TOP­LØS BAR

BT - - BT SONDAG -

Er du klar nu? Så nap­per vi en af de fræk­ke. « Hen­rik List hil­ser kam­me­rat­ligt på den thailand­ske kvin­de bag fa­døls­ha­nen i Club 34 - selv­føl­ge­lig på thai - og sik­rer mig 100 kro­ner i ra­bat på en fræk fa­døl. Ba­ren i det lil­le, dunk­le lo­ka­le er he­stesko­for­met. Det er lidt af en tidslo­m­me. Sm­ud­sig og lum­mer med hård­kogt fi lm noir- stem­ning. Ste­det har næp­pe æn­dret sig me­get, si­den det åb­ne­de i 1974. Ta­pe­tet er af fi nt møn­stret da­mask. Et æl­dre ma­le­ri af en nøgen kvin­de by­der sig til. En glas­mon­tre med se­xle­ge­tøj. En åben dør fø­rer ind i et rum med lange, la­ve so­fa­er og et stort fi lm­lær­red, hvor en hvid kvin­de bli­ver pe­ne­tre­ret af to sor­te mænd. En trap­pe fø­rer ned til po­r­no­bu­tik­ken og fl ere se­x­bi­o­gra­fer. Ani­mals, står der på en af dem.

Med 90’ er- pop i højt­ta­ler­ne sid­der Hen­rik List og jeg i ba­ren på før­ste sal. Bar­ten­de­ren put­ter en di­l­do på ha­nen og bag­eft er et kon­dom. Hun ræk­ker mig et fa­døls­glas.

» Du skal hol­de den ind un­der ha­nen, mens hun skæn­ker, « si­ger Hen­rik List.

Top­løs og med kjo­len truk­ket op sæt­ter kvin­den sig ru­ti­ne­ret over di­l­do­en, så vi har frit ud­syn til skam­læ­ber­ne, der åb­ner sig , da di­l­do­en går ind. Hun ri­der di­l­do­en, øllet fl yder i glas­set, men skum­mer over som sæd. Eft er et par ridt er glas­set fyldt.

» Der var godt med skum på dér, du ryste­de på hæn­der­ne, du skal hol­de den helt skrå jo, « dril­ler Hen­rik List .

Man kun­ne må­ske for­ven­te en hå­nen­de at­ti­tu­de over for en ny­be­gyn­der fra en, der som Hen­rik List har bo­et over 20 år i Isted­ga­de, har haft en strip­per og en escort­pi­ge som kæ­re­ste og er kom­met i narko- og gangs­ter­mil­jø­et, men nej. Man man godt væ­re en ga­de­d­reng med em­pa­ti . Mens jeg ny­der min fræk­ke fa­døl, ta­ler han med kvin­der­ne , som er ved at gø­re sig klar til aft enens ar­bej­de. Det kan me­get vel væ­re en af de sid­ste gan­ge, de gør det, for Club 34 er sat til salg og skal må­ske snart luk­ke.

» Jeg hå­ber, vi kan fort­sæt­te lang tid end­nu, « si­ger en af de ar­bej­den­de thai- kvin­der .

» Ja, det hå­ber jeg og­så for jer. Det vil­le da væ­re ær­ger­ligt, hvis den sid­ste ori­gi­na­le top­lø­se po­r­no­bar i Dan­mark luk­ker, « sva­rer List.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.