’ Mi­cha­el Ja­ck­so

Ras­mus Se­e­bach var ik­ke i tvivl, da han i af­tes skul­le ud­næv­ne et ikon

BT - - NYHEDER - Bo Poul­sen bopo@ bt. dk Sa­ra Gang­sted ( fo­to) Jo­ey Moe Bar­ba­ra Mo­le­ko Trio­en Scar­let Plea­su­re

PÅ DEN RØ­DE LØ­BER

De dan­ske stjer­ner væl­te­de ind på den rø­de lø­ber ved Ti­vo­li i København, in­den The Voi­ce ´ 15 løb af stab­len i af­tes. I for­bin­del­se med den nye pris ’ årets ikon’ spurg­te BT, hvem ken­dis­ser­nes stør­ste mu­siki­kon er.

I af­tes var 12. gang, at ra­di­o­ka­na­len ’ the Voi­ce’ af­holdt sin kon­cert og pris­ud­de­ling i Ti­vo­li i København. Her op­t­rå­d­te store dan­ske nav­ne som Ras­mus Se­e­bach, Me­di­na, Chri­stop­her, Topgunn, og så var der og­så be­søg fra blandt an­dre nor­ske Ky­go. De spil­le­de for­an de man­ge frem­mød­te pu­bli­kum­mer på en varm, men og­så halv­fug­tig af­ten. En af­ten, som nog­le af gæ­ster­ne hav­de glæ­det sig så me­get til, at de hav­de over­nat­tet for­an ind­gan­gen til for­ly­stel­ses­par­ken for at få de bed­ste plad­ser for­an sce­nen på plæ­nen i Ti­vo­li.

Årets ikon

Ud­over ho­ved­pri­sen ’ The Voi­ce­pri­sen’, så blev pri­sen ’ årets ikon’ ud­delt for før­ste gang no­gen­sin­de. Den gik til den 22- åri­ge L. I. G. A.trom­mesla­ger Ihan Hay­dar, der dog desvær­re ik­ke selv var til ste­de for at mod­ta­ge pri­sen.

På grund af den nye pris valg­te BTs ud­send­te at spør­ge de frem­mød­te ken­dis­ser på den rø­de lø­ber om, hvil­ken kunst­ner som de an­ser for at væ­re det stør­ste mu­sik- ikon no­gen­sin­de.

Den sing­le- ak­tu­el­le Ras­mus Se­e­bach var en af de før­ste, der mød­te op på den rø­de lø­ber, og for ham er det stør­ste mu­sik- ikon uden tvivl ’ kon­gen af pop’ - Mi­cha­el Ja­ck­son. » Af al­le er det 100 pro­cent Mi­cha­el Ja­ck­son. Der er ik­ke no­get at raf­le om over­ho­ve­det. Det er så vildt at sva­re på det spørgs­mål. Al­le ved det jo. Så­dan har jeg det i hvert fald. Han er helt umu­lig at kom­me udenom, « sag­de den 35- åri­ge san­ger til BT.

Født ind i det - og død af det

Han er ik­ke den ene­ste, som me­ner, at Mi­cha­el Ja­ck­son skin­ner stær­ke­st af al­le.

» Wow, den er svær. Ej, det må væ­re Mi­cha­el Ja­ck­son. Jeg har lyst til at si­ge nav­ne som R. Kel­ly og Ba­ck­stre­et Boys, men det må væ­re Mi­cha­el. Det er ba­re det he­le. Han er født ind i det og død af det. Han har ar­bej­det med mu­sik­ken fra start til slut - døg­net rundt. Den må­de han æn­dre­de mu­sik­ken på og hans fuck­ing dans. Han har jo på en el­ler an­den må­de op­fun­det en gen­re. Og op­fun­det pop i den nye tid, « sag­de san­ge­ren Jo­ey Moe.

Der var dog og­så nog­le, som men­te no­get lidt an­det. Ek­sem­pel­vis pe­ge­de den tid­li­ge­re ’ Vild med Dans’dan­ser Clau­dia Rex på den un­ge pop- san­ger med de gyld­ne lok­ker - Chri­stop­her.

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015

er helt vil­de med ’ Nik og Jay’, som de an­ser for at væ­re det stør­ste mu­sik- ikon i de­res ver­den.

var sidst på be­søg i Ti­vo­li for­an et skri­gen­de pu­bli­kum. Da snak­ken kom på det stør­ste mu­sik- ikon var han li­ge­som Ras­mus Se­e­bach nødt til at pe­ge på ’ the king of pop’.

hav­de få­et det vil­de ’ bling’ på i af­te­nens an­led­ning. Hun me­ner, at de to soulsan­ge­r­in­der Erykah Ba­du og Ni­na Si­mo­ne er de stør­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.