Ole RIT­TER

BT - - BT SONDAG -

Man­ge mi­dal­dren­de mænd kom­mer til ska­de på de­res cyk­ler. Hvad bur­de de gø­re? Hvad vil du ger­ne væ­re kendt for? Hvad hed­der din ynd­lings­fi lm? Hvil­ken er din ynd­lings­cy­kel? Ser du Tour de Fran­ce og de an­dre cy­kel­løb i tv? Hvor­dan hav­de du det li­ge eft er, at du i 1971 hav­de kørt en en­kelt­start med 54 km/ t?

74 år, virk­som­hed­s­e­jer og fh v. cy­kel­ryt­ter, bor i Bags­værd

Husk at bru­ge cy­kel­hjelm. Og lad væ­re med at pum­pe for me­get luft i hju­le­ne. Husk at det ik­ke er cy­kel­løb – ve­je­ne er ik­ke spær­ret af for bi­ler. At væ­re en hæ­der­lig mand, som er god ved si­ne bør­ne­børn. Det må væ­re do­ku­men­tar­fi lmen ’ Stjer­ner­ne og vand­bæ­rer­ne’, Jør­gen Let­hs fi lm fra 1974, hvor jeg og Ed­dy Merckx er med. Li­ge nu er min ynd­lings­cy­kel en 40 år gam­mel Rit­ter mo­un­tain­bi­ke. An­dre sy­nes, den er grim og spør­ger, hvor­for jeg dog kø­rer på den, når jeg har så man­ge cyk­ler. Den kø­rer sim­pelt­hen så godt, så jeg har ik­ke lyst til at kø­re på an­dre. Ja, det gør jeg. Men ik­ke så jeg ka­ster mig over det. Jeg ser det som an­dre. Jeg var helt fat­tet og måt­te si­ge til Ed­dy, der hav­de stil­let sig midt på po­di­et: ’ Ed­dy, step down plea­se’. Han var ble­vet num­mer to.

Fo­to: Katrine Emilie Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.