MIT FOTOALBUM

BT - - BT SONDAG -

Ole Jør­gen Phi­ster Rit­ter ( født 29. au­gust 1941 i Sla­gel­se) er tid­li­ge­re dansk cy­kel­ryt­ter med spe­ci­a­le i en­kelt­start. Han fi k sit gen­nem­brud i 1962, hvor han vandt to sølv­me­dal­jer ved VM i Ita­li­en i hhv. in­di­vi­du­el en­kelt­start og 100 km hol­den­kelt­start. Se­ne­re blev han sport­skom­men­ta­tor på tv. Som pro­fes­sio­nel slog han sit navn fast i sin de­but­sæ­son 1967, da han sen­sa­tio­nelt vandt en­kelt­start­se­ta­pen i Giro d’Ita­lia . Året eft er skrev han cy­kel­sports­hi­sto­rie, da han i Me­xi­cos ty nde luft umid­del­bart før de olym­pi­ske le­ge sat­te ti­me­ver­dens­re­kord med di­stan­cen 48,653 km . Barn­dom i ste­nal­de­ren

Jeg er om­trent vok­set op i ste­nal­de­ren i det­te hus, der hed Grøn­læn­der­hu­set ved Kruu­se­min­de Gods. Mi­ne for­æl­dre var dag­le­je­re og bo­e­de der fra 1945 til 1950. Hu­set be­stod af et køk­ken og et sove­væ­rel­se, hvor vi al­le sov. Vi børn sov på halm un­der en me­get tung fj er­dy­ne. Der var og­så en stue, der kun blev brugt ved sær­li­ge lej­lig­he­der. Toilet­tet be­stod me­re el­ler min­dre af en spand, man selv tøm­te ude i ha­ven un­der æb­le­træ­et. Sik­ke nog­le go­de æb­ler, der kom ud af det. In gen mad gik til spil­de, vi skra­be­de sim­pelt­hen mug­gen af ra­b­ar­ber­grø­den, når det var nød­ven­digt. Det gav et stærkt im­mun­for­svar. Vi var selv­for­sy­nen­de, og det var med kaniner, gæs og høns, som løb rundt på gårds­plad­sen uden ho­ved, når min far hav­de afl ivet dem med en øk­se. På et tids­punkt var min far ved at dø af en for­gift ning. Han blev ind­lagt på sy­ge­hu­set med 42 i fe­ber og svæ­ve­de mel­lem liv og død. Med et lil­le de­tek­ti­v­ar­bej­de fandt læ­ger­ne ud af, hvad det skyld­tes. Han stil­le­de sin snus på en bjæl­ke i kostal­den, og der kom rot­ter og spyt­te­de i den.

1

Da fa­mi­li­en på et tids­punkt bo­e­de på Lan­geb­jerg­går­den, blev vi smidt ud. Det ske­te, for­di går­de­je­rens store, fe­de søn syn­tes, det var spæn­den­de at ta­ge min mor på bag­de­len, net­op som hun stod for­over­bø­jet og sat­te mal­keud­sty r på en kos yver. Den­gang hav­de kvin­der ik­ke trus­ser på, og min mor blev så tos­set, at hun ban­ke­de ham i ho­ve­d­et, så han røg di­rek­te ned i kol­or­te­ren­den. Po­li­ti­et blev til­kaldt, og vi blev smidt ud og røg på fat­tig­går­den. Min mor fi k dag­bø­der, som hun al­drig vil­le kun­ne be­ta­le, for med fi re kro­ner om ugen spa­re­de man jo ik­ke op. Den, der hav­de mag­ten, hav­de al­tid ret den­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.