Storm kæm­per vi­de­re for de sy­ge

BT - - NAVNE - Flem­m­ing Ste­en Pe­der­sen step@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Claus Bech

70 ÅR I MOR­GEN

Hun blan­der sig sta­dig, og hun kan sta­dig le­ve­re bud­ska­bet med så stor saft og kraft , at det træn­ger ty de­ligt igen­nem hos mod­ta­ge­ren.

Nok er det ved at væ­re et par år si­den, at Vi­be­ke Storm Ras­mus­sen, der 14. sep­tem­ber fyl­der 70 år, trak sig tilbage fra po­sten som re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Ho­ved­sta­den. Men hun er fort­sat en me­get nær­væ­ren­de røst i sund­heds­de­bat­ten, selv om hel­bre­det har dril­let lidt i de se­ne­re år, og hun for ny­lig har gen­nem­gå­et en stør­re hjer­te­o­pe­ra­tion.

So­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti­fæl­ler op­le­ver så­le­des jævn­ligt at ha­ve hen­de i rø­ret og få læst og på­skre­vet, når der f. eks. er pro­ble­mer med ren­gø­rin­gen på re­gio­nens ho­spi­ta­ler, el­ler hvis det kni­ber med at ska­be sam­men­hæng i ind­sat­sen, når pa­tien­ter må fl yt­tes rundt mel­lem sy­ge­hu­se­ne i re­gio­nen.

Så­dan er det nem­lig med Vi­be­ke Storm Ras­mus­sen, der al­tid har haft et bræn­den­de en­ga­ge­ment og en in­dædt vil­je til at kæm­pe for de bedst mu­li­ge vil­kår for sy­ge dan­ske­re.

Det var og­så le­de­t­rå­den for hen- de i de ca. 20 år, hun som po­li­tisk front­fi gur stod i spid­sen for en stor del af det dan­ske sund­heds­væ­sen, først som amts­rå­ds­for­mand i det da­væ­ren­de Kø­ben­havns Amt og fra 2006 som re­gions­rå­ds­for­mand, da sy­ge­hus­væ­se­ner­ne i am­tet, Ho­ved­sta­dens Sy­ge­hus­fæl­les­skab og Fre­de­riks­borg Amt, fu­sio­ne­re­de til Re­gion Ho­ved­sta­den.

Luk­ke­de ho­spi­ta­ler

Den enor­me ma­nøv­re lyk­ke­des fak­tisk be­mær­kel­ses­vær­digt godt på man­ge pa­ra­me­tre. Højt spe­ci­a­li­se­re­de be­hand­lin­ger blev sam­let på få ho­spi­ta­ler, f. eks. Rigs­ho­spi­ta­let og Her­lev Ho­spi­tal, der godt kan hæv­de sig i et in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv. Øko­no­mi­en blev holdt i stram­me tøj­ler, og der er ble­vet hø­stet be­ty­de­li­ge eff ek­ti­vi­se­rings­ge­vin­ster.

Men der har og­så væ­ret kri­tik un­der­vejs, f. eks. da hun var med til at luk­ke ho­spi­ta­ler i Hørs­holm og Hels­in­gør. Hun var li­ge­le­des op­havskvin­de til den ud­skæld­te aku­t­ord­ning 1813 med de lange ven­te­ti­der på at kom­me igen­nem på te­le­fo­nen.

Med 1813 re­a­li­se­re­de hun en man­ge­årig drøm om at ska­be ’ en ind­gang’ til sund­heds­væ­se­net for akut sy­ge, der tid­li­ge­re kun­ne ha­ve svært ved at fi nde ud af, om de skul­le kon­tak­te læ­ge­vag­ten el­ler ta­ge på ska­destu­en. En på pa­pi­ret fi n idé, som dog i vir­ke­lig­he­dens ver­den har væ­ret at sam­men­lig­ne med en langstrakt og no­get pi­ne­fuld fød­sel.

Stram­mer

Vi­be­ke Storm Ras­mus­sen er op­vok­set på Ama­ger. Hun er ud­dan­net læ­rer og har sid­det i by­rå­det i Al­bert­slund, li­ge­som hun al­le­re­de i mid­ten af 80er­ne, som for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ind­van­drer­ud­valg, var ude med fl ere kon­tro­ver­si­el­le for­slag om stram­nin­ger på ind­van­drer- og fl ygt­nin­ge­om­rå­det.

Den­gang blev for­sla­ge­ne hårdt kri­ti­se­ret, men i dag har de bred op­bak­ning.

Vi­be­ke Storm Ras­mus­sen, tid­li­ge­re amts­rå­ds­for­mand og tid­li­ge­re re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Ho­ved­sta­den, kæm­per fort­sat de sy­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.