VI­DEN­SKAB. DK Alzhei­mer kan smit­te

BT - - NYHEDER -

Vi ved ik­ke me­get om, hvor­for nog­le men­ne­sker ud­vik­ler de­mens­syg­dom­men alzhei­mer . Arv og mil­jø kan væ­re for­kla­rin­gen, men et nyt en­gelsk stu­die pe­ger nu gan­ske over­ra­sken­de på, at syg­dom­men må­ske og­så kan væ­re smit­som. Et for­sker­hold fra Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don har i stu­di­et for­bun­det smit­ten med en be­stemt ty­pe pro­te­i­ner i hjer­nen, der kal­des ’ prio­ner’.

» Det er helt nyt, for vi ved jo ik­ke, hvor­for Alzhei­mers syg­dom op­står. For­sker­ne si­ger her, at vi kan gi­ve alzhei­mer­for­an­drin­ger ved at put­te et sygt pro­te­in ind i hjer­nen, og så spre­der det sig på sam­me må­de som de her prio­ner, og det er uhyg­ge­ligt at tæn­ke på, « si­ger pro­fes­sor Ste­en Has­sel­balch fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Han har dog ik­ke del­ta­get i den nye forsk­ning.

Smit­tet af vækst­hor­mon

For­sker­ne har stu­de­ret ot­te men­ne­sker, som i sin tid skul­le ha­ve en ind­sprøjt­ning af vækst­hor­mon, der var ud­truk­ket fra an­dre men­ne­sker. Dis­se men­ne­sker ser i stu­di­et ud til at væ­re ble­vet smit­tet med Alzhei­mers syg­dom ved at få in­tro­du­ce­ret de sy­ge prio­ner i de­res hjer­ne­væv.

» Det sæt­ter alt­så en kæ­de­re­ak­tion i gang i hjer­nen, hvor pro­te­i­ner­ne om­dan­ner sig, klum­per sam­men og la­ver ska­de, « for­kla­rer Ste­en Has­sel­balch.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.