MILIEKVARTER OP OG NED AD STRASSEN

BT - - BT SONDAG -

Der er ik­ke me­get tilbage af det før så vel­kend­te neon­blin­ken­de Isted­ga­de. For­an Mæn­de­nes Hjem hæn­ger en grup­pe junki­er, en lil­le hånd­fuld po­r­no­bu­tik­ker hol­der åbent, og ved en trap­pe­op­gang står en øst­eu­ro­pæ­isk ga­depi­ge og træk­ker. » Den sid­ste rest af Strassen- sce­nen er så­mænd end­da nok til at hid­se nog­le folk op. Så små­li­ge er vi åben­bart ble­vet, « suk­ker Hen­rik List og pe­ger på et tomt lo­ka­le.

» Del­ta Love Shop her­ov­re ved si­den af Spunk Bar hav­de væ­ret i sam­me fa­mi­lies eje si­den 1969, men blev luk­ket for et par år si­den, for­di an­dels­for­e­nin­gen ik­ke øn­ske­de at ha­ve en po­r­no­bu­tik og blev ved med at chi­ka­ne­re hen­de, der hav­de den, ved at hæ­ve hus­lej­en og så vi­de­re. Nu står lo­ka­let ba­re tomt. Ind­til der vel kom­mer en kaff ebar, « si­ger Hen­rik List.

Som vi står og snak­ker, hil­ser fl ere på Hen­rik List. Nog­le af dansk her­komst an­dre af thailand­sk. Vi går for­bi Doll Hou­se, strip­klub­ben, hvor han holdt bog­re­cep­tion for ’ Sid­ste nat i Kød­by­en’, da den før­ste gang ud­kom i 2007. Vi slen­trer vi­de­re for­bi et par po­r­no­bu­tik­ker, et for længst luk­ket hore­hus, hvor han før i ti­den af og til har over­nat­tet i en bran­dert, for­di nog­le ven­ner drev det, men hvor der i dag er en stor cy­kel- og bar­ne­vognskæl­der. Han for­tæl­ler om den shawar­ma- snask , hvor der blev la­vet sha­dy de­als i nat­tens løb i midt90’ er­ne, og et be­stemt ko­de­ord ud­lø­ste en fa­la­fel med ga­dens på det tids­punkt nye va­re, ry­ge­hero­in.

Vi går væk fra Isted­ga­de, ned ad Gas­værks­vej og for­bi det nu luk­ke­de mor­gen­værts­hus Cen­tra­len - og­så eft er pres og kla­ger fra om­rå­dets be­bo­e­re.

» Her var fuld skrue på fra fem mor­gen til 10 for­mid­dag. Jeg så tit folk dan­se de­r­in­de, når jeg selv gik på ar­bej­de om mor­ge­nen. Afri­kan­ske mænd solg­te ne­ger­kug­ler på lo­kum­met, og man kun­ne let mø­de en grøn­land­sk pi­ge, der var frisk på at kom­me en tur med hjem ef­ter en or­dent­lig røv­fuld guld­ba­je­re, « for­tæl­ler Hen­rik List.

Læn­ge­re ne­de ad Gas­værks­vej lå De Fi­re Års­ti­der, som nu er en mo­der­ne Vester­bro­café.

» Det var et hårdt mor­gen­værts­hus. Der har jeg haft ka­ran­tæ­ne. Før­ste gang hav­de jeg væ­ret blan­det ind i et slags­mål sam­men med en an­den tos­se, da vi var ude på så­dan en 48- ti­mers døds­tur. No­gen tid eft er blev jeg så busted ale­ne i at sniff e co­ke ude på lo­kum­met. Så fi k jeg liv­s­tids­ka­ran­tæ­ne. Det var sgu lidt pin­ligt, men på en må­de var det jo og­så lidt sejt den­gang – at få ka­ran­tæ­ne fra li­ge net­op dét sted. «

Vi når til Eriks­ga­de, hvor Hen­rik List en­gang blev slå­et ned med et jer­n­rør.

» Jeg har væ­ret ude at ski­de man­ge gan­ge. Jeg prø­ver be­stemt hel­ler ik­ke at ro­man­ti­se­re for- ti­dens mil­jø med lu­de­re, gangste­re og narko­ma­ner. Her var og­så men­ne­sker, der kan væ­re me­get be­la­sten­de at væ­re sam­men med, og man­ge tragi­ske skæb­ner er endt i ren­de­ste­nen på Vester­bro. Der var tid­li­ge­re et fan­ta­stisk sam­men­hold på Vester­bro, men folk kun­ne sgu og­så væ­re iskol­de over for dem, de ik­ke selv kend­te. Der kun­ne væ­re en bruta­li­tet, af­stum­pet­hed, des­pe­ra­tion i luft en i dis­se ga­der. Og det kan der in­di­mel­lem væ­re end­nu, når mør­ket fal­der på, og al­le de pæ­ne til­fl yt­te­re har rul­let per­sien­ner­ne ned, « si­ger for­fat­te­ren.

På en trap­pe­sten sid­der en kvin­de med en smøg. Ac­cen­ten er kø­ben­havnsk, tæn­der­ne få, an­sig­tet ryn­ket.

» Alt det nye byggeri er pænt og fi rkan­tet, vi har ik­ke råd til at gå i de bu­tik­ker, og det he­le er li­ge ro­sen­be­de. Det er ble­vet så ke­de­ligt, og Vester­bro er slet ik­ke til at ken­de me­re, « si­ger hun.

Et par ord­veks­lin­ger føl­ger, og dø­ren over trap­pe­ste­nen åb­ner. Det er ind­gan­gen til Re­den, et kri­stent, fe­mi­ni­stisk rå­d­giv­nings­sted for kvin­der i mis­brug og prosti­tu­tion.

» Så skal I kom­me ind. Der er ka­ge, « si­ger en ung kvin­de.

Re­den er en af de or­ga­ni­sa­tio­ner, som på den ene si­de hjæl­per kvin­der, der er i prosti­tu­tion, og på den an­den si­de kæm­per for at kri­mi­na­li­se­re­re prosti­tu­tion og luk­ke de top­lø­se ba­rer, så man kan kom­me ’ pro­ble­met’ til livs.

Hen­rik List og Re­den har i man­ge år stå­et i hver sit ring­hjør­ne i den off ent­li­ge de­bat. For Hen­rik List me­ner ik­ke, det nyt­ter at læg­ge lå­get på gry­den og dri­ve hek­sej­agt på narko­ma­ner og prosti­tu­e­re­de. For der vil al­tid væ­re nog­le, der kom­mer på Vester­bro for at kø­be stoff er el­ler sex. Og nog­le an­dre, der kom­mer på Vester­bro for at sæl­ge det til dem, og et el­ler an­det sted skal den slags jo fo­re­gå.

» Hvis man læg­ger lå­get for stramt på, en­der det kun med, at gry­den ko­ger over. Selv­om kvar­te­ret er ble­vet så pænt på over­fl aden, er Strassen- sce­nen pa­ra­doksalt nok sam­ti­dig ble­vet me­re rå og vol­de­lig, for­di pus­her­ne og de prosti­tu­e­re­de kon­stant bli­ver fj er­net fra Isted­ga­de og Ma­ri­akir­ken af po­li­ti­et. Og så kom­mer alt til at fo­re­gå i skyg­gen, hvor der in­gen kon­trol er, og det he­le bli­ver me­re des­pe­rat. I ste­det for at ja­ge f. eks. junki­er, små­pus­he­re og se­x­ar­bej­de­re rundt i kvar­te­ret, bur­de man sør­ge for, at de kun­ne ar­bej­de el­ler ta­ge de­res stoff er un­der me­re sik­re og tryg­ge for­hold, « si­ger Hen­rik List.

Den del af ud­vik­lin­gen på Vester­bro, der in­de­bæ­rer, at der er kom­met fi xe­rum bå­de på Strassen og i Den Bru­ne Kød­by på Halmtor­vet, frem­hæ­ver han som po­si­tiv. Så skyg­ge­li­vet trods alt kan fort­sæt­te her på Vester­bro - dog i me­re tryg­ge ram­mer. EJERBOLIGPRIS PÅ VESTER­BRO 1995 1. kvar­tal: 4.335 kr. pr. m2 2005 1. kvar­tal: 23.766 kr. pr . m2 2015 1. kvar­tal: 35.082 kr. pr. m2

Kil­de: Re­al­kre­di­t­rå­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.