AN­NET­TE HEICK MANDEFORKÆLELSE

BT - - BT SONDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

Jeg sid­der med da­gens avis og ser en re­k­la­me for et pels­fi rma, der hol­der ud­salg. En smuk kvin­de, en læk­ker bil, et fl y i bag­grun­den, alt sam­men 50’ er stil. Over­skrift en er: ’ Hap­py Wi­fe. Hap­py Li­fe’. Un­der­for­stå­et: hvis din ko­ne får en pels, så bli­ver hun glad, og hvis hun er glad, så er dit liv lyk­ke­li­ge­re. Av, hvor kan jeg mær­ke, den annonce pro­vo­ke­rer mig. Jeg vil nu ik­ke hæn­ge pels­fi rma­et ud, for egent­lig går min an­ke ik­ke på dem. Jeg tror ik­ke, fol­ke­ne bag an­non­cen har be­gå­et en fejl. Jeg tror fak­tisk, an­non­cens ind­hold ba­se­rer sig på det, de hver dag op­le­ver i de­res bu­tik: En mand kom­mer ind og for­kæ­ler sin ko­ne med en pels. Hun bli­ver lyk­ke­lig. Han el­sker at kun­ne for­kæ­le hen­de. End of story. HVOR­FOR BLI­VER JEG så pro­vo­ke­ret? For­di jeg tror, fi rma­et ved, hvad de ta­ler om. Jeg tror, det er et hver­dags sce­na­rio: ’ Kvin­de får dyr ga­ve, mand får fred’. Nu­vel… der kan væ­re rig­tig man­ge år­sa­ger til at gi­ve en dyr ga­ve – no­get, som ik­ke hand­ler om at kø­be sig til fred for man­dens ved­kom­men­de. Men den­ne spe­ci­fi kke over­skrift for­tæl­ler må­ske en pi­n­ag­tig sand­hed: hvis fru­en er glad, så op­le­ves hver­da­gen me­re lyk­ke­lig. FOR IK­KE RET man­ge år si­den så jeg en avisan­non­ce for et ju­vel­er­fi rma. Jeg tror, det var den 23. de­cem­ber, for over­skrift en lød no­get i ret­ning af: ’ Har du sta­dig ik­ke få­et købt ga­ven til din ko­ne, så har vi det per­fek­te pak­ke­til­bud på fal­de­re­bet’. Til­bud­det be­stod så i ring, arm­bånd og halskæ­de i hvid­guld med di­a­man­ter til en pris af 99.999 kr. Alt­så hun­dredt­u­sind. ETHUNDREDTUSIND!?

Folk må na­tur­lig­vis bru­ge de­res pen­ge, som de vil … men hvor uper­son­ligt har det lov at væ­re? En fær­dig pak­ke. En løs­ning. Hvem er det, der gi­der ha­ve en fær­dig pak­ke­løs­ning som ga­ve? Jeg har mas­ser af ve­nin­der, der el­sker store ga­ver, hvor der en­ten står det rig­ti­ge mær­ke i nak­ken, el­ler hvor det er ty­de­ligt for en­hver, at det har væ­ret dyrt, og jeg el­sker mi­ne ve­nin­der. Men hvor kun­ne jeg godt tæn­ke mig, at fl ere kvin­der tænk­te over, hvad ga­ver­ne for­tæl­ler om os. Og hvor kun­ne jeg godt tæn­ke mig, at der var nog­le mænd, der re­a­ge­re­de. Nog­le mænd, som sat­te fo­den ned og spurg­te: Hvor er de til­sva­ren­de an­non­cer for ga­ver til mænd?

’’

HVOR ER MOTORCYKELANNONCEN, der si­ger: ’ Hap­py Hus­band. Hap­py Li­fe’? Hvor er Ro­le­xre­k­la­men den 23. de­cem­ber, der op­for­drer ko­ner­ne til at kø­be en sid­ste- øje­bliks- ju­le­ga­ve til man­den? Når de an­non­cer ik­ke fi gu­re­rer, så væk­ker det jo mi­stan­ke om, at det er for­di, vi be­trag­ter kvin­der som dem, der skal for­kæ­les, og mænd som dem, der skal for­kæ­le. Et trist levn fra for­ti­den, der og­så kan be­ty­de: kvin­der kan kø­bes til at hol­de kæft med de­res brok­ke­ri . DET ER LIDT li­ge­som med kvin­der, der bli­ver ke­de af det, når man­den glem­mer bryl­lups­da­gen. Her­re­g­ud, hvis den er så vig­tig, så gør det til en fest­dag beg­ge to i ste­det for at gå rundt og ven­te i spæn­ding på, om han nu kan hu­ske da­gen ( for så at stå klar med ka­gerul­len, hvis han ik­ke kan).

Jeg er ik­ke ude i et ær­in­de, hvor jeg vil fj er­ne ga­ver. Jeg er ik­ke ude i et ær­in­de, der hand­ler om at af­skaff e for­kælel­se. Tvær­ti­mod. Men de uskrev­ne reg­ler må gæl­de beg­ge ve­je. Mæn­de­ne skal vel og­så mær­ke, at der bli­ver me­re og me­re li­ge­stil­ling i sam­fun­det. ling den­gang. Jeg si­ger ik­ke, at han for en­hver pris skul­le ha­ve be­va­ret for­lovel­sen, men ale­ne det, at han kan fi nde på at si­ge, at han blev tvun­get af sin fa­mi­lie, det er ik­ke kun tar­ve­ligt, men og­så an­svars­løst og der­med bar­n­ag­tigt. Fak­tisk kan jeg næ­sten ik­ke for­stå, at du sta­dig er sam­men med ham. Er det af medlidenhed?

Go­de hil­se­ner fra An­net­te

Se he­le An­net­tes svar på bt. dk/ brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.