Kul­tur Dansk su­per­hel

Suc­ces- bø­ger­ne om Vil­lads fra Val­by fil­ma­ti­sers i dis­se da­ge. BT var med på op­ta­gel­ser­ne

BT - - KULTUR - Ca­mil­la Carls­son bt@ bt. dk An­ne So­fie Ham­mer, for­fat­ter til Vil­lads

KÆK OG KLEJN

Dan­ske Vil­lads er hver­ken Su­per­man el­ler Spi­der- Man. Al­li­ge­vel er den klej­ne su­per­helt en stor stjerne i Dan­mark. Han har solgt me­re end 100.000 bø­ger i Dan­mark.

I fle­re år har den kæk­ke dreng fra Val­by ud­for­dret de voks­ne i bør­ne­væ­rel­ser og på bør­ne­bi­bli­o­te­ker. Men nu kan den po­pu­læ­re bør­ne­bogs­helt ‘ Vil­lads fra Val­by’ snart ses på det store lær­red.

BT var med ved op­ta­gel­ser­ne, da Vil­lads ud­for­dre­de or­ker i en skov nord for København.

I en lil­le åb­ning i sko­ven står de klar til kamp. Om­kring 100 uhyg­ge­li­ge or­ker, el­ver­folk, trold­mænd og be­væb­ne­de rid­de­re med fa­ner, der va­jer i vin­den. Midt i flok­ken står en lil­le dreng med rød­brunt hår. Hans an­sigt er grønt, og i den ene hånd hol­der han en tryl­le­stav - i den an­den et sværd. ‘ Vil­lads fra Val­by’ - el­ler Luca Rei­chardt som han hed­der i vir­ke­lig­he­den - er klar til det en­de­li­ge op­gør.

Vi er i Ru­de Skov, om­kring en halv ti­mes kør­sel uden for København, hvor op­ta­gel­ser­ne til den kom­men­de bør­ne­film ‘ Vil­lads fra Val­by’ er i fuld gang.

Fil­men er ba­se­ret på den po­pu­læ­re bog­se­rie af sam­me navn, der er skre­vet af An­ne So­fie Ham­mer. Her føl­ger man seksår­i­ge Vil­lads - en helt al­min­de­lig dreng med en liv­lig fan­ta­si, som of­te en­der i pro­ble­mer,

FAKTA OM FIL­MEN Pre­mi­e­re: 25. de­cem­ber 2015. In­struk­tør og ma­nuskript­for­fat­ter: Fre­de­rik M. Nørgaard. Pro­duk­tions­sel­skab: Reg­ner Gra­sten Film. Støt­tet af: Det Dan­ske Fil­min­sti­tut og Dan­marks Ra­dio. Med­vir­ken­de: Luca Rei­chardt, Fre­de­rik M. Nørgaard, Iben Dor­ner, Pa­tri­cia Schu­mann, Jes­per Rie­fenst­hal og Kri­sti­an Ib­ler. for­di han har svært ved de voks­nes reg­ler.

Det er Reg­ner Gra­sten Film, som står bag ‘ Vil­lads fra Val­by,’ der får pre­mi­e­re i bi­o­gra­fer­ne 25. de­cem­ber. Sce­nen i sko­ven er det ‘ det store slag’ - Vil­lads’ ul­ti­ma­ti­ve op­gør mod en ond sko­le­læ­rer, der nå­des­løst dræ­ber si­ne ele­ver. Svær­de­ne er dog af pla­stic. Og de man­ge or­ker, trold­mænd og rid­de­re er en del af et rol­le­spil, som Vil­lads i sin fan­ta­si har tryl­let sig ind i sam­men med si­ne ven­ner.

Den po­pu­læ­re

bør­ne­bogs­helt spil­les af sy­våri­ge Luca Rei­chardt, som og­så spil­le­de Grunk i Krum­me­fil­men fra 2014.

Han sy­nes ik­ke selv, at han min­der om Vil­lads. Og dog. For han el­sker, li­ge­som Val­by- dren­gen, at le­ge, og det er det, som he­le fil­men går ud på, slår den sy­våri­ge sku­e­spil­ler fast.

» Det er fak­tisk ba­re ren leg det he­le. På et tids­punkt skul­le vi fil­me, hvor jeg svøm­me­de i en pool. Det var rig­tig sjovt. Men det er og­så hårdt nog­le gan­ge, for­di det godt kan væ­re ke­de­ligt at ven­te, « si­ger Luca Rei­chardt og gri­ner.

Ved si­den af ham sid­der Fre­de­rik Mel­dal Nørgaard, der er in­struk­tør og ma­nuskript­for­fat­ter på fil­men.

» Luca er rig­tig god til at le­ge. Og i ‘ Vil­lads fra Val­by’ skal vi net­op tilbage til hi­sto­ri­en om en dreng, der har en le­ven­de fan­ta­si. Han er en mo­der­ne Emil fra Løn­ne­berg, som kan ska­be det nær­vær, som man­ge bør­ne­film mang­ler i dag, for­di fo­kus lig­ger på at la­ve vil­de plot og spe­ci­al ef­fects, « si­ger Fre­de­rik Mel­dal Nørgaard. Han for­kla­rer, at ‘ Vil­lads fra Val­by’ i ste­det skal væ­re ‘ me­re i bør­ne­høj­de.’ Der­for vil man i de fle­ste sce­ner op­le­ve børn, der spil­ler over­for børn. Og helt prak­tisk fil­mer ka­me­ra­er­ne fle­re ste­der lavt, så man ser ver­den li­ge­som en dreng på 120 cen­ti­me­ter.

» De voks­ne vil få et glimt af en ver­den, der nor­malt er luk­ket: Hvor­dan le­ger børn, når vi ik­ke ser det? Og bør­ne­ne vil sid­de og kun­ne iden­ti­fi­ce­re sig med Vil­lads og tæn­ke: Så­dan er det at væ­re barn, « si­ger Fre­de­rik Mel­dal Nørgaard, mens Luca

’’ Jeg mang­le­de den bog at læ­se højt for mi­ne børn. Jeg hav­de læst Astrid Lind­gren og Ole Lund Kir­ke­gaard til hud­løs­hed, og jeg be­gynd­te at bli­ve ir­ri­te­ret over, at jeg ik­ke kun­ne fin­de an­dre bø­ger, som bå­de var ra­re at læ­se højt og kun­ne un­der­hol­de tre børn i for­skel­li­ge al­dre

Rei­chardt til­fø­jer:

» Vil­lads sy­nes, det er svært at føl­ge reg­ler­ne. Han gør ba­re det, der pas­ser ham selv og tis­ser i sko­le­går­den og ka­ster med ma­k­rel­mad­der, « si­ger han.

Og det er net­op et me­get godt bil­le­de på fil­mens over­ord­ne­de tema, for­kla­rer Fre­de­rik Mel­dal Nørgaard.

» Li­ge­som man ser i ‘ det store slag’, så er det børns leg og fan­ta­si mod de voks­nes reg­ler. Vi har en ten­dens til i dag at sæt­te børn i nog­le voks­ne ram­mer. Og det sy­nes jeg er rig­tig synd. Det er ik­ke al­tid os, der skal læ­re bør­ne­ne. Vi kan læ­re rig­tig me­get af dem, « si­ger Fre­de­rik Mel­dal Nørgaard.

An­ne So­fie Ham­mer er cand. mag. i dansk og pæ­da­go­gik. De­bu­te­re­de i 2009 med ’ Vil­lads fra Val­by’, fulgt op af ’ Vil­lads fra Val­by i O. V.’ ( 2010) og ka­len­der­bo­gen ’ Vil­lads fra Val­by hol­der jul’ ( 2012). Der er og­så kom­met seks bø­ger i Læs selv- se­ri­en om ’ Vil­lads fra Val­by’ ( 2012- 14). Ud­over bø­ger­ne om Vil­lads fra Val­by har hun ud­gi­vet den let­læ­ste ung­doms­bog ’ Lon­don kal­der’ ( Zoom On, 2011) og højt­læs­nings­bo­gen ’ Pa­ris Be­lin­da Hansen’ ( 2014).

In­struk­tør Nørgaard sæt­ter fut i de un­ge rol­le­spil­le­re.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.