Fra skole til pris- regn

BT - - NYHEDER -

RIG­TI­GE VEN­NER

» Vi har en ret vild hi­sto­rie sam­men. Vi kom di­rek­te ud af te­a­ter­sko­len og film­sko­len og vandt Bo­dil’er og Ro­bert’er, ( I alt ot­te Ro­bert’er, og en Bo­dil. red.) « si­ger To­bi­as Lind­holm om ven­ska­bet mel­lem ham og Pi­lou As­bæk, der ved før­ste øje­kast vir­ker uma­ge.

Han er vok­set op un­der van­ske­li­ge fa­mi­lie­for­hold i Næst­ved Syd som en util­pas­set hip­hop- knægt, der ik­ke hav­de no­gen ret­ning, før han kom op i ty­ver­ne.

Pi­lou er run­det af over­klas­sen, kom­mer ud af kunst- og gal­le­ri­fa­mi­li­en As­bæk og gik på Her­lufsholm Kostsko­le.

» Men vi er i vir­ke­lig­he­den et ud­tryk for det sam­me. Mi­ne for­æl­dre var der ik­ke rig­tigt. Og dren­ge­ne fra kostsko­len, de­res for­æl­dre var der jo hel­ler ik­ke rig­tigt.

Hæt­te­trø­je og vå­benskjold

Vo­res uni­form var hæt­te­trø­je og ka­sket­ter, mens hans uni­form hav­de vå­benskjold på bry­stet. Og de holdt sam­men i de­res grup­pe, på sam­me må­de som vi gjor­de i vo­res ’ ban­de’, « si­ger To­bi­as Lind­holm.

Vi er beg­ge lil­le­brød­re, og han har en ar­bejds­i­ver, en am­bi­tion og en sult, som jeg kan gen­ken­de fuld­stæn­digt. Li­ge­som vi beg­ge er ud­præ­ge­de hold­spil­le­re. Nu er vi vok­set op sam­men i fil­mens ver­den og har og­så få­et børn sam­ti­dig.

Og så er der alt­så ba­re nog­le men­ne­sker, man klik­ker enormt godt med. Og som man fø­ler sig helt tryg sam­men med, « si­ger To­bi­as Lind­holm, der og­så de­ler fod­bold­klub med Pi­lou As­bæk. Beg­ge er FCK- til­hæn­ge­re og går of­te til fod­bold sam­men i Par­ken, når hjem­me­hol­det spil­ler. kse

’’ Der er alt­så ba­re nog­le men­ne­sker, man klik­ker enormt godt med. Og som man fø­ler sig helt tryg sam­men med

To­bi­as Lind­holm om ven­ska­bet med Pi­lou As­bæk

To kam­me­ra­ter, bå­de pri­vat og til fest. Som her ved gal­lapre­mi­e­re på ’ Kri­gen’ i den for­gang­ne uge. Med fil­mens kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver, sku­e­spil­le­ren Tu­va No­vo­t­ny, der spil­ler Pi­lous hu­stru i fil­men. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Pi­lou As­bæk spil­ler sol­dat i To­bi­as Lind­holms nye dan­ske film ’ Kri­gen’.

Fo­to: NF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.