Der­for er Vil­lads så po­pu­lær

BT - - KULTUR - Ca­mil­la Carls­son bt@ bt. dk

KR­UDT I RØ­VEN

Bø­ger­ne om ‘ Vil­lads fra Val­by’ har vun­det man­ge bør­ne­fa­mi­li­ers hjer­ter. Og med god grund, me­ner livs­stil­s­eks­pert og blog­ger Julia La­h­me.

» Vil­lads er en skøn, klog og sjov dreng, der vil al­le det godt, men ik­ke al­tid kan gen­nem­skue kon­se­kven­ser­ne. Han er des­u­den skil­dret som et mid­delklas­se­barn og ik­ke hver­ken som su­per­helt, an­ti­helt, tø­sed­reng el­ler som sær­ligt be­ga­vet. Han kan ik­ke tryl­le, og han tror på nis­ser, men be­gyn­der at tviv­le på tand­fe­en, « si­ger Julia La­h­me.

Si­den den før­ste bog om ‘ Vil­lads fra Val­by’ ud­kom i 2009, er den seksår­i­ge drengs po­pu­la­ri­tet kun vok­set, og ind­til vi­de­re er der solgt næ­sten 100.000 bø­ger. Selv har Julia La­h­me to dren­ge på hen­holds­vis syv og snart fi re år, der er vil­de med bø­ger­ne.

» Bø­ger­ne er et sam­lings­punkt - en gam­mel­dags form for fæl­les­skab, hvor man kan hol­de om si­ne unger, mens man læ­ser hi­sto­ri­er højt. Oven i kø­bet hi­sto­ri­er, der hand­ler om al­min­de­ligt le­vet liv og bør­ne­lo­gik, « si­ger Julia La­h­me.

Til de­cem­ber får en bør­ne­fi lm ba­se­ret på bø­ger­ne pre­mi­e­re i de dan­ske bi­o­gra­fer. Og det un­drer ik­ke Julia La­h­me, at ‘ Vil­lads- ka­rak­te­ren’ er ble­vet så po­pu­lær, at den nu skal fi lma­ti­se­res.

» Vil­lads er et mod­svar til den ten­dens til at sy­ge­lig­gø­re el­ler di­ag­no­sti­ce­re dren­ge med kr­udt i rø­ven. Vil­lads er ik­ke den stille, mysti­ske ty­pe, han er udad­vendt og ini­ti­a­tivrig. Og gør alt det man ik­ke ’ må’, selv­om det al­drig helt er med vil­je, « si­ger Julia La­h­me.

Julia La­h­me kan godt for­stå, hvor­for Vil­lads er så po­pu­lær. Fo­to: Pel­le Rink

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.