Ved Pi­lou’

BT - - NYHEDER - To­bi­as Lind­holm

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015 væ­ret for kom­pro­mis­løs. I hvert fald over for sin film­stjer­ne:

» Jeg var alt for barsk over for ham. Der er no­get, man ik­ke bør gø­re, og nog­le af me­to­der­ne var upro­fes- sio­nel­le. Han har al­drig no­gen­sin­de be­kla­get sig over det til mig. Men jeg kan se det nu. Jeg var for hård ved ham. Jeg var me­re op­ta­get af, at fængs­let om­kring Pi­lou var au­ten- tisk, og in­di­mel­lem var det ik­ke rol­len, der blev yd­my­get, men Pi­lou, der blev yd­my­get. «

» Jeg er gå­et over græn­sen - til ti­der – i for­hold til det, jeg ved nu. Vi kun­ne væ­re kom­met frem til det sam­me re­sul­tat med an­dre me­to­der. Men man må jo læ­re, og vi har lært sam­men. Og jeg ser sim­pelt­hen in­gen grund til at skif­te ham ud. Jeg el­sker at ar­bej­de sam­men med Pi­lou. Og det gør vi så hvert an­det el­ler tred­je år, « si­ger To­bi­as Lind­holm, der end­nu ik­ke har den fjer­ne­ste idé om, hvor hans næ­ste film brin­ger ham og Pi­lou hen.

’’ Jeg var alt for barsk over for ham. Der er no­get, man ik­ke bør gø­re, og nog­le af me­to­der­ne var upro­fes­sio­nel­le. Han har al­drig no­gen­sin­de be­kla­get sig over det til mig. Men jeg kan se det nu. Jeg var for hård ved ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.