GAM­LE FJEN­DER GI­VER HÅND

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 22 år si­den 1993:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Uan­set hvor­dan du ven­der og dre­jer det, så kan du ik­ke kom­me udenom, at der er en stor og vig­tig be­slut­ning, som du skal træff e i dag. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er sær­lig fo­kus på di­ne hand­lin­ger i dag, og hvad du gør el­ler må­ske ik­ke gør. Er du i tvivl, så er det bedst ik­ke at gø­re no­get. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Månen på­vir­ker dit tegn, men idet den sam­ti­dig står i en spæn­ding til Ve­nus, så gi­ver det dig store ud­for­drin­ger i dit kær­lig­heds­liv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du skal nok væ­re sær­de­les var­som med, hvad du gør i dag. Din lun­te er kort, og du fi nder dig ik­ke i no­get som helst, og du kan hand­le over­ra­sken­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der sker no­get me­get po­si­tivt i dit hjem, el­ler hvor du fær­des i det dag­li­ge. Du er i syv sind om­kring et valg, som du skal træff e. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Det er på ti­de, at du la­der di­ne om­gi­vel­ser kla­re de­res eg­ne pro­ble­mer og i ste­det kom­mer vi­de­re, for du bå­de vil og kan godt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er sær­de­les go­de vi­bra­tio­ner i luft en, og du kan for­ven­te en dag med op til fl ere over­ra­skel­ser. Du kan og­så selv væ­re den, som over­ra­sker. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:* FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor du får tid til at gø­re no­get godt for dig selv. Du bli­ver bedt om at hjæl­pe en kol­le­ga el­ler ven. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

130). ( Svær 33). ( Mid­del 35). ( Nem

På plæ­nen for­an Det Hvi­de Hus i Was­hin­g­ton D. C. ind­går PLO og Is­ra­el en hi­sto­risk af­ta­le om fo­re­lø­big fred. Af­ta­len sik­re­de palæsti­nen­ser­ne selv­sty­re på Ga­za­stri­ben og i by­en Je­ri­ko, mens PLO an­er­kend­te Is­ra­els ret til at ek­si­ste­re som selv­stæn­dig stat.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.