SENGEKANTEN

BT - - BT SONDAG -

Med et par nu al­min­de­li­ge fa­døl i hver sin hånd for­tæl­ler Hen­rik List mig om Isted­ga­des ud­vik­ling i læ­der­sto­le­ne på den top­lø­se bar, Club 34. Vi be­gyn­der i 1969, den­gang Dan­mark skab­te ver­dens­hi­sto­rie ved at fri­gi­ve bil­led­por­no­gra­fi en som det før­ste land i ver­den, og Stras­se­nen­den af Isted­ga­de, mel­lem Ho­ved­ba­ne­går­den og Gas­værks­vej, blev Dan­marks ene­ste Red Light Di­stri­ct.

» I be­gyn­del­sen af 70er­ne eks­plo­de­re­de po­r­nos­ce­nen i kvar­te­ret. I 100 år hav­de om­rå­det væ­ret land­skendt for glæ­de­spi­ger, hore­hu­se og heft igt nat­te­liv, men da po­r­no­en boo­me­de, rej­ste turi­ster fra he­le ver­den plud­se­lig til København for at op­le­ve top­lø­se ba­rer, po­r­no­bi­o­gra­fer og over 70 li­ve- show på Vester­bro, « for­tæl­ler han.

Isted­ga­des stor­heds­tid va­re­de ik­ke me­get læn­ge­re end 1980er­ne, hvor vi­deo­ma­ski­nen og si­den­hen dvd’en og in­ter­net­tet kom til og fj er­ne­de grund­la­get for man­ge po­r­no­bu­tik­ker og neon­blin­ken­de se­x­bi­o­gra­fer, som luk­ke­de i 90er­ne og 00er­ne.

Men ik­ke nok med det. Og­så po­li­ti­ker­ne vil­le se frem­skridt og hav­de en vi­sion om at for­vand­le lu­der­nes og lom­me­ty­ve­nes Vester­bro til et pænt, fa­mi­lie­ven­ligt kvar­ter for til­fl yt­te­re fra for­stæ­der og provin­sen. De op­rin­de­li­ge be­bo­e­re blev gen­hu­set og vik­let ind i bu- be­bo­e­re kan kom­me de­r­ind. Der har væ­ret man­ge go­de ting ved sel­ve by­for­ny­el­sen, men man skul­le må­ske kun ha­ve sat­set på at la­ve ba­sa­le for­bed­rin­ger af de neds­lid­te, utids­sva­ren­de bo­li­ger, så hus­lej­en kun­ne hol­des ne­de, « me­ner Hen­rik List.

Ved at nø­jes med ba­sa­le for­bed­rin­ger så­som bru­se­ka­bi­ner, or­dent­li­ge toilet­ter og ter­mor­u­der kun­ne kvar­te­ret ha­ve be­va­ret sit sær­præg » med bo­hè­mer og sko­tøjs­hand­le­re og slag­te­re og hust­le­re og ind­van­dre­re og tran­ser, og hvad ved jeg. «

Hen­rik List fi nder ud­vik­lin­gen pud­sig, for­di man­ge af de kreav­ti­ve un­ge net­op fl yt­te­de til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.