Mis­sion i for­ti­den

BT - - TV - ACTIONKO­ME­DIE 09: 35 16: 55 21: 00 07: 50 11: 25 15: 00 13: 15 22: 50 00: 40- 06: 00 19: 20

Den hem­me­li­ge or­ga­ni­sa­tion MIB hol­der øje med og uska­de­lig­gør far­li­ge rumvæ­se­ner på Jor­den. I 1969 lyk­ke­des det en af or­ga­ni­sa­tio­nens me­d­ar­bej­de­re, den un­ge Agent K at fan­ge og fængs­le den fryg­te­de rum­skab­ning, Bo­ris the Ani­mal, der li­ge si­den har sid- det for­svar­ligt bag trem­mer i et høj­tek­no­lo­gisk fængsel. Men ved hjælp af en smuk med­hjæl­per lyk­kes det Bo­ris at unds­lip­pe, og nu har han kun én tan­ke i sit grim­me, men res­sour­cestær­ke ho­ved: hævn over Agent K. Der­for rej­ser han tilbage i ti­den til 1969 og slår K ihjel! Det be­vir­ker, at der plud­se­lig i nu­ti­den ik­ke er no­gen erin­dring om K - ud­over Agent J, der med god grund un­drer sig over, hvad der li­ge er sket med hans man­ge­åri­ge mak­ker, som in­gen plud­se­lig ken­der no­get til. Da sam­men­hæn­gen går op for Agent J, føl­ger han eft er Bo­ris tilbage i ti­den, hvor han og­så ser sit snit til at fi nde ud af lidt me­re om sin gam­le mak­ker, bl. a. hvor­for han al­tid har væ­ret så små­sur, in­de­slut­tet og re-

Med­vir­ken­de: ser­ve­ret. Op­ga­ven er en­kel: I 1969 skal Agent J sæt­te Bo­ris ud af spil­let, in­den han når at dræ­be K. ( TV 2)

( T) Let på tå. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1953. ( T) The Bar­retts of Wim­po­le Stre­et. En­gelsk ro­man­tisk dra­ma fra 1957. ( T) For­fæn­ge­lig­he­dens pris. Ame­ri­kansk- en­gelsk dra­ma fra 1954. ( T) Po­st­bu­det rin­ger al­tid to gan­ge. Ame­ri­kansk thriller fra 1946. Te­le­fo­nen rin­ger kl. 23. Ame­ri­kansk krimi fra 1954. 4 for Te­xas. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1963. ( T) Ci­mar­ron. Ame­ri­kansk western fra 1960. Bil­ly the Kid. Ame­ri­kansk western fra 1958. ( T) Man­den, der ik­ke kun­ne dø. Ame­ri­kansk western fra 1972. Ali­ce bor her ik­ke me­re. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1974. Nat- tv.

Will Smith som Agent J og Tom­my Lee Jones som Agent K i den ame­ri­kan­ske actionko­me­die ’ Men in Bla­ck 3’ fra 2012.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.