63 år, syv må­ned

I den­ne uge kun­ne dron­ning Eliza­beth fejre, at hun er Stor­bri­tan­ni­ens længst re­ge­ren­de mo­nark. Fol­ket fejre­de da­gen

BT - - NYHEDER - Hel­le Lho Hansen hl­ho@ bt. dk

RE­KORD

Som 89- årig mo­nark har dron­ning Eliza­beth fejret si­ne mær­ke­da­ge. Der har væ­ret fød­sels­da­ge, bryl­lup­per og ju­bilæ­er i en lind strøm. Men i ons­dags kun­ne hun fejre en helt sær­lig dag.

Det var da præ­cis 63 år, syv må­ne­der og tre da­ge si­den, at hun blev dron­ning af Stor­bri­tan­ni­en. Der­med er hun of­fi­ci­elt den bri­ti­ske mo­nark, der har re­ge­ret længst. Ind­til i ons­dags var det hen­des for­gæn­ger, dron­ning Vi­cto­ria, der hav­de æren.

Den 89- åri­ge Eliza­beth, var kun 25 år, da hun over­tog tro­nen fra sin far kong Ge­or­ge VI. Hun er sta­dig po­pu­lær blandt si­ne un­der­såt­ter, men der har væ­ret ’ ups og downs’ i den lange re­ge­ring­pe­ri­o­de.

Dron­ning Eliza­beth har væ­ret na­tio­nalt sam­lings­punkt i en pe­ri­o­de fuld af store for­an­drin­ger. Hi­sto­ri­ker og roy­al eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen frem­hæ­ver af­ko­lo­ni­a­li­se­rin­gen som en af dron­nin­gens stør­ste be­drif­ter.

» Hun hånd­te­re­de af­ko­lo­ni­a­li­se­rin­gen i 50er­ne og 60er­ne på en ro­lig og vær­dig må­de. Var ik­ke en me­get na­tio­na­li­stisk dron­ning og holdt in­gen brand­ta­ler imod op­hæ­vel­sen. Det sik­re­de, at Eng­land bag­ef­ter kun­ne ha­ve et godt for­hold til ko­lo­ni­er­ne, « si­ger han.

Dron­ning Eliza­beth er kendt for sin til­k­nap­pe­de fa­con og de­ler sjæl­dent ud af si­ne fø­lel­ser i det of­fent­li­ge rum. Al­li­ge­vel har hun be­skre­vet 1992 som sit ’ an­nus hor­ri­bi­lis’ ( ræd­selsår, red.). Det var året, hvor bå­de prins Char­les og prins An­drew blev se­pa­re­ret, prin­ses­se An­ne blev skilt, og en vold­som brand hær­ge­de Windsor Cast­le.

Iføl­ge Lars Hov­bak­ke var det stør­ste fejl­trin hen­des op­før­sel ef­ter la­dy Di­a­nas død i 1997, hvor dron­nin­gen bu­re­de sig in­de på slot­tet i Bal­moral, mens fol­ket sør­ge­de i Lon­dons ga­der.

» Dron­nin­gen ven­te­de alt for læn­ge med at gå ud og si­ge no­get pænt om Di­a­na. Dér tog kon­ser­va­tis­men og det for­mel­le over­hånd, « si­ger han.

Ef­ter en lil­le uges tid ret­te­de hun fejl­en, men da var det for sent, og kon­ge­hu­set styrt­dyk­ke­de i me­nings­må­lin­ger­ne.

Gen­vun­det po­pu­la­ri­tet

Men dron­nin­gen lær­te af sin fejl og har gen­vun­det me­get af sin tid­li­ge­re po­pu­la­ri­tet, ef­ter hun igen er be­gyndt at vi­se sig me­re of­fent­ligt.

» Tid­li­ge­re var hun me­get stiv og – ef­ter no­gens me­ning – ar­ro­gant. Men de se­ne­ste år har hun åb­net me­re op for pres­sen, og er ble­vet me­re ufor­mel, « si­ger Lars Hov­bak­ke.

Eliza­beth har fejret bå­de 25, 50 og 60 års ju­bilæum som re­gent.

Men re­kor­den som den længst re­ge­ren­de mo­nark i Stor­bri­tan­ni­en er det kun me­di­er­ne og fol­ket, der går op i.

Dron­nin­gen selv... Ja, hun fejrer da­gen med at in­vie en ny togstræk­ning i Skot­land.

» Det er ty­pisk hen­de. Hun er til­ba­ge­hol­den­de med at sæt­te sig selv i cen­trum. Hun sy­nes, at kon­ge­hu­set som in­sti­tu­tion er vig­tig – ik­ke hen­de, « si­ger Lars Hov­bak­ke. Bond- ba­be: Dron­nin­gen op­træ­der her sam­men med Ja­mes Bond ( ali­as Da­ni­el Craig) i en film, der blev vist ved åb­nings­ce­re­mo­ni­en ved OL i Lon­don i 2012.

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015 En duft af kvin­de: Kron­prins Char­les kys­ser sin mors hånd, ef­ter hun har in­tro­du­ce­ret ham ved et blom­sters­how i Chel­sea i 2009. Det har til­sy­ne­la­den­de lange ud­sig­ter, før hun vil in­tro­du­ce­re ham som ny kon­ge af Stor­bri­tan­ni­en. Der er tra­di­tion i Stor­bri­tan­ni­en for, at man ik­ke abdicerer, men bli­ver sid­den­de på tro­nen, til man dør. Fle­re ge­ne­ra­tio­ner: Far­mor Eliza­beth in­spi­ce­rer søn­ne­søn­nen prins Har­ry un­der en pa­ra­de på det mi­li­tæ­re aka­de­mi i Sand­hurst i aapril 2006. Lidt for py­nt og lidt for sjov:

Man kan ik­ke kal­de dron­ning Eliza­beth for tek­no­lo­gi­for­skræk­ket. Iført 3D bril­ler med Swa­rovski- krystal­ler for­met som et ’ Q’ ser dron­nin­gen den 24. de­cem­ber 2012 sig selv hol­de sin ju­le­ta­le til fol­ket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.