... TIL FAM

BT - - BT SONDAG -

reau­kra­ti. Små lej­lig­he­der blev slå­et sam­men til store, der kom til at ko­ste så me­get i hus­le­je, at man­ge måt­te fl yt­te de­fi ni­tivt væk fra de­res gam­le ar­bej­der­by­del.

En mas­se nye be­bo­e­re kom ind og med dem nye, bre­de for­tove fyldt med bar­ne­vog­ne, café­gæ­ster og de­sig­ner­cyk­ler.

» Vi er jo kom­met der­til, hvor man ik­ke en­gang må ry­ge sig en smøg ude un­der åben him­mel i nog­le af går­de­ne. Som i øv­rigt kon­se­kvent er ble­vet låst af, så kun ejen­dom­mens kvar­te­ret i 90er­ne og 00er­ne på grund af et stor­by­liv med kant og kon­trast.

» Det er pa­ra­doksalt, at vi er så ban­ge for den sid­ste rest af det ægte, be­skid­te ga­de­liv. Når vi op­le­ver den slags i Ber­lin el­ler New York, sy­nes vi jo, at det er helt fan­ta­stisk. Men når vi så mø­der det i vo­res eg­ne ga­der her­hjem­me – når det lar­mer fra bo­de­ga­en på hjør­net eft er klok­ken 22, når nog­le la­dy­boys åb­ner en mas­sa­ge­kli­nik i kæl­de­ren, el­ler når nog­le grøn­læn­de­re sid­der og drik­ker ba­je­re for­an den smar­te ita­li­en­ske iscafé – så går det os plud­se­lig på ner­ver­ne. Der har væ­ret prosti­tu­tion i Isted­ga­de i 100 år, po­r­no i 50 år, narko i 40 år. Hvor­for ik­ke ba­re er­ken­de, at det er en del af det­te sær­li­ge kvar­ters iden­ti­tet og hi­sto­rie? «

Hen­rik List me­ner, at mar­kedskræft er­ne må be­stem­me, om vi skal ha­ve thai- bor­del­ler, mor­gen­værts­hu­se og se­x­bu­tik­ker. Ik­ke kla­ger fra an­dels­for­e­nin­ger, be­bo­er­grup­per el­ler lo­kal­po­li­ti­ke­re.

» Hvis der ik­ke er kun­der til dem, er det fair nok, at de luk­ker, men de skal ik­ke luk­kes, for­di nog­le sar­te til­fl yt­te­re sy­nes, at de ’ øde­læg­ger den go­de stem­ning’, når svi­ger­mor og svi­ger­far fra Lyng­by, Svend­borg el­ler Jyl­land kom­mer på be­søg, « si­ger han.

Og det hand­ler ik­ke ba­re om po­r­no og junk og råt ga­de­liv i ’ Ra­bal­der­stræ­de’. De sid­ste gam­le dan­ske ba­ge­re, slag­te­re og smør­re­brød­s­for­ret­nin­ger har dre­jet nøg­len om i 00er­ne, det sam­me har for ny­lig og­så grønt­hand­le­ren og mønt­va­ske­ri­et.

» Nu er det al­le de nor­ma­le ting, man har brug for i hver­da­gen, der be­gyn­der at for­svin­de. Når der ik­ke er fl ere mønt­va­ske­ri­er, bli­ver man nødt til at kø­be sin egen va­ske­ma­ski­ne og tør­re­tum­b­ler, og så er det sgu så­dan lidt par­cel­hus­ag­tigt eft er­hån­den. Og hvad skal man gø­re, når der kun er kaff eba­rer, gour­metre­stau­ran­ter og ejen­doms­mæg­le­re tilbage? Så er der kun Net­to, døgnkio­sker­ne, de til­ba­ge­væ­ren­de bru­ne bo­de­ga­er og må­ske en en­kelt pøl­se­vogn ved Ho­ved­ba­nen for de sid­ste af os fat­ti­grø­ve, der hol­der skan­sen i kvar­te­ret. «

Som vi sid­der og snak­ker, fort­sæt­ter po­r­no­en på skær­me­ne, mens kø­be­lyst­ne mænd kom­mer og går med kvar­ters mel­lem­rum. I lo­ka­lets ene hjør­ne tit­ter eft er­mid­dags­so­len ind fra Isted­ga­de. Det er tid til at kig­ge ud. HEN­RIK LIST 1965 i Es­b­jerg

til 17 bø­ger om stor­by­liv . Bø­ger­ne er oft e ba­se­ret på eg­ne op­le­vel­ser

kul­turjour­na­list og - an­mel­der på Ber­ling­s­ke, hvor han bl. a. skrev klum­mer om li­vet i Isted­ga­de

se­ne­ste bog ’ So­len skin­ner al­drig på en go- go- bar’ ( 2014) er en sa­ti­risk spændingsroman om en æl­dre dansk ek­sil­kunst­ner, der an­gi­ve­ligt har brugt min­dre­åri­ge thai­pi­ger som mo­del­ler til sin kom­men­de ud­stil­ling på Sta­tens Mu­se­um for Kunst. Hvor­eft er se­xskan­da­len eks­plo­de­rer i hjem­lan­det

Født For­fat­ter

Tid­li­ge­re

Hans

Ga­de­li­vet i Isted­ga­de på Vester­bro i København er i dag præ­get af fa­mi­lie- og caféliv. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.