ADØL...

BT - - BT SONDAG -

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015

Er vi vir­ke­lig ble­vet så po­li­tisk kor­rek­te og pæn­heds­sø­gen­de, at vi ik­ke en­gang kan få lov at be­hol­de den sid­ste lil­le­bit­te rest af det rå, bro­ge­de, mang­fol­di­ge stor­by­liv, « spør­ger for­fat­ter Hen­rik List. Han har le­vet og skre­vet om det hår­de, men og­så fe­de liv i Isted­ga­de - on and off - i me­re end 25 år. En sen eft er­mid­dag vi­ser han rundt i Isted­ga­de. Vi ta­ger med på en luk­nings­tru­et top­løs bar med po­r­nob utik i kæl­de­ren. Her ta­ler vi lidt om Isted­ga­des nu­tid og for­tid og - be­va­res - skå­ler i en fræk fa­døl, den vels­mur­te, skæn­ket med den kvin­de­li­ge bar­ten­ders køn.

Den 50- åri­ge Hen­rik List er ak­tu­el med Lind­hardt og Ring­hofs ge­nud­gi­vel­se af es­say­sam­lin­gen ’ Sid­ste nat i Kød­by­en’, der er en per­son­lig de­bat­bog om mang­len­de dansk fri­sind og det dan­ske po­r­no­mil­jøs ned­t­ur, men sam­ti­dig og­så en me­get per­son­lig skil­dring af Vester­bros for­an­drin­ger si­den mid­ten af 1990’ er­ne. På godt og ondt .

Tekst:

An­ders Høj­berg Kamp For­fat­ter Hen­rik List er ik­ke be­gej­stret for ud­vik­lin­gen på Vester­bro i København, hvor po­r­no­bu­tik­ker har måt­tet vi­ge plad­sen for kaf­fe­ba­rer.

Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.