Stor­bri­tan­ni­en sco­rer stort på fod­bol­drej­ser

BT - - BT REJSER - Es­ben Vest Jen­sen esje@ ber­ling­s­ke. dk

SMUT­TU­RE

I 2014 tog he­le 33.000 dan­ske­re til Stor­bri­tan­ni­en og så fod­bold­kam­pe, og der er i alt over 800.000 uden­land­ske turi­ster, der hvert år ser fod­bold­kam­pe i Eng­land og Skot­land.

Det er en stig­ning på 50.000 i for­hold til 2010, hed­der det i en ny rap­port fra Vi­sitBri­tain, » Foot­ball tourism sco­res for Bri­tain « .

De to liga­er er i det he­le ta­get mag­ne­ter for turi­ster, og iføl­ge de bri­ti­ske turist­myn­dig­he­der vil­le Stor­bri­tan­ni­en gå glip af 300.000 turi­ster år­ligt, hvis man ik­ke hav­de fod­bol­den som at­trak­tion.

Én ud af hver 43 til­sku­e­re til kam­pe­ne i Pre­mi­er League er turi­ster. Der er flest ire­re, der ta­ger til fod­bold i Stor­bri­tan­ni­en med 121.000, men num­mer to kan til gen­gæld væ­re en over­ra­skel­se. Det er nem­lig nord­mæn­de­ne, der er vil­de med bri­tisk fod­bold, og he­le 93.000 nord­mænd tog i 2014 til kamp i fod­bol­dens hjem­land. Sven­sker­ne er num­mer tre med 58.000, og Dan­mark lig­ger num­mer ni på li­sten.

Fle­re rej­se- mu­lig­he­der

Sta­dig fle­re af de store rej­se­bu­reau­er til­by­der sport­s­rej­ser for at leve op til den sti­gen­de ef­ter­spørgsel.

Tid­li­ge­re har man­ge små ni­che­bu­reau­er til­budt fod­bol­drej­ser til Eng­land, men og­så til en lang ræk­ke an­dre lan­de. Bå­de Spies og Apol­lo er nu kom­met me­re med på mar­ke­det, og det be­ty­der, at dan­sker­ne får fle­re mu­lig­he­der for at kom­me til en­gelsk fod­bold.

» Vi har gen­nem det se­ne­ste år ledt ef­ter sam­ar­bejds­part­ne­re, som kan fin­de bil­let­ter til Pre­mi­er League. Nu har vi fun­det en, hvor man kan få bil­let­ter­ne med det sam­me, og ik­ke skal an­sø­ge om dem, og så slog vi til, « si­ger Glenn Bis­gaard, der er kom­mu­ni­ka­tions­chef hos Apol­lo Rej­ser.

Han for­tæl­ler, at der i lang tid har væ­ret en na­tur­lig kob­ling mel­lem Apol­lo Rej­ser og fod­bold. Apol­lo Rej­ser har nem­lig og­så sponso­re­ret fod­bold­klub­ber: Tid­li­ge­re Brøndby og nu FC Midtjylland. Og des­u­den kan man mær­ke en stør­re in­ter­es­se for en­gelsk fod­bold.

» Det er god fod­bold, stem­nin­gen er unik, og in­teres­sen er klart sti­gen­de. Det kom­mer nok og­så af, at folk igen vil bru­ge lidt fle­re pen­ge på de store op­le­vel­ser, « si­ger Apol­lo Rej­sers kom­mu­ni­ka­tions­chef.

Ik­ke kun Pre­mi­er League

De man­ge turi­ster, der ta­ger tu­ren om­kring Lon­don, Man­che­ster, Liverpool og de an­dre by­er med Pre­mi­er League- hold, læg­ger og­så store be­løb på de­res rej­ser, og det kom­mer den bri­ti­ske turist­bran­che til go­de.

År­ligt bru­ger fod­bold­t­uri­ster­ne godt syv mil­li­ar­der kro­ner, mens de er på rej­sen. Det er 15 pct. me­re, end da un­der­sø­gel­sen sidst blev fo­re­ta­get i 2010.

De sta­dio­ner, der får flest be­søg af uden­land­ske turi­ster, er Man­che­ster Uni­teds Old Traf­ford og Arsenals Emira­tes Sta­di­um. De to sta­dio­ner hav­de beg­ge 109.000 turi­ster på læg­ter­ne sid­ste år. I 2010 var Li­ver­pools Anfield det næst­mest be­søg­te sta­dion for turi­ster, men i mel­lem­ti­den har Emira­tes få­et 24 pct. fle­re turi­ster blandt gæ­ster­ne.

Den bri­ti­ske Pre­mi­er League er den mest se­te år­li­ge sport­s­liga i ver­den. Sid­ste sæ­son sad 13,7 mil­li­o­ner til­sku­e­re på sta­dion til kam­pe. Det be­ty­der, at 95,9 pct. af al­le sæ­der var besat. Pre­mi­er League vur­de­rer, at 1,2 mil­li­ar­der men­ne­sker i ver­den føl­ger liga­en i en el­ler an­den grad.

Tal­le­ne i un­der­sø­gel­sen er for til­sku­e­re til den bed­ste ræk­ke i Skot­land og Eng­land, men 15 pct. af fod­bol­drej­ser­ne gik fak­tisk til kam­pe uden­for de to bed­ste ræk­ker.

Hvis man vil til fod­bold i Eng­land for lidt fær­re pen­ge, kan det an­be­fa­les at kig­ge læn­ge­re ned i ræk­ker­ne, hvor klub­ber som Brentford og Charlton kan til­by­de en­gelsk fod­bold i Lon­don- om­rå­det til la­ve­re pri­ser.

Hvert år ser ca. 800.000 uden­land­ske fod­bold­t­uri­ster kam­pe på de bri­ti­ske are­na­er. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.