Kan det bli­ve godt igen?

BT - - BT SONDAG -

Kæ­re An­net­te!

Jeg er en pi­ge på 25 år, jeg har væ­ret sam­men med min kæ­re­ste i 10 år , og da han til min 24- års fød­sels­dag gav mig en for­lovel­ses­ring, var jeg selv­føl­ge­lig lyk­ke­lig. Men for ca. 1 år si­den ( 4 mdr. eft er, han hav­de gi­vet mig rin­gen), for­tal­te han mig, at han fak­tisk slet ik­ke vil­le gift es og var ble­vet tvun­get af sin fa­mi­lie til at kø­be en ring til mig - jeg gav ham rin­gen tilbage . Ef­ter­føl­gen­de har han næg­tet at snak­ke om det . Jeg kan mær­ke, at jeg træk­ker mig væk fra ham . Og jeg fø­ler, jeg bli­ver kvalt, hvis han hol­der om mig .

Han er be­gyndt at snak­ke om at få et barn og kø­be hus, men jeg er ik­ke helt med på de tan­ker. Mit spørgs­mål er: kan det bli­ve godt igen? Jeg er på en må­de ban­ge for, at hvis vi kø­ber hus og får et barn, at jeg står ale­ne med hus og ba­by.

Hil­sen Mig

Kæ­re Mig!

Jeg har skre­vet dis­se ord før på den­ne si­de, men de gi­ver vir­ke­lig god me­ning i dit til­fæl­de: ’ Hvis du er i tvivl, så er du ik­ke i tvivl’. Æg­te­skab er no­get, jeg ta­ger me­get al­vor­ligt. Æg­te­skab og børn ta­ger jeg end­nu me­re al­vor­ligt. At sæt­te børn i ver­den er det stør­ste an­svar, vi kan på­ta­ge os, og der­for sy­nes jeg, vi skyl­der vo­res ufød­te børn at ska­be et så so­lidt fun­da­ment for dem som over­ho­ve­det mu­ligt, så tin­ge­ne er i or­den, den dag de kom­mer til ver­den. Skal du sæt­te børn i ver­den med en mand, som du fø­ler ube­hag ved? Som du fø­ler dig svigtet af? Som du fak­tisk ik­ke sto­ler på? Jeg tror ik­ke, jeg be­hø­ver at sva­re på det for dig.

Det kan sag­tens væ­re, at han fi k kol­de fød­der, at han ik­ke føl­te sig klar el­ler mo­den den­gang, han gav dig rin­gen. Men hvis han vir­ke­lig holdt af dig, så hav­de han stå­et ved sin hand-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.