­fat­ter To­bi­as Lind­holm er vok­set op som hip­hop- knægt i Næst­ved Syd un­der van­ske­li­ge fa­mi­lie­for­hold.

Al­li­ge­vel har de nu la­vet tre skel­sæt­ten­de film sam­men. Al­le med Pi­lou As­bæk i ho­ved­rol­len.

Bå­de på op­ta­gel­ser­ne til ’ R’, ’ Kaprin­gen’ og nu ’ Kri­gen’ er Pi­lou ble­vet ud­for­dret bå­de fy­sisk og psy­kisk af in­struk­tø­ren, der i dag er­ken­der, at der nær­mest har væ­ret ta­le om yd­my­gel­ser, sær­ligt på fængsels­dra­ma­et ’ R’.

Al­li­ge­vel er de to så tæt for­bund­ne, at de be­trag­ter hin­an­den som fa­mi­lie.

» Jeg skif­ter jo ik­ke mi­ne børn ud. El­ler mi­ne ven­ner, « si­ger To­bi­as Lind­holm, da han bli­ver spurgt, hvor­for han har As­bæk i ho­ved­rol­len i al­le si­ne tre film.

Pi­lou si­ger det sam­me med an­dre ord:

» Vi er rig­tig, rig­tig go­de ven­ner. Jeg ken­der he­le hans fa­mi­lie og hol­der me­get af dem. «

Tog alt tø­jet af

» To­bi­as er en troo­per, han er top­loy­al, og jeg er så fuck­ing tak­nem­me­lig for det sam­ar­bej­de, jeg har med ham, « si­ger Pi­lou, der ind­led­te sam­ar­bej­det med To­bi­as Lind­holm i 2009 på in­struk­tø­rens de­but­film ’ R’. Et hud­løst og su­per- re­a­li­stisk fængsels- dra­ma, hvor in­struk­tø­ren bag ka­me­ra­et går hårdt til Pi­lou for at sæt­te ham i den ret­te stem­ning til de yd­my­gel­ser, han ud­sæt­tes for i fil­men.

» På ’ R’ lod vi Pi­lou kom­me ud for en mas­se ting, hvor han ik­ke vid­ste, hvad der skul­le ske. Og det be­tød, at han vir­ke­lig var frem­med i det fængsel. En ’ fish out of wa­ter’, « si­ger To­bi­as Lind­holm i dag.

På op­ta­gel­ser­ne til fil­men bad in­struk­tø­ren på et tids­punkt Pi­lou As­bæk om at ta­ge alt sit tøj af.

» Han bad mig gå nøgen gen­nem Hor­sens Stats­fængsel, før jeg skul­le la­ve en iso­la­tions­sce­ne – midt om nat­ten, « for­tæl­ler Pi­lou til BT.

På ’ Kaprin­gen’, hvor Pi­lous ka­rak­ter bli­ver holdt som gid­sel af so­ma­li- ske pira­ter på et kapret skib, brug­te To­bi­as Lind­holm en an­den me­to­de for at få Pi­lou til at frem­stå skræmt, sve­dig og ud­mat­tet

» Han luk­ke­de mig in­de i et rum i fem ti­mer på et skib i 50 gra­ders var­me og sat­te en mas­se flu­er ind i rum­met, « si­ger Pi­lou.

Gen­nem si­ne tre film har To­bi­as Lind­holm ar­bej­det med en hy­per­re­a­li­stisk stil, som han er den ene­ste in­struk­tør i Dan­mark, der be­nyt­ter for al­vor.

Bru­ger få sku­e­spil­le­re

Så­le­des er der kun tre rig­ti­ge sku­e­spil­le­re i sce­ner­ne fra krigszo­nen. Re­sten er rig­ti­ge Af­g­ha­ni­stan- ve­te­ra­ner, rig­ti­ge sprog­of­fi­ce­rer og tol­ke samt rig­ti­ge flygt­nin­ge. Selv dom­me­ren i fil­mens sid­ste del spil­les af en rig­tig dom­mer.

Lind­holm vil gan­ske en­kelt ha­ve pu­bli­kum til at glem­me, at det er fik­tion, de sid­der og ser på.

» I de her film fin­der bå­de Pi­lou og jeg en vis ud­for­dring i at se, om vi kan ska­be nog­le si­tu­a­tio­ner, hvor vi kan få spil og ud­tryk hen, hvor det fø­les så ægte, så man glem­mer, det er en film, man ser. Og at man i hvert fald i se­kven­ser ba­re sid­der og tæn­ker; ’ what the fuck – det er jo rig­tigt det her’.

Hvis man kan vin­de genklang hos pu­bli­kum på den må­de, så har vi en­ga­ge­ret dem i for­tæl­lin­gen. Og det er he­le po­in­ten for os, « si­ger To­bi­as Lind­holm, der brug­te et an­det psy­ko­lo­gisk ’ benspænd’ over for Pi­lou på op­ta­gel­ser­ne til ’ Kri­gen’:

» Jeg måt­te ik­ke få de sid­ste fem si­der af ma­nuskrip­tet, så jeg ane­de ik­ke, hvor­dan fil­men end­te, og om min rolle i fil­men blev dømt skyl­dig el­ler uskyl­dig. Og det var hef­tigt. På den sid­ste dags op­ta­gel­ser er der er et ka­me­ra på mig og ét på Tu­va ( No­vo­t­ny, fil­mens kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le, red.). Og re­ak­tio­ner­ne er helt ægte. Jeg gør in­gen­ting. Jeg står ba­re dér. Med kæ­ben hæn­gen­de, « si­ger Pi­lou As­bæk:

Det ægte øje­blik

» To­bi­as vil ha­ve det sand­fær­di­ge. Han vil ik­ke ha­ve sku­e­spil­let, men det ægte øje­blik. Han sæt­ter mig i nog­le si­tu­a­tio­ner, hvor jeg ik­ke aner, hvad der sker, hvor jeg er helt ude på den tyn­de is. For­di han in­si­ste­rer på det ægte øje­blik, « si­ger Pi­lou As­bæk, der ik­ke spa­rer sig selv, når han ar­bej­der med en rolle:

» Pi­lou er li­ge så kræ­ven­de over for sig selv. Det er ik­ke kun mig, « smi­ler To­bi­as Lind­holm:

» For ek­sem­pel er det ham, der be­slut­ter at slæ­be rundt på 50 ki­lo he­le da­gen, så han er ud­mat­tet, når han la­ver sce­ner­ne. Og ham, der in­si­ste­rer på at læg­ge sig un­der en pre­sen­ning og lig­ge og sve­de i ’ Kaprin­gen’. Så han har en vir­ke­lig klau­stro­fo­bi­sk for­nem­mel­se i krop­pen, når vi op­ta­ger. «

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015

Det var og­så Pi­lous egen be­slut­ning, at han på sam­me film tog 18 ki­lo på ved fil­mens be­gyn­del­se - og tab­te 16 ki­lo un­der op­ta­gel­ser­ne.

En me­to­de, der er ty­pisk for de to film­ma­ge­res næ­sten ma­ni­ske sans for de­tal­jer, au­ten­ti­ci­tet og ek­stremt grun­di­ge re­search, og som har sendt Pi­lou dybt ned i kri­mi­nel­le mil­jø­er, i læ­re som kok og på mi­li­tæ­re boo­tcamps.

Ha­der sku­e­spil

» Jeg gi­ver mig al­tid 100 pro­cent hen til To­bi­as. Hans film bli­ver til vir­ke­lig­hed for mig, og det er og­så det, han ger­ne vil ha­ve.

Hver gang han for­nem­mer, at jeg ’ spil­ler’ for­an ham, når jeg la­ver sku­e­spil, så rå­ber han ’ cut!’ Han kan ik­ke hol­de ud at se på det, « gri­ner Pi­lou As­bæk.

Så­dan har To­bi­as Lind­holm det sta­dig, men han er­ken­der, at han har

’’ Jeg måt­te ik­ke få de sid­ste fem si­der af ma­nuskrip­tet, så jeg ane­de ik­ke, hvor­dan fil­men end­te, og om min rolle i fil­men blev dømt skyl­dig el­ler uskyl­dig

» Jeg skif­ter da ik­ke mi­ne børn ud. El­ler mi­ne ven­ner, « si­ger To­bi­as Lind­holm, der kræ­ver store ting af ven­nen og kol­le­ga­en Pi­lou As­bæk, når de ar­bej­der sam­men. Her er de to på Nor­disk Film i Val­by, hvor de mød­tes i sid­ste uge. Ef­ter den uden­land­ske pre­mi­e­re på ’ Kri­gen’ i Ve­ne­dig, og før bi­o­graf­pre­mi­e­ren i Dan­mark.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.